ႏွစ္သက္မႈအသစ္မ်ားထပ္မံျဖည့္တင္းျခင္း

၀ယ္ယူသူတို႔အား အေထာက္အပံ့ေပးရန္ စင္တာ

ျပင္သစ္ customer စင္တာ

တည္ေနရာ

CASE ၀ယ္ယူသူစင္တာတြင္ ကၽြမ္းက်င္စက္ေမာင္းတို႔၏ အေကာင္းဆံုးေသာ စက္ေမာင္းစြမ္းရည္တို႔ကို ၾကည့္ရႈႏိုင္မည္သာ မက စက္ေမာင္းအဖြဲ႔တြင္ ပါ၀င္၍လည္း ေမာင္းႏွင္စမ္းသပ္ႏိုင္ပါသည္။
စက္ေပၚတက္ေရာက္၍ စက္ေမာင္းခန္းတြင္ထိုင္ကာ စက္၏လုပ္အားႏႈန္း၊ ေျမတူျခင္း၊ စက္ေမာင္းျခင္း၊ Truck ကားမ်ားေပၚသို႔ ၀န္တင္ျခင္း အစရွိသည္တို႔ကို ကိုယ္တိုင္ကိုယ္က် ၀င္ေရာက္ေမာင္းႏွင္ႏိုင္ပါသည္။

စင္တာအား လာေရာက္လည္ပတ္ျခင္းသည္ သင့္အတြက္ေကာင္းက်ိဳးမ်ားသာျဖစ္ေစသည္။ လုပ္ငန္းလိုအပ္ခ်က္ႏွင့္ ပတ္သက္ ၍ သိလိုသမွ် ေမးျမန္းစံုစမ္းႏိုင္သည္။ စက္မွ တင္ႏိုင္သည့္၀န္၊ စက္ျပင္ဆင္ကုန္က်စရိတ္ ေစ်းႏႈန္းသက္သာေသာ ႏႈန္းထားမ်ား စသည္ျဖင့္ သင္သိလိုသမွ်ကို လုပ္ငန္းခြင္ ကၽြမ္းက်င္၀န္ထမ္းတို႔မွ ရွင္းလင္းေျဖၾကားေပးမည္ျဖစ္သည္။ သို႔ရာတြင္ အခ်ိဳ႕ေသာ အခ်က္အလက္တို႔သည္စက္အားေမာင္းႏွင္ေလ့လာၿပီးမွ သိရွိႏိုင္မည္ျဖစ္ရာ စက္ေမာင္းခန္းတြင္း၀င္ေရာက္၍ စက္၏လုပ္အားႏႈန္းကို ေလ့လာကာလုပ္ငန္းခြင္ႏွင့္ ကိုက္ညီမႈရွိေသာ စက္အမ်ိဳးအစားကို ေရြးခ်ယ္၀ယ္ယူႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

စင္တာ ပတ္၀န္းက်င္အား ၾကည့္ရႈရန္ ႏွိပ္ပါ။

Download
The Full CASE Experience

The Full CASE Experience

ဖိုင္အရြယ္အစား 5.91 Mb

Customer Centre - Paris - Location

TSS စင္တာ

Customer စင္တာ

မိတ္ဆက္ရွင္းျပေသာေနရာ

CASE IH STAND

အားကစားကြင္း

ဇံု(A)- Wheel Loaders ၊ ကတုတ္က်င္း ႏွင့္ ပိုက္

ဇံု(B)- Dozers & Backhoe Loaders

ဇံု(C)- Wheel Excavator (၈တန္မွ ၃၅တန္ CX)

ဇံု(D)- Excavators (၃၇ တန္မွ အထက္ CX)

ဇံု(D)- Mini Excavators

ေရေဆးစင္တာ

ျပင္ပမွ ဆိုးရြားေသာ ရာသီဥတုဒဏ္မွ အကာအကြယ္ျပဳေသာ နည္းပညာျဖင့္တည္ေဆာက္ထားသည့္ တင္းကုပ္

ပစၥည္းကိရိယာ တန္ဆာပလာမ်ားသိုေလွာင္ထားေသာ သိုေလွာင္ရံု

ကိုယ္စားလွယ္ရံုးကို ရွာေဖြပါ။

CASE ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ CASE ထုတ္ကုန္မ်ားအေၾကာင္းအားလံုး သိရွိနားလည္ၾကသည္။

ရွာေဖြမႈစတင္ရန္ ေအာက္ပါအခ်က္အလက္မ်ားျဖည့္သြင္းပါ။

သင္ရွာေဖြေနသာ အရာကို ရိုက္ႏွိပ္ရွာေဖြပါ။

ရလဒ္မ်ား ေတြ႔ရွိပါသည္။
အမ်ိဳးအစား
က႑အလိုက္ခြဲထုတ္ျခင္းအားျဖင့္

ရလဒ္မ်ား မေတြ႔ရွိပါ။

သင္ႏွစ္သက္ေသာ စာမ်က္ႏွာမ်ားျဖည့္ရန္ ဆိုဒ္တစ္ေလ်ာက္တြင္ ဤအမွတ္အသားေပၚတြင္ ကလစ္ႏွိပ္ပါ။

ကၽြႏ္ုပ္၏အႏွစ္သက္ဆံုးေသာ CASE ယႏၲရားမ်ား

ေတြ႔ရွိေသာရလဒ္