รายการโปรดใหม่ถูกเพิ่มแล้ว

ผลิตภัณฑ์

รถตักหน้าขุดหลัง

รถตักหน้าขุดหลังซีรี่ย์ N

รถตักหน้าขุดหลังซีรี่ย์ N

รถตักหน้าขุดหลังซีรีย์ N ของเราให้กาลังยกของรถตักหน้าขุดหลังมากกว่าถึง 65 เปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์ของคู่แข่ง ด้วยระบบพาวเวอร์ชิฟต์พิเศษเฉพาะของ เรา ซงึ่ สามารถใช้ในการขุดดินในเงื่อนไขที่ยากลาบาก เช่น ดินแห้งหรือมีรากไม้ด้วยการกดสวิตช์เท่านัน้ ซงึ่ รถตักหน้าขุดหลังซีรีย์ N ที่มีระบบพาวเวอร์ชิฟต์มีความ ความสามารถการยกขึน้ ยกแขวน และย้ายวัสดุได้มากขึน้ มากกว่า 40 เปอร์เซ็นต์เทียบกับคู่แข่ง

อุปกรณ์ที่เหมาะสมสำหรับ:
  • ระบบโครงสร้างพื้นฐาน
    ระบบโครงสร้างพื้นฐาน
  • เขตเมือง
    เขตเมือง
  • การเกษตรกรรม
    การเกษตรกรรม
สิ่งที่ดาวน์โหลดได้:
รถตักหน้าขุดหลังซีรี่ย์ N
รถตักหน้าขุดหลังซีรี่ย์ N
ขนาดเต็ม 165.69 KB

ค้นหารุ่นของคุณ

ฉันต้องการค้นหาผลิตภัณฑ์

รถตักหน้าขุดหลังซีรี่ย์ N ค้นหา
Findyourvehicle-model

คุณลักษณะ

เครื่องยนต์และระบบเกียร์

เปิด ปิด
เครื่องยนต์และระบบเกียร์

ให้กำลังเครื่องยนต์ตามที่คุณต้องการได้ตลอดเวลา

รถตักหน้า/ขุดหลังที่ทนทานที่สุดในอุตสาหกรรมที่ผ่าการพิสูจน์สมรรถนะมาแล้ว

ก่อนการเปิดตัวรถตักหน้าขุดหลัง CASE รุ่นใหม่ รถตักของเราผ่านการทดลองใช้มาอย่าง ยาวนานโดยคนขับรถแบ็กโฮมืออาชีพ และพวกเขาทุกคนก็ต่างให้การยอมรับ รถทัง้ สี่คันที่ แข็งแกร่ง รถตักหน้า/ขุดหลังของ CASE ใหม่ได้รับการปรับปรุงทางวิศวกรรมตัง้ แต่เริ่มต้น ให้ แรงขุดของรถขุดระดับขัน้ นาของอุตสาหกรรม ความสามารถในการยก/ระยะเอือ้ มของรถขุด เพมิ่ ขึน้ และทัศนวิสัยของห้องโดยสารระดับชัน้ นาในรุ่นเดียวกัน

ตระกูลระบบเกียร์พาวเวอร์ชิฟต์ใหม่

ซีรีย์ N ใช้ตระกูลระบบเกียร์พาวเวอร์ชิฟต์ใหม่ คือพาวเวอร์ชิฟต์ประเภท H และพาวเวอร์ชิฟต์ประเภท S ช่วยให้พนักงานควบคุมรถสามารถเปลี่ยนเกียร์ได้จากเสาคอลัมน์ ระบบเกียร์ให้คุณลักษณะการคิกดาวน์ และการปรับแต่งด้วยระบบ SmartClutch แบบไม่เหมือนใครในอุตสาหกรรม คุณลักษณะของ SmartClutch ทำให้พนักงานควบคุมรถสามารถกำหนดการเปลี่ยนเกียร์ได้เองตั้งแต่การเดินหน้าจนถึงการถอยหลังตามความต้องการเฉพาะของตนได้

