รายการโปรดใหม่ถูกเพิ่มแล้ว

นโยบายความเป็นส่วนตัวของ CNH INDUSTRIAL

นโยบายความเป็นส่วนตัวของ CNH INDUSTRIAL

หนังสือแจ้งนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ให้คำอธิบายเกี่ยวกับวิธีการจัดการกับข้อมูลส่วนบุคคล ("ข้อมูล") ที่ท่านให้ไว้และรวบรวมโดย บริษัท ซีเอ็นเอช อินดัสเทรียล (ประเทศไทย) จำกัด ("เรา", "ทางเรา", "ของเรา" หรือ "บริษัท") ผ่านเว็บไซต์ โดยเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง เพราะเรามุ่งมั่นปกป้องและเคารพความเป็นส่วนตัวของท่าน

เราเก็บรวบรวมข้อมูลอะไรบ้าง
ข้อมูลที่อาจมีการรวบรวม ประมวลผล และจัดเก็บมีดังต่อไปนี้:

 • ข้อมูลระบุตัวตนและการติดต่อ
 • ข้อมูลเกี่ยวกับวิชาชีพ
 • ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมและความชอบส่วนตัว
 • ข้อมูลบัญชีการเงิน
 • ข้อมูลอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
 • ข้อมูลใช้สำหรับรับรองความถูกต้อง

โดยปกติแล้วคุณจะให้ข้อมูลดังกล่าวกับเราเอง แต่ในบางกรณีเราอาจรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับคุณจากบุคคลอื่นด้วยหรือจากบันทึกสาธารณะ เราจะปกป้องข้อมูลที่ได้มาจากบุคคลอื่นดังกล่าวตามแนวทางปฏิบัติที่อธิบายไว้ในหนังสือแจ้งนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

วัตถุประสงค์และฐานทางกฎหมายของการประมวลผล
เราอาจนำข้อมูลที่รวบรวมไว้มาประมวลผลเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้:

วัตถุประสงค์ - เหตุผลทางกฎหมาย
เพื่อสนองตอบคำขอของท่านที่ขอให้เราให้ข้อมูลเกี่ยวกับข้อเสนอของเราแก่ท่าน เช่น สินค้า อะไหล่ บริการ ข้อเสนอ เครือข่ายตัวแทน เป็นต้น - การปฏิบัติตามสัญญา
เพื่อรักษาและพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างเรากับคุณ - ประโยชน์โดยชอบธรรม
เพื่อแจ้งข่าวสารต่างๆ รวมถึงการส่งเสริมการขาย เช่น สินค้า อะไหล่ บริการ เงื่อนไขทางการเงิน เป็นต้น หรือเพื่อการวิจัยทางด้านการตลาด เราอาจดำเนินกิจกรรมต่างๆ เหล่านี้โดยใช้กระดาษ วิธีอัตโนมัติ หรือวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึง การส่งจดหมาย หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ เฟสบุ๊ค โทรศัพท์มือถือ (ได้แก่ การโทรศัพท์หาอัตโนมัติ การส่งข้อความสั้น การส่งข้อความพร้อมภาพเคลื่อนไหว โทรสาร) และวิธีการอื่นๆ (ได้แก่ ทางเวปไซต์ แอปพลิเคชั่นในโทรศัพท์มือถือ) - ความยินยอม
พัฒนาการใช้งานของเวปไซต์ของเราโดยการเก็บสถิติการใช้งานของท่านบนของเรา - ประโยชน์โดยชอบธรรม

บริษัทอาจประมวลผลข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ภายในระบบสารสนเทศของเรา หรือในรูปแบบกระดาษ ข้อมูลจะได้รับการประมวลผลและจัดเก็บไว้ตลอดวงจรชีวิต เพื่อให้มั่นใจในความปลอดภัยและความลับของข้อมูลดังกล่าว โดยเป็นไปตามหลักการของความเป็นธรรม ความถูกต้องตามกฎหมาย และความโปร่งใส และเป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมายที่บังคับใช้

ผลของการไม่ให้ข้อมูล
หากคุณถูกขอให้แจ้งข้อมูลส่วนบุคคล คุณอาจปฏิเสธได้ อย่างไรก็ตาม หากคุณเลือกที่จะไม่ให้ข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการจัดหาบริการหรือผลิตภัณฑ์ หรือข้อมูลที่ถูกกำหนดให้ต้องแจ้งให้ทราบนั้น อาจส่งผลให้ทางเราไม่สามารถจัดหาบริการหรือผลิตภัณฑ์ตามที่ท่านต้องการได้ หรืออาจส่งผลให้เกิดการจัดหาบริการหรือผลิตภัณฑ์ได้ไม่ดีพอ ในทางกลับกัน การไม่ให้ข้อมูลที่สามารถเลือกได้ว่าจะระบุหรือไม่จะทำให้ท่านสามารถเข้าถึงบริการหรือได้รับผลิตภัณฑ์ได้ในทุกกรณี

