Warunki i Postanowienia

Umowa z użytkownikiem strony
Niniejsza strona internetowa CASE CONSTRUCTION EQUIPMENT jest udostępniana użytkownikowi (zwanemu dalej "Użytkownikiem"),pod warunkiem całkowitej akceptacji zawartych w niej warunków i uwag. CASE CONSTRUCTION EQUIPMENT może zmienić zawartość lub format tej witryny lub zaprzestać obsługi witryny według własnego uznania i bez uprzedniego powiadomienia. Wejście i korzystanie z witryny oznacza akceptacje wszystkich warunków.

CASE CONSTRUCTION EQUIPMENT odnosi się do wszelkich podmiotów pod wspólną kontrolą CNHI N.V.

Korzystanie ze strony internetowej.
Użytkownik zgadza się korzystać z witryny zgodnie z odpowiednim prawem lokalnym, stanowym i federalnym. Ponadto Użytkownik zgadza się:

  1. świadomie i bez upoważnienia nie zmieniać, uszkadzać lub niszczyć systemów komputerowych, sieci, oprogramowania, witryn internetowych, programów, dokumentacji lub danych w nich zawartych, które należą do CASE CONSTRUCTION EQUIPMENT lub innych użytkowników.
  2. nie wykorzystywać niniejszej witryny internetowej do prowadzenia lub podejmowania prób prowadzenia jakiejkolwiek działalności gospodarczej lub wykonywania czynności, ani nakłaniania do podejmowania jakichkolwiek czynności zabronionych przez prawo. Wszelkie działania Użytkownika powodujące zablokowanie dostępu do niniejszej witryny internetowej dla innych użytkowników lub CASE CONSTRUCTION EQUIPMENT, zostaną uznane jako nieuprawnione korzystanie.

Kontrola korzystania ze strony internetowej.
Korzystając z niniejszego systemu, Użytkownik wyraża zgodę na stałą administracyjną kontrole. Ponadto informuje się Użytkownika, że administratorzy systemu mogą przekazać odpowiednim organom prawa dowody ewentualnej działalności przestępczej, uzyskane w trakcie takiej kontroli. Jeżeli Użytkownik nie zgadza się na taką kontrole, powinien od razu zaprzestać korzystania z systemu.

Oświadczenie dotyczące odpowiedzialności prawnej.
CASE CONSTRUCTION EQUIPMENT dołożył wszelkich starań, aby zaprezentować najaktualniejsze, poprawne i jasno wyrażone informacje. Niemniej jednak istnieje możliwość wystąpienia błędów. W odniesieniu do każdej części niniejszej Umowy CASE CONSTRUCTION EQUIPMENT zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za nieumyślne błędy i poprawność jakichkolwiek wiadomości, informacji finansowych, danych lub innych informacji, które mogą znajdować się na stronach internetowych CASE CONSTRUCTION EQUIPMENT. Wiadomości, informacje finansowe, dane i informacje znajdujące się na serwerach CASE CONSTRUCTION EQUIPMENT zostały skompilowane przez pracowników CASE CONSTRUCTION EQUIPMENT z różnych źródeł, i podlegają zmianie bez powiadamiania Użytkownika. CASE CONSTRUCTION EQUIPMENT nie udziela żadnych gwarancji ani praw w zakresie jakości, zawartości, kompletności, stosowności, poprawności, adekwatności, porządku lub aktualności treści znajdujących się na niniejszej stronie internetowej.

Linki do stron internetowych osób trzecich.
Na stronach internetowych CASE CONSTRUCTION EQUIPMENT mogą w chwili obecnej lub w przyszłości znajdować się linki do stron internetowych, kontrolowanych lub obsługiwanych przez strony trzecie. Witryny, do których odsyłają linki zamieszczone w witrynie CASE CONSTRUCTION EQUIPMENT, pozostają poza kontrola CASE CONSTRUCTION EQUIPMENT. CASE CONSTRUCTION EQUIPMENT nie ponosi żadnej odpowiedzialności za informacje, wiadomości lub materiały zamieszczone w takich witrynach lub na stronach, do których odsyłają linki zamieszczone na tych stronach internetowych. CASE CONSTRUCTION EQUIPMENT nie chce, aby łącza stron trzecich traktowane były jako polecenie lub uznanie tych podmiotów lub jakichkolwiek powiązanych z nimi produktów i usług. Zamieszczono je wyłącznie dla wygody Użytkownika. Na każdej stronie internetowej strony trzeciej obowiązują właściwe dla nich zasady dotyczące publicznego dostępu do informacji. Wyłączna odpowiedzialność za korzystanie z linków lub wskazówek stron trzecich ponosi Użytkownik.

