รายการโปรดใหม่ถูกเพิ่มแล้ว

ข่าว

2018

CASE เพิ่มกลุ่มชุดอุปกรณ์เสริมใหม่เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพของสกิดสเตียร์โหลดเดอร์ รถตักล้อยางอเนกประสงค์ขนาดเล็ก

CASE เพิ่มกลุ่มชุดอุปกรณ์เสริมใหม่เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพของสกิดสเตียร์โหลดเดอร์ รถตักล้อยางอเนกประสงค์ขนาดเล็ก

  • เผยแพร่เมื่อ ศ. ต.ค. 26, 2561
  • จังหวัดระยอง ประเทศไทย

ในวันนี้เครื่องจักรของ CASE เพื่อการขุด บดอัด ลาเลียง ยกเคลื่อนย้าย จะมีความสมบูรณ์แบบสาหรับงานก่อสร้างซ่อมแซมถนน, งานรื้อถอน และงานเกษตรกรรม

บริษัท CASE Construction Equipment ได้เปิดตัวกลุ่มชุดอุปกรณ์เสริมใหม่หลากหลายแบบสู่ตลาดฝั่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ชุดอุปกรณ์เสริมจะช่วยให้เครื่องจักรมีความสมบูรณ์แบบสาหรับการใช้งานครอบคลุมหลายประเภท โดยเฉพาะงานก่อสร้างและซ่อมบารุงถนน, งานรื้อถอน และงานเกษตรกรรม

ในปัจจุบัน CASE มีรถตักล้อยางอเนกประสงค์ขนาดเล็กทั้งหมด 9 แบบ และชุดอุปกรณ์เสริมเฉพาะทางพิเศษ 8 แบบ เพื่อแสดงให้เห็นถึงความอเนกประสงค์ของเครื่องจักรเหล่านี้ที่ออกแบบมาสาหรับงานขุด บดอัด ลาเลียงและยกเคลื่อนย้าย การจัดแสดงสาธิตสินค้าจึงเกิดขึ้นในวันนี้ ณ จังหวัดระยอง ชายฝั่งตะวันออกประเทศไทย และนับเป็นการจัดแสดงครั้งแรกของซีรี่ส์การจัดแสดงสินค้าสัญจรที่จะมีทั้งหมด โดยมีผู้ประกอบการค้าเข้าร่วมงานทั้งจากประเทศไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ และสิงคโปร์

สกิดสเตียร์โหลดเดอร์ รถตักล้อยางอเนกประสงค์ขนาดเล็กอันแข็งแกร่งของ CASE นี้ได้รับการพัฒนาครั้งล่าสุดเมื่อปีที่ผ่านมา ด้วยกาลังแรงม้า และแรงขุดสูงสุดที่ปลายบุ้งกี๋สุดเหนือชั้น รวมทั้งยังมีอัตราน้าหนักโหลดสูดสุดในการทางานที่มากขึ้น และมาตรฐานการปล่อยมลพิษที่สะอาดยิ่งกว่า การพัฒนาทางด้านเทคนิคสรรสร้างให้รถตักยางล้ออเนกประสงค์ขนาดเล็กเป็นเครื่องจักรที่ทรงพลังที่สุดในประวัติศาสตร์ของ CASE และเป็นรถตักล้อยางอเนกประสงค์ขนาดเล็กแบบตักงัดขึ้นที่ใหญ่ที่สุดในตลาด ในวันนี้ ชุดอุปกรณ์เสริมใหม่จะช่วยเพิ่มความสามารถในการทางานของเครื่องจักรยิ่งขึ้นไปอีกระดับ

เพื่อช่วยให้การเลือกชุดอุปกรณ์เสริมนั้นเหมาะสมต่อความต้องการของลูกค้าที่สุด รถตักล้อยางอเนกประสงค์ขนาดเล็กอันเปรียบเสมือนศาสตร์แห่งศิลป์ของ CASE มีจาหน่ายเป็นแบบ 3 แพ็คเกจให้เลือกในฝั่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ คือ สาหรับการใช้งานก่อสร้างและซ่อมบารุงถนน, การปรับปรุงและรื้อถอน และงานอุตสาหกรรมการเกษตร

สอดแทรกความอเนกประสงค์สาหรับทุกการใช้งาน
แพ็คเกจสาหรับการก่อสร้างถนนแบบพื้นฐาน เหมาะสาหรับการใช้งานในเขตก่อสร้างทั่วไปและการก่อสร้างถนน โดยรถตักล้อยางอเนกประสงค์ขนาดเล็กจะมาพร้อมกับชุดอุปกรณ์เสริมคือ บุ้งกี๋อเนกประสงค์ และแปรงกวาดถนน สาหรับการก่อสร้างถนน บุ้งกี๋อเนกประสงค์จะช่วยลดการไหลของยางมะตอยหรือวัสดุอื่น ๆ ที่มีความร่วน ตกหล่นออกนอกบุ้งกี๋ระหว่างการเดินรถ สามารถควบคุมการกระจายตัวของวัสดุได้ดีเยี่ยม สาหรับการก่อสร้างอาคาร บุ้งกี๋

อเนกประสงค์จะปรับปรุงใหส้ ามารถควบคุมวัสดุทมีี่ความร่วนไดดี้ขนึ้ ไม่ว่าจะเป็นการเกลยี่ การถาก หรอื การตักถม แปรงกวาดถนนเป็นอุปกรณ์ที่ดีเลิศสาหรับการเก็บหิน, สงิ่ สกปรก และเศษวัสดุ และสามารถกวาดทาความสะอาด และยกเทวัสดุลงกระบะเพอื่ ทาสะอาดแบบเร่งด่วนบนถนน, ลานจอดรถ, เขตก่อสรา้ ง หรือสถานทสี่ าธารณะอนื่ ๆ เช่น ทางเทา้ เป็นตน้

