ႏွစ္သက္မႈအသစ္မ်ားထပ္မံျဖည့္တင္းျခင္း

CASE ၏ အတြင္း သ႑ာန္

၀ယ္ယူသူတို႔အား အေထာက္အပံ့ေပးရန္ စင္တာ

၀ယ္ယူသူတို႔အား အေထာက္အပံ့ေပးရန္ စင္တာ

ရာစုႏွစ္တစ္ခုေက်ာ္သည့္တိုင္ ေကာင္းမြန္သည့္ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား၊ ထုတ္ကုန္ပမာဏမ်ားျဖင့္ သမိုင္းေၾကာင္း ေကာင္းမ်ားစြာ ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံျပဳထားသည့္ CASE ဟူေသာ အမည္နာမႏွင့္ ပတ္သက္၍ သင္ဂုဏ္ယူလိုက္ ပါ။ ႏွစ္ ၁၇၀၀ ေက်ာ္တိုင္ သမိုင္းေၾကာင္းေကာင္းေပၚ ရပ္တည္လ်က္ ကမၻာႏွင့္အ၀ွမ္း အသစ္သစ္ေသာ ဖန္တီး တီထြင္မႈမ်ားကို ရွာေဖြၿပီး အက်ိဳးအျမတ္ႏွင့္ စြမ္းေဆာင္ရည္ေကာင္းမ်ားကို အစဥ္ထိန္းသိမ္းျမွင့္တင္ကာ သမိုင္း မွတ္တိုင္မ်ား ဆက္လက္စိုက္ထူေနမည္ျဖစ္သည္။

ကမၻာတ၀ွမ္းမွ ၀ယ္ယူသူတို႔အား ပထမဆံုးအေတြ႔အႀကံဳအျဖစ္ စက္အမ်ိဳးေပါင္းစံုပါ၀င္ေသာလက္ေတြ႔လုပ္ငန္းခြင္တြင္း လုပ္ေဆာင္ပံုမ်ားႏွင့္ မိတ္ဆက္ေပးသြားမွာျဖစ္ပါသည္။ အေမရိကန္ႏွင့္ ျပင္သစ္ရွိ၀ယ္ယူသူ စင္တာမ်ားတြင္ CASE စက္အမ်ိဳးေပါင္းစံုကို ေသခ်ာစြာ ေလ့လာခြင့္ ရရွိမွာျဖစ္ပါသည္။

Tomahawk customer စင္တာ

"Wisconsin ျပည္နယ္၏ ေျမာက္ဘက္သစ္ေတာထဲရွိ ထင္ရႈးေတာဧက 500 ေပၚတြင္ Tomahawk ၀ယ္ယူသူစင္တာကို တည္ေဆာက္ထားပါသည္။ ၎ေနရာတြင္ လူပုဂၢိဳလ္ဆိုင္ရာသင္တန္းမ်ား၊ စက္ေမာင္းႏွင္ျခင္း၊ ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းျခင္း ဆိုင္ရာ ေလ့လာစရာမ်ားႏွင့္ သရုပ္ျပသင္တန္းမ်ားအား သင္ေလ့လာသင္ယူရမည္ျဖစ္သည္။"

ျပင္သစ္ customer စင္တာ

ဲျပင္သစ္ customer စင္တာသည္ ကမၻာတ၀ွမ္းမွ ၀ယ္ယူသူတို႔အား စက္အမ်ိဳးေပါင္းစံု ပါ၀င္ေသာလက္ေတြ႔လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း လုပ္ေဆာင္ပံုမ်ားႏွင့္ အေတြ႔အႀကံဳရရွိေစပါမည္။ စင္တာ၏ အားသာခ်က္အျဖစ္ သရုပ္ျပျခင္းအတြက္ ေနရာသီးသန္႔ထားရွိျခင္း၊ ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ားႏွင့္ အရည္အေသြးျပည့္၀ေသာ သရုပ္ျပ၀န္ထမ္းမ်ားလည္းထားရွိသည္။

ကိုယ္စားလွယ္ရံုးကို ရွာေဖြပါ။

CASE ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ CASE ထုတ္ကုန္မ်ားအေၾကာင္းအားလံုး သိရွိနားလည္ၾကသည္။

ရွာေဖြမႈစတင္ရန္ ေအာက္ပါအခ်က္အလက္မ်ားျဖည့္သြင္းပါ။

သင္ရွာေဖြေနသာ အရာကို ရိုက္ႏွိပ္ရွာေဖြပါ။

ရလဒ္မ်ား ေတြ႔ရွိပါသည္။
အမ်ိဳးအစား
က႑အလိုက္ခြဲထုတ္ျခင္းအားျဖင့္

ရလဒ္မ်ား မေတြ႔ရွိပါ။

သင္ႏွစ္သက္ေသာ စာမ်က္ႏွာမ်ားျဖည့္ရန္ ဆိုဒ္တစ္ေလ်ာက္တြင္ ဤအမွတ္အသားေပၚတြင္ ကလစ္ႏွိပ္ပါ။

ကၽြႏ္ုပ္၏အႏွစ္သက္ဆံုးေသာ CASE ယႏၲရားမ်ား

ေတြ႔ရွိေသာရလဒ္