Własność intelektualna.
Użytkownik przyjmuje do wiadomości, ze niniejsza witryna internetowa CASE CONSTRUCTION EQUIPMENT zawiera własność intelektualna chroniona odpowiednimi przepisami o znakach towarowych, tajemnicy handlowej i prawach autorskich. Użytkownik zgadza się nie korzystać, reprodukować, dystrybuować kopii ani tworzyć pochodnych prac opartych na jakiejkolwiek części niniejszej witryny internetowej, z uwzględnieniem treści w niej zawartych, ani angażować się w inne działania, które mogą naruszyć prawa do własności intelektualnej CASE CONSTRUCTION EQUIPMENT.

Przyjęcie odpowiedzialności z tytułu ryzyka.
Korzystając ze stron internetowych CASE CONSTRUCTION EQUIPMENT dla jakichkolwiek celów Użytkownik przyjmuje na siebie wszelki ryzyko związane z korzystaniem z niniejszej strony oraz jej poszczególnych podstron. Ryzyko to obejmuje miedzy innymi wszelkie zagrożenia komputera, oprogramowania lub danych Użytkownika, związane z uszkodzeniem przez jakikolwiek wirus, oprogramowanie lub inne pliki, które mogą zostać przesłane lub uruchomione przez stronę internetowa CASE CONSTRUCTION EQUIPMENT lub wskutek wejścia Użytkownika na te stronę. CASE CONSTRUCTION EQUIPMENT w żadnych okolicznościach nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie, pośrednie, specjalne, przypadkowe, wtórne lub moralne straty, w tym miedzy innymi za utratę zysków lub przychodów, wynikające lub w jakikolwiek sposób związane z korzystaniem lub niewłaściwym korzystaniem z niniejszej strony internetowej lub jakichkolwiek jej podstron, lub związane z informacjami, brakiem informacji, dokumentami, oprogramowaniem, usługami lub innymi materiałami pozyskanymi poprzez strony CASE CONSTRUCTION EQUIPMENT. Użytkownik przyjmuje także na siebie wszelkie ryzyko wynikające z korzystania z niniejszej witryny internetowej, bez względu na to, czy opierało się ono na umowie, czynie niedozwolonym, całkowitej odpowiedzialności lub innej formie korzystania, nawet wtedy, gdy CASE CONSTRUCTION EQUIPMENT lub którykolwiek z jej pracowników, oddziałów lub agentów został poinformowany o możliwości wystąpienia szkód jakiegokolwiek rodzaju. CASE CONSTRUCTION EQUIPMENT nie ponosi odpowiedzialności za straty lub uszkodzenia spowodowane w całości lub częściowo jej działaniami, zaniechaniami lub zdarzeniami znajdującymi się poza kontrola CASE CONSTRUCTION EQUIPMENT, z uwzględnieniem nabycia, kompilacji, przedstawienia lub dostarczania informacji, lub wynikające z jakichkolwiek błędów, pominięć lub niedokładności informacji, bez względu na przyczynę, lub wynikające z decyzji użytkownika albo powstałe wskutek działania podjętego lub niepodjętego w oparciu o informacje lub ich brak.

Niedozwolone korzystanie.
UZYTKOWNIK W ŻADNYM WYPADKU NIE MA PRAWA WTARGNĄĆ ANI PODEJMOWAC PRÓB WTARGNIECIA DO SYSTEMU KOMPUTEROWEGO, SIECI KOMPUTEROWEJ CASE CONSTRUCTION EQUIPMENT LUB JAKIEJKOLWIEK ICH CZĘŚCI W CELU DZIAŁAŃ OSZUKAŃCZYCH, KRADZIEŻY LUB NARUSZENIA PRZEPISÓW PRAWA. CASE CONSTRUCTION EQUIPMENT zastrzega sobie prawo do zamknięcia, według własnego uznania, możliwości korzystania przez Użytkownika z strony internetowej lub zabronienia Użytkownikowi wstępu do strony w przyszłości w przypadku nadużycia niniejszej strony internetowej lub jakiegokolwiek nieupoważnionego lub zabronionego korzystania przez Użytkownika.