แพ็คเกจสาหรับการซ่อมบารุงถนนจะมาพรอ้ มกับแปรงกวาดถนน, เครอื่ งบดอัดดิน และเครื่องขัดผิวหนา้ เครอื่ งอัด บดดินใชใ้ นการบดอัดชัน้ รองพื้นถนน และปูพื้นผิวถนน ส่วนเครื่องขัดผิวหนา้ ใชเ้พื่อการขัดผิวหนา้ ดินที่เป็นน้าแข็ง และเพอื่ การขัดรอยขยายตัวของคอนกรตี และลบเสน้ ตัดเลนถนน แพ็คเกจสาหรับการซ่อมบารุงถนนแบบขั้นสูงจะ มีชุดอุปกรณ์เสริมเพมิ่ เติมคือ เครื่องตัดคอนกรตี สาหรับการตัดขอบถนน ซ่อมแซมรอยแตกและหลุมบนถนน

แพ็คเกจสาหรับการรอื้ ถอนจะมาพรอ้ มกับแปรงกวาดถนน, บุง้ ก๋อี เนกประสงค์ และเครอื่ งตัดคอนกรตี

แพ็คเกจสาหรับการเกษตรกรรมจะมาพรอ้ มกับบุง้ กี๋อเนกประสงค์ เพอื่ การเกลยี่ ขุดและกวาดทาความสะอาดของ เสียปศุสัตว ์ สามารถใชเ้พื่อจัดการเกลี่ยอาหารสัตวท์ ี่มคี วามร่วน ปุ๋ย และดิน นอกจากนี้ยังมาพรอ้ มกับสอ้ มยกพา เลท ทที่ าใหโ้ หลดของลง และเคลอื่ นยา้ ยกระสอบปุ๋ยออกจากกระบะอย่างง่ายดาย ลูกคา้ ยังสามารถเลือกชุด อุปกรณ์เสริมชุดที่สามไดร้ ะหว่างแปรงกวาดถนน หรอื สว่านเจาะดิน ที่ใชส้ าหรับการเจาะดินเพื่อลงตน้ ไม ้ ตอกเสา หรือรัว้ แพ็คเกจสาหรับการเกษตรกรรมแบบขั้นสูงจะมีชุดอุปกรณ์เสริมเพิ่มเติมคือ เครื่องตัดกิ่งกา้ น สาหรับการตัด กงิ่ กา้ นไมท้ มี่ คี วามเหนียวเล็กนอ้ ยถึงปานกลาง และไมเ้นอื้ แข็งทมีี่รอบวงที่ 100 มม.

คุณ Danilo Catalucci ผูอ้ านวยการฝ่ ายการตลาดของบริษัท CASE Construction Equipment ฝั่งเอเชียตะวันออก เฉียงใต ้ และประเทศญปี่ ุ่นไดก้ ล่าวไวว้ ่า: "CASE เป็นที่รูจั้กอย่างดีมาชา้ นานว่าเป็นบริษัทที่นาเสนอผลิตภัณฑ์ หลากหลายแบบสาหรับการก่อสรา้ งถนน โดยมโี ปรเจคเขตเอเชียตะวันออกเฉียงใตที้่ผ่านการใชง้ านเหล่า เครื่องจักรอันทรงประสิทธิภาพ อาทิ รถเกลี่ยดิน (รถเกรด), รถตักดิน และรถบดสั่นสะเทือนของเรา อย่างไรก็ตาม นอ้ ยคนทยีั่งไม่ทราบถึงความอเนกประสงค์ของรถตักลอ้ ยางขนาดเล็กของเราที่สามารถตอบโจทย์สาหรับการ ทางานไดห้ ลากหลายวงการอุตสาหกรรม ดว้ ยชุดอุปกรณ์เสริมสาหรับรถตักที่มใี หเ้ลือกไดห้ ลากหลาย เรามีทุกสิ่ง ที่ท่านตอ้ งการตอบโจทย์สาหรับทุกงานของท่าน

CASE ภูมิใจนาเสนอเครอื่ งจักรและอุปกรณ์ครบวงจรกว่า 90 รุ่น อาทิ รถขุดขนาดใหญ่, รถบดสั่นสะเทือน, รถตัก ลอ้ ยาง, บูลโดเซอรต์ ีนตะขาบ, รถตักลอ้ ยางอเนกประสงค์ขนาดเล็ก และรถตักหนา้ ขุดหลัง ผลิตภัณฑข์ อง CASE มีฐานผลิตทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็นที่ สหรัฐอเมริกา, บราซิล, ฝรั่งเศส, อติ าลี, อินเดีย, อินโดนีเซยี และญี่ปุ่น โดย มุ่งเนน้ ใหผู้เ้ชี่ยวชาญทางการผลิตอยู่ใกลกั้บฐานลูกคา้ ทสีุ่ด

ค้นหาตัวแทนจำหน่าย

ตัวแทนจำหน่ายของ CASE เป็นหนึ่งในตัวแทนที่มีความรู้ในทุกสิ่งเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของ CASE

การเริ่มต้นการค้นหา โปรดป้อนข้อมูลต่อไปนี้:

ค้นหาเลย

พิมพ์เพื่อค้นหาสิ่งที่คุณกำลังค้นหา

พบ 0 ผลลัพธ์
ชนิด
กรองตาม:

ไม่มีพบข้อมูล

คลิกไอคอนเพื่อเพิ่มหน้าในรายการโปรดของคุณ

รายการโปรด CASE ของฉัน

พบ 0 ผลลัพธ์