ผลิตภาพการผลิต

เปิด ปิด

ผลิตภาพการผลิตดีที่สุดในระดับชั้นในรุ่นเดียวกัน

การออกแบบแขนรถตักแบบใหม่ของเราช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้กับคุณ รถตักที่ส่งมอบแรงฉีกทาลายได้มากขึน้ ให้ระยะเอือ้ มถึงวัสดุ สูงสุดเพื่อยกไปยังตาแหน่งกึ่งกลางของรถบรรทุกพ่วงด้วยส่วนขยายราง รถรุ่นใหม่ของเราให้ความจุในการยกขึน้ มากขึน้ 36 เปอร์เซ็นต์ นอกจากนี ้ยังให้ความลึกของการขุดที่ลึกขึน้ มากกว่ารถที่เป็นผู้นาตลาดก่อนหน้านี ้

การควบคุมที่สะดวกสบาย

เปิด ปิด

ความสะดวกสบายและทัศนวิสัยขั้นสูงสุด

เมื่อพนักงานควบคุมรถของคุณต้องทางานตลอดทัง้ กลางวันและกลางคืน ห้องโดยสารใหม่ของเราช่วยให้ความสะดวกสบายเพื่อให้พนักงานทางานได้อย่างเกิด ผลผลิตของงานได้อย่างต่อเนื่อง ช่องหน้าต่างที่มองเห็นจากพืน้ จนถึงเพดานให้ทัศนวิสัยในการมองที่ยอดเยี่ยม หน้าต่างแบบหนงึ่ ในสี่ส่วนพืน้ ที่ด้านหลังแบบ ใหม่ทาให้สามารถมองไปยังด้านหลังของรถได้ดีขึน้ ชุดไฟแสงสว่างที่มีความเข้มแสงสูงช่วยปรับปรุงสมรรถนะในการทางานได้มากขึน้ ถึง 28 เปอร์เซน็ ต์ ให้ทัศน วิสัยที่ดีที่สุด และไฟแสงสว่างด้านข้าง 'แบบยืดหยุ่น' สามารถหมุนได้ 45 องศาเพื่อให้แสงสว่างมากขนึ ้ เมื่อต้องการ

ความปลอดภัยและการบำรุงรักษา

เปิด ปิด

การบำรุงรักษาง่าย

CASE มีชื่อเสียงในด้านการบารุงรักษาจากพืน้ ดินที่ทาได้ง่าย ตัวระบายความร้อนสามารถเข้าถึงได้สะดวก เพลาพร้อมกับดิสก์เบรกแบบเปี ยกที่ยึดตดิ กับแผ่นด้านท้าย สามารถให้บริการ ซ่อมบารุงได้โดยไม่ต้องถอดแยกชนิ ้ ส่วนประกอบทัง้ หมด เพมิ่ ฝาครอบแบบพลิกได้ ตัวกรองแบบหมุนปรับได้ ทาให้คุณสามารถประหยัดเวลาในการบารุงรักษาประจาวันได้ นอกจากนีที้มฝ่ าย ช่วยเหลือลูกค้าของเรายังพร้อมให้บริการสายด่วนความช่วยเหลือลูกค้าเกือบจะ 24 ชวั่ โมงต่อวันอีกด้วย

ติดต่อเรา !

ค้นหาตัวแทนจำหน่าย

ตัวแทนจำหน่ายของ CASE เป็นหนึ่งในตัวแทนที่มีความรู้ในทุกสิ่งเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของ CASE

การเริ่มต้นการค้นหา โปรดป้อนข้อมูลต่อไปนี้:

พิมพ์เพื่อค้นหาสิ่งที่คุณกำลังค้นหา

พบ 0 ผลลัพธ์
ชนิด
กรองตาม:

ไม่มีพบข้อมูล

คลิกไอคอนเพื่อเพิ่มหน้าในรายการโปรดของคุณ

รายการโปรด CASE ของฉัน

พบ 0 ผลลัพธ์