Wykorzystanie mediów interaktywnych.
W zakresie, w jakim niniejsza strona internetowa zawiera lub może zawierać linki do poczty elektronicznej, biuletynów, forów dyskusyjnych, pokojów rozmów oraz innych komunikatów lub urządzeń do komunikacji, gdzie jedną ze stron jest CASE CONSTRUCTION EQUIPMENT lub inny użytkownik, Użytkownik zgadza się wykorzystywać tego typu fora zgodnie z przeznaczeniem. Pod żadnym pozorem Użytkownik nie może naruszać prawa poprzez korzystanie z takich forów w celu miedzy innymi zniesławiania lub ubliżania innym, naruszania praw do własności intelektualnej CASE CONSTRUCTION EQUIPMENT lub strony trzeciej, umieszczania lub przesyłania nieprzyzwoitych lub obraźliwych materiałów, wprowadzania wirusów, plików z bledami lub innych programów, które mogą uszkodzić lub zmienić niniejsza stronę internetową lub komputery CASE CONSTRUCTION EQUIPMENT albo strony trzeciej. CASE CONSTRUCTION EQUIPMENT zastrzega sobie prawo do usunięcia zawartości tej strony internetowej z jakiejkolwiek przyczyny. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że wszelkie materiały, umieszczone przez strony inne niż CASE CONSTRUCTION EQUIPMENT lub jej oddziały, nie są potwierdzane przez CASE CONSTRUCTION EQUIPMENT i nie należy ich traktować jako sprawdzone lub zatwierdzone przez CASE CONSTRUCTION EQUIPMENT.

Rekompensata.
Użytkownik zgadza się wynagrodzić straty CASE CONSTRUCTION EQUIPMENT, jej przedstawicieli, agentów, pracowników i innego personelu CASE CONSTRUCTION EQUIPMENT, związane z jakąkolwiek odpowiedzialnością, wydatkami, honorariami prawników i szkodami, wynikającymi lub związanymi z korzystaniem z niniejszej strony internetowej w jakikolwiek sposób, z uwzględnieniem bezpodstawnych roszczeń dotyczących faktów, które — gdyby były prawdziwe — stanowiłyby naruszenie przez Użytkownika niniejszych warunków.

Brak stosunku umownego.
Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że korzystanie z niniejszej strony internetowej nie powoduje powstania żadnego stosunku jakiegokolwiek rodzaju, w tym miedzy innymi stosunku spółki cywilnej, joint venture, stosunku pracy, stosunku umownego lub agencyjnego pomiędzy użytkownikiem a CASE CONSTRUCTION EQUIPMENT lub jakimikolwiek jej oddziałami lub pracownikami.

Jurysdykcja.
Niniejsza Umowa podlega prawu Stanu Wisconsin Stanów Zjednoczonych Ameryki. Użytkownik zgadza się na wyłączna jurysdykcje i właściwości sadów znajdujących się w Stanie Wisconsin w USA w odniesieniu do wszelkich sporów wynikających z korzystania z niniejszej strony internetowej. Korzystanie z niniejszej strony internetowej nie jest usankcjonowane w żadnej jurysdykcji, która nie uprawomocnia wszystkich postanowień niniejszych warunków. Użytkownik w sposób nieodwołalny zrzeka się prawa do kwestionowania miejsca prowadzenia spraw, działań i postepowań, wynikających lub związanych z niniejsza Umowa, które zostaną zgłoszone do takiego sadu, a także w sposób nieodwołalny zrzeka się wszelkich roszczeń, których takie sprawy, działania lub postepowania dotyczą, a ponadto w sposób nieodwołalny zrzeka się prawa do wysuwania zarzutów, ze w odniesieniu do takich roszczeń, spraw, działań lub postepowań prowadzonych przez w/w sądy, taki sąd nie posiada władzy nad Użytkownikiem.

Obowiązujące prawo.
Realizacja niniejszej Umowy przez CASE CONSTRUCTION EQUIPMENT podlega istniejącym przepisom i procesom prawnym, a żadne z postanowień zawartych w Umowie nie uchyla prawa CASE CONSTRUCTION EQUIPMENT do postepowania zgodnie z zasadami stosowania prawa lub wymogami związanymi z korzystaniem przez jakakolwiek stronę z niniejszej strony internetowej lub informacji dostarczonych lub zgromadzonych przez CASE CONSTRUCTION EQUIPMENT w związku z takim użyciem.

Obowiązywanie Umowy.
Jeżeli którakolwiek z części niniejszej Umowy uznana zostanie za nieważna lub niemożliwą do wprowadzenia w zżycie zgodnie z obowiązującym prawem, takie nieważne lub niemożliwe do wprowadzenia w życie postanowienie zostanie zastąpione ważnym i możliwym do wprowadzenia w życie zapisem, który możliwie blisko oddaje oryginalne postanowienie, a pozostała cześć Umowy nadal pozostanie w mocy.

Całość porozumienia.
Niniejsza Umowa stanowi całość porozumienia pomiędzy Użytkownikiem a CASE CONSTRUCTION EQUIPMENT, dotyczące tej strony internetowej. Niniejsza Umowa zastępuje wszystkie uprzednie lub obecne uzgodnienia przekazane w jakikolwiek sposób pomiędzy Użytkownikiem a CASE CONSTRUCTION EQUIPMENT w odniesieniu do niniejszej strony internetowej.