เราแบ่งปันข้อมูลให้แก่ใคร
เราเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มซีเอ็นเอช อินดัสเทรียล ซึ่งเป็นผู้นำระดับโลกในภาคสินค้าทุน ข้อมูลอาจถูกแบ่งปันและสื่อสารไปยังบริษัทในเครือและบริษัทในเครือของกลุ่มซีเอ็นเอช อินดัสเทรียล บุคคลภายนอกที่เชื่อถือได้ ผู้ให้บริการ ตัวแทนจำหน่ายและผู้จัดจำหน่ายที่ได้รับอนุญาต และพันธมิตรทางธุรกิจ ทั้งในและนอกประเทศไทย ซึ่งอยู่ภายใต้ข้อผูกพันตามสัญญาเฉพาะและอาจใช้เพื่อ การปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ข้างต้น ข้อมูลอาจถูกสื่อสารไปยังบุคคลอื่นเพื่อปฏิบัติตามภาระผูกพันทางกฎหมาย เพื่อดำเนินการและรักษาความปลอดภัยของเราและกลุ่มซีเอ็นเอช อินดัสเทรียล ปกป้องสิทธิ์หรือทรัพย์สินของเราและกลุ่มซีเอ็นเอช อินดัสเทรียล เพื่อตอบสนองต่อคำสั่งของหน่วยงานรัฐหรือเพื่อใช้สิทธิ์ทางศาลของเรา

เราถ่ายโอนข้อมูลไปยังประเทศอื่นอย่างไร
เพื่อดำเนินกิจกรรมการประมวลผลข้อมูลตามรายละเอียดข้างต้น เราอาจถ่ายโอนข้อมูลไปประเทศอื่น รวมถึงการจัดเก็บข้อมูลดังกล่าวในฐานข้อมูลดิจิทัลหรือทางกายภาพที่จัดการโดยหน่วยงานที่ดำเนินการในนามของเรา การจัดการฐานข้อมูลและการประมวลผลข้อมูลถูกจำกัดเพื่อวัตถุประสงค์ในการประมวลผล และดำเนินการตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับด้านการคุ้มครองข้อมูลที่บังคับใช้ ในกรณีที่ข้อมูลถูกโอนออกนอกประเทศไทย บริษัทจะใช้มาตรการที่เหมาะสมเพื่อรับประกันการปกป้องข้อมูลอย่างเพียงพอ

การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล
เราเก็บรักษาข้อมูลในระบบและที่เก็บถาวรของเราตราบเท่าที่จำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่อธิบายไว้ในหนังสือฉบับนี้ โดยคำนึงถึงข้อกำหนดทางกฎหมายและสัญญาที่เกี่ยวข้อง เมื่อข้อมูลไม่จำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์ในการประมวลผลอีกต่อไป เราอาจจัดเก็บข้อมูลต่อไปเป็นระยะเวลาต่อไป ตามความจำเป็นเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของเราที่เกี่ยวข้องกับความรับผิดที่อาจเกิดขึ้นซึ่งเกี่ยวข้องกับการจัดหาบริการหรือผลิตภัณฑ์หรือการประมวลผลของข้อมูล ตามกฎหมายที่บังคับใช้อื่นใด

ผู้ควบคุมข้อมูล
บริษัท ซีเอ็นเอช อินดัสเทรียล (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งมีสำนักงานจดทะเบียนอยู่ที่ 54/11 หมู่ที่ 9 ตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ประเทศไทย เป็นผู้กำกับดูแลข้อมูลที่ตนเป็นผู้รวบรวม ประมวลผล และจัดเก็บในกรอบของหนังสือแจ้งนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้

สิทธิของท่านในส่วนของข้อมูลของท่าน
คุณอาจใช้สิทธิที่กำหนดไว้โดยกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องได้ ได้แก่ สิทธิเหล่านี้

