ႏွစ္သက္မႈအသစ္မ်ားထပ္မံျဖည့္တင္းျခင္း

၀ယ္ယူသူတို႔အား အေထာက္အပံ့ေပးရန္ စင္တာ

ျပင္သစ္ customer စင္တာ

သင္ အလည္အပတ္ခရီးအတြက္ စီစဥ္ထားပါ။

အခုပဲ လည္ပတ္ေလ့လာဖို႔ အစီအစဥ္ဆြဲလိုက္ပါ။

Paris မွ CASE customer စင္တာ အဖြဲ႔အစည္းမွ သင္လည္ပတ္ေလ့လာျခင္းအား ႀကိဳဆိုေနပါသည္။ သင္လိုခ်င္ေသာ ယႏၱရားမ်ား ပိုင္ဆိုင္ႏိုင္ဖို႔ CASE ၀န္ထမ္းမ်ားမွ ကူညီပါလိမ့္မည္။

Download
The Full CASE Experience
ဖိုင္အရြယ္အစား 5.91 Mb

အလည္အပတ္ခရီးစဥ္ နမူနာ

အလည္အပတ္ခရီးစဥ္ နမူနာ
  • CASE အမ်ိဳးအစား ထုတ္ကုန္မ်ားအား မိတ္ဆက္ေပးျခင္း။
  • စက္အရြယ္အစားမ်ိဳးစံုအား ရွင္းလင္း တင္ျပျခင္း။
  • စက္ႏွင့္ပတ္သက္၍ လွည့္လည္ရွင္းလင္း ေဆြးေႏြးျခင္း။
  • စမ္းသပ္ေမာင္းႏွင္ျခင္း။
  • အဓိက အပိုပစၥည္းမ်ား ထားရွိရာ ေနရာသို႔ လွည့္လည္ေလ့လာျခင္း။*

ယခုအစီအစဥ္သည္ ကို္ယ္စားလွယ္ႏွင့္ ၀ယ္ယူသူတို႔ တစ္ဦးခ်င္းစီ၏ သီးျခားလိုအပ္ခ်က္တို႔ကို သဘာ၀က်က် ျဖည့္ဆည္း ေပးႏိုင္ပါသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ေန႔ခ်င္းၿပီး (သို႔မဟုတ္) ေန႔တ၀က္(၂)ရက္ ေန႔လည္စာအပါအ၀င္ အစီအစဥ္မ်ားဆြဲ၍ ေဆာင္ရြက္ေပး မည္ျဖစ္သည္။

*ေတာင္းဆိုမႈမ်ားရွိလာပါက

သင့္၏ ျပည္တြင္းမွကိုယ္စားလွယ္ရံုးႏွင့္ ဆက္သြယ္ပါ။

CASE Paris ၀ယ္ယူသူစင္တာသို႔ သြားေရာက္လည္ပတ္လိုပါက သင္၏ ကိုယ္စားလွယ္ရံုးတြင္ ႀကိဳတင္နံပါတ္စဥ္ယူထားရန္ႏွင့္ မေမ့ႏိုင္စရာ အေတြ႔အႀကံဳေကာင္းတို႔ကို ရယူရန္အတြက္ ယခုပဲဆက္သြယ္လိုက္ပါ။

ေနာက္ထပ္ ေလ့လာၾကည့္ရေအာင္

ကိုယ္စားလွယ္ရံုးကို ရွာေဖြပါ။

CASE ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ CASE ထုတ္ကုန္မ်ားအေၾကာင္းအားလံုး သိရွိနားလည္ၾကသည္။

ရွာေဖြမႈစတင္ရန္ ေအာက္ပါအခ်က္အလက္မ်ားျဖည့္သြင္းပါ။

သင္ရွာေဖြေနသာ အရာကို ရိုက္ႏွိပ္ရွာေဖြပါ။

ရလဒ္မ်ား ေတြ႔ရွိပါသည္။
အမ်ိဳးအစား
က႑အလိုက္ခြဲထုတ္ျခင္းအားျဖင့္

ရလဒ္မ်ား မေတြ႔ရွိပါ။

သင္ႏွစ္သက္ေသာ စာမ်က္ႏွာမ်ားျဖည့္ရန္ ဆိုဒ္တစ္ေလ်ာက္တြင္ ဤအမွတ္အသားေပၚတြင္ ကလစ္ႏွိပ္ပါ။

ကၽြႏ္ုပ္၏အႏွစ္သက္ဆံုးေသာ CASE ယႏၲရားမ်ား

ေတြ႔ရွိေသာရလဒ္