ႏွစ္သက္မႈအသစ္မ်ားထပ္မံျဖည့္တင္းျခင္း

 

၀ယ္ယူသူတို႔အား အေထာက္အပံ့ေပးရန္ စင္တာ

ျပင္သစ္ customer စင္တာ

စင္တာ

CASE customer စင္တာ - အေကာင္းဆံုးကို ျမည္းစမ္းၾကည့္ပါ။

ရာစုႏွစ္တစ္ခုေက်ာ္သည့္တိုင္ ေကာင္းမြန္သည့္ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား၊ ထုတ္ကုန္ပမာဏမ်ားျဖင့္ သမိုင္းေၾကာင္းေကာင္း မ်ားစြာ ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံျပဳထားသည့္ CASE ဟူေသာ အမည္နာမႏွင့္ ပတ္သက္၍သင္ဂုဏ္ယူလိုက္ပါ။

ႏွစ္ေပါင္း ၁၇၀ ေက်ာ္တိုင္ သမိုင္းေၾကာင္းေကာင္းေပၚတြင္ ရပ္တည္လ်က္ရွိၿပီး၊ ကမၻာႏွင့္ အ၀ွမ္း အသစ္သစ္ေသာ ဖန္တီးတီထြင္မႈမ်ားကို ရွာေဖြၿပီး အက်ိဳးအျမတ္ႏွင့္ စြမ္းေဆာင္ရည္ေကာင္းမ်ားကို အစဥ္ထိန္းသိမ္းျမွင့္တင္ကာ သမိုင္းမွတ္တိုင္မ်ား ဆက္လက္စိုက္ထူေနမည္ျဖစ္သည္။

ကၽြႏု္ပ္တို႔ customer တို႔၏ လိုအပ္ခ်က္တို႔ကို စမ္းသစ္တီထြင္ေသာ ေျဖရွင္းခ်က္မ်ားျဖင့္ မဆုတ္မနစ္ ေထာက္ပံ့ေပးရင္း CASE ၏ ေငြေၾကးျဖစ္ထြန္းမႈႏွင့္ စြမ္းေဆာင္မႈတို႔ကို ဆက္လက္ျမင့္တင္ေပးသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။

Paris ရွိ customer စင္တာမွ ကမၻာတစ္၀ွမ္းရွိ ၀ယ္ယူသူတို႔အား ပထမဆံုးအေတြ႔အႀကံဳအျဖစ္ စက္အမ်ိဳးေပါင္းစံု ပါ၀င္ေသာ လက္ေတြ႔လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း လုပ္ေဆာင္ပံုမ်ားႏွင့္ မိတ္ဆက္ေပးသြားမွာ ျဖစ္ပါသည္။

ပို၍ေလ့လာလိုပါက CASE တရား၀င္ ၀က္ဆိုဒ္ (www.casecustomercentre.com) တြင္ ၀င္ေရာက္ေလ့လာႏိုင္ပါသည္။

Download
The Full CASE Experience
ဖိုင္အရြယ္အစား 5.91 Mb

အေထာက္အပံ့

ကိုယ္စားလွယ္ႏွင့္ customer တို႔အား ရင္းႏွီးေႏြးေထြးစြာ ကူညီေပးသြားပါမည္။

ေနာက္ထပ္ ေလ့လာၾကည့္ရေအာင္

အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား

သင့္စက္ယႏၱရားမ်ား ရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံမႈအတြက္ လိုအပ္ေသာနည္းလမ္းႏွင့္ လုပ္ငန္းအႀကံဥာဏ္မ်ားအား case customer စင္တာမွ သင့္အတြက္ အစဥ္ကူညီေပးသြားပါမည္။

ေနာက္ထပ္ ေလ့လာၾကည့္ရေအာင္

သင္ အလည္အပတ္ခရီးအတြက္ စီစဥ္ထားပါ။

Paris မွ CASE customer စင္တာ အဖြဲ႔အစည္းမွ သင္လည္ပတ္ေလ့လာျခင္းအား ႀကိဳဆိုေနပါသည္။ သင္လိုခ်င္ေသာ ယႏၱရားမ်ား ပိုင္ဆိုင္ႏိုင္ဖို႔ CASE ၀န္ထမ္းမ်ားမွ ကူညီပါလိမ့္မည္။

ေနာက္ထပ္ ေလ့လာၾကည့္ရေအာင္

ကိုယ္စားလွယ္ရံုးကို ရွာေဖြပါ။

CASE ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ CASE ထုတ္ကုန္မ်ားအေၾကာင္းအားလံုး သိရွိနားလည္ၾကသည္။

ရွာေဖြမႈစတင္ရန္ ေအာက္ပါအခ်က္အလက္မ်ားျဖည့္သြင္းပါ။

သင္ရွာေဖြေနသာ အရာကို ရိုက္ႏွိပ္ရွာေဖြပါ။

ရလဒ္မ်ား ေတြ႔ရွိပါသည္။
အမ်ိဳးအစား
က႑အလိုက္ခြဲထုတ္ျခင္းအားျဖင့္

ရလဒ္မ်ား မေတြ႔ရွိပါ။

သင္ႏွစ္သက္ေသာ စာမ်က္ႏွာမ်ားျဖည့္ရန္ ဆိုဒ္တစ္ေလ်ာက္တြင္ ဤအမွတ္အသားေပၚတြင္ ကလစ္ႏွိပ္ပါ။

ကၽြႏ္ုပ္၏အႏွစ္သက္ဆံုးေသာ CASE ယႏၲရားမ်ား

ေတြ႔ရွိေသာရလဒ္