 • สิทธิในการเข้าถึง: สิทธิในการขอให้ผู้ควบคุมข้อมูลยืนยันว่าข้อมูลส่วนบุคคลของตนกำลังถูกประมวลผลอยู่หรือไม่ และหากเป็นเช่นนั้น มีสิทธิร้องขอเพื่อเข้าถึงข้อมูลเหล่านั้น
 • สิทธิในการแก้ไข: สิทธิที่จะขอให้ผู้ควบคุมข้อมูลทำการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลที่ถือว่าไม่ถูกต้องและกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนสมบูรณ์ รวมถึงการให้คำชี้แจงเพิ่มเติม
 • สิทธิในการลบ: สิทธิที่จะขอให้ผู้ควบคุมข้อมูลทำการลบข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ชักช้า โดยที่คำขอนั้นทำขึ้นตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่บังคับใช้
 • สิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูล: สิทธิที่จะคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลได้ตลอดเวลาตามหลักผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของผู้ควบคุมข้อมูล
 • สิทธิในการจำกัดการประมวลผลข้อมูล: สิทธิที่จะขอให้ผู้ควบคุมข้อมูลกำหนดข้อจำกัดในกิจกรรมการประมวลผลข้อมูล หากมีข้อโต้แย้งกันเรื่องความถูกต้องและความแม่นยำของข้อมูลส่วนบุคคล และตลอดเวลาที่ผู้ควบคุมข้อมูลจำเป็นต้องใช้ในการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลส่วนบุคคลนั้น
 • สิทธิในการเคลื่อนย้ายข้อมูล: สิทธิในการขอรับข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้เคยมอบให้แก่ผู้ควบคุมข้อมูล ในรูปแบบที่มีโครงสร้าง ใช้กันทั่วไป และสามารถอ่านได้ด้วยเครื่องมือ เจ้าของข้อมูลยังมีสิทธิส่งข้อมูลนั้นไปยังผู้ควบคุมข้อมูลรายอื่นโดยต้องไม่มีอุปสรรคจากผู้ควบคุมข้อมูล โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีต่อไปนี้: การประมวลผลโดยฐานความยินยอมหรือฐานสัญญา และการประมวลผลนั้นดำเนินการโดยวิธีการอัตโนมัติ
 • สิทธิในการร้องเรียน: ทั้งนี้ โดยไม่กระทบต่อข้อพิพาททางปกครองหรือทางการพิจารณาคดีอื่น ๆ หากเจ้าของข้อมูลเชื่อว่าการประมวลผลข้อมูลได้ดำเนินการอย่างผิดกฎหมายหรือไม่สอดคล้องกับกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง พวกเขามีสิทธิที่จะยื่นเรื่องร้องเรียนกับคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลแห่งประเทศไทย

ท่านสามารถใช้สิทธิตามที่ระบุไว้ข้างต้นได้โดยติดต่อเราผ่านช่องทางดังต่อไปนี้:

 • กรอกแบบฟอร์มออนไลน์ซึ่งท่านจะพบได้ที่นี่
 • ส่งอีเมลมายัง thailanddataprivacy@cnhind.com
 • ส่งจดหมายไปยังผู้กำกับดูแล ณ ที่อยู่ที่ระบุในส่วน “ผู้กำกับดูแลข้อมูล” ในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ พร้อมระบุ “เพื่อพิจารณาการปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัว”

เมื่อคุณส่งคำขอแล้ว เราอาจจำเป็นต้องขอข้อมูลส่วนบุคคลเพิ่มเติมจากคุณเพื่อยืนยันตัวตนและติดต่อหากจำเป็น ข้อมูลนี้ ร่วมกับข้อมูลอื่น ๆ ที่เราเก็บไว้อยู่แล้ว จะได้รับการประมวลผลเพื่อดำเนินการตามคำขอ ตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด ในกรณีที่จำเป็น ข้อมูลบางอย่างอาจถูกถ่ายโอนไปยังบริษัทอื่นภายในหรือภายนอกกลุ่มซีเอ็นเอช อินดัสเทรียลที่ทำหน้าที่เป็นผู้ประมวลผลข้อมูล เพื่อดำเนินการตามคำขอดังกล่าว ข้อมูลจะได้รับการประมวลผลตามระยะเวลาที่จำเป็นสำหรับการประเมินและจัดการตามคำขอของคุณ หลังจากนั้นข้อมูลของคุณจะถูกจัดเก็บถาวรตามระยะเวลาที่เหมาะสมที่จะทำให้เราสามารถแสดงให้เห็นได้ว่าคำขอของคุณได้รับการจัดการอย่างถูกต้องและทันเวลา

การปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้
นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ได้รับการปรับปรุงในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2565 เราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขหรือปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัวเป็นครั้งคราวเพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดทางกฎหมายที่เปลี่ยนแปลงหรือกิจกรรมการประมวลผลของเรา เราจะเผยแพร่การปรับปรุงแก้ไขใด ๆ บนเว็บไซต์นี้ และจะมีผลเมื่อประกาศ เราขอแนะนำให้คุณตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เป็นระยะๆ เพื่อจะได้ทราบว่าเราปกป้องข้อมูลของคุณอย่างไร

ค้นหาตัวแทนจำหน่าย

ตัวแทนจำหน่ายของ CASE เป็นหนึ่งในตัวแทนที่มีความรู้ในทุกสิ่งเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของ CASE

การเริ่มต้นการค้นหา โปรดป้อนข้อมูลต่อไปนี้:

ค้นหาเลย

พิมพ์เพื่อค้นหาสิ่งที่คุณกำลังค้นหา

พบ 0 ผลลัพธ์
ชนิด
กรองตาม:

ไม่มีพบข้อมูล

คลิกไอคอนเพื่อเพิ่มหน้าในรายการโปรดของคุณ

รายการโปรด CASE ของฉัน

พบ 0 ผลลัพธ์