รายการโปรดใหม่ถูกเพิ่มแล้ว

รถขุดดิน

รถขุดดินซีรีย์ B

CX470B

  • น้ำหนักใช้งาน 46800 กก.
  • กำลังเครื่องยนต์ 367 แรงม้า / 270 กิโลวัตต์

ลักษณะรูปแบบ

CX470B ME

เปิด ปิด
CX470B ME

รนุ่ เฉพาะส􀑼ำหรับขุดดินปริมาณมากซงึ่ ใหป้ ระสิทธิภาพดว้ ยแรงฉีกทเี่ หลือลน้ พรอ้ ม อุปกรณ์ประกอบใชง้ านส􀑼ำหรับงานหนักพิเศษและคุณสมบัติทางกลศาสตร์ทเี่ หมาะสม รนุ่ 470B ME จึงท􀑼ำงานไดกั้บบุง้ กี๋ขนาดใหญ่กว่ารนุ่ มาตรฐาน 470B อยู่ 60% ท􀑼ำใหร้ นุ่ 470B ME เป็นส่วนผสมทลี่ งตัว เมอื่ รถบรรทุกตักมีพรอ้ มดว้ ยความเร็ว ผลงาน และ ประสิทธิภาพอยใู่ นชั้นแนวหนา้ ของอุตสาหกรรม เนอื่ งจากเป็นทางเลือกใหกั้บแชสซี LC เพราะช่วงล่างทพีั่บไดท้ 􀑼ำใหข้ นส่งไปยังหนา้ งานคุณไดง้ ่าย

ค้นหาตัวแทนจำหน่าย

ตัวแทนจำหน่ายของ CASE เป็นหนึ่งในตัวแทนที่มีความรู้ในทุกสิ่งเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของ CASE

การเริ่มต้นการค้นหา โปรดป้อนข้อมูลต่อไปนี้:

พิมพ์เพื่อค้นหาสิ่งที่คุณกำลังค้นหา

พบ 0 ผลลัพธ์
ชนิด
กรองตาม:

ไม่มีพบข้อมูล

คลิกไอคอนเพื่อเพิ่มหน้าในรายการโปรดของคุณ

รายการโปรด CASE ของฉัน

พบ 0 ผลลัพธ์