ႏွစ္သက္မႈအသစ္မ်ားထပ္မံျဖည့္တင္းျခင္း

CASE ၏ အတြင္း သ႑ာန္

CASE ၏ အတြင္း သ႑ာန္

CASE တည္ေဆာက္ေရးယႏၱရားမ်ားကို ရိုးရွင္းျခင္းသည္သာလြန္ေကာင္းမြန္သည္ ဟူေသာ သေဘာတရားမ်ားႏွင့္ ဖန္တီးတည္ေဆာက္ထားသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ယႏၱရားမ်ားသည္ ယေန႔ေခတ္ ကမၻာႀကီး၏ စိန္ေခၚမႈတို႔အား ရင္ဆိုင္ ေျဖရွင္းႏိုင္ရန္ ဘက္ေပါင္းစံုမွ အဆင့္ျမွင့္တင္ထုတ္လုပ္ထားေသာ ထုတ္ကုန္မ်ားျဖစ္သည္။ ခိုင္မာေသာအေလးထား မႈ႔ႏွင့္ 175 ႏွစ္ေက်ာ္သည့္တိုင္ ကုမၸဏီ၀န္ထမ္းမ်ား၏ ေကာင္းမြန္ေသာ၀န္ေဆာင္မႈတို႔ျဖင့္ customer တိုင္းအေပၚ အစ အဆံုး ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ရွိပါသည္။

သင္၏လုပ္ငန္းမ်ားတိုးတက္ႀကီးပြားၿပီး အမ်ားႏွင့္ယွဥ္ၿပိဳင္လာရခ်ိန္တြင္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အေနျဖင့္ သင့္ကို အရည္အေသြးေကာင္းေသာ စက္ယႏၱရားမ်ား၊ ယံုၾကည္စိတ္ခ်ရေသာ ပံ့ပိုးမႈမ်ိဳးႏွင့္ အတူ သင့္လုပ္ငန္းမ်ား ဆက္လက္ေအာင္ျမင္ေစဖို႔ ကူညီေပးသြားမွာျဖစ္ပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔အတြက္ကေတာ့ လက္ေတြ႔ကမၻာႀကီးကို ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ားျဖင့္ တည္ေဆာက္မည္ဆိုျခင္းသည္ ေဆာင္ပုဒ္တစ္ခုထက္ပိုပါသည္။ ဒါဟာ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ေၾကြးေၾကာ္သံျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ customer မ်ား အားထားရေသာ CASE ျဖစ္ပါသည္။

သမိုင္းေၾကာင္း

US အမွတ္တံဆိပ္ျဖင့္ ဦးဆံုးထုတ္ကုန္တစ္ခုျဖစ္သည္။ 1842 ခုႏွစ္မွ စတင္၍ ေရြ႕လ်ားသြားလာေသာ စက္ယႏၱရား အမ်ိဳးမ်ိဳး၏ စိန္ေခၚမႈမ်ားအား ရင္ဆိုင္ေျဖရွင္းရင္း တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းနယ္ပယ္မွာ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေစေရး ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးလွ်က္ရွိသည္။

ေနာက္ထပ္ ေလ့လာၾကည့္ရေအာင္

တန္ဖိုးထားမႈႏွင့္ သေဘာထားမ်ား

ရာစုႏွစ္တစ္ခုတိုင္တိုင္ စက္အရည္အေသြးေကာင္းမြန္ျခင္းမ်ား၊ ထုတ္ကုန္ပမာဏတိုးတက္ျခင္းမ်ား စသည့္ အခ်က္ တို႔ကို ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံျပဳထားသည့္ CASE အမွတ္တံဆိပ္စက္မ်ား အသံုးျပဳျခင္းျဖင့္ ဂုဏ္ယူလိုက္ပါ။

ေနာက္ထပ္ ေလ့လာၾကည့္ရေအာင္

၀ယ္သူတို႔အေပၚ အာရံုစိုက္မႈ (အေလးထားမႈ)

ထုတ္ကုန္သစ္မ်ား တိုးျမင့္ထုတ္လုပ္ျခင္းမ်ားတြင္ စက္အသံုးျပဳသူတို႔အား ဖိတ္ေခၚပါ၀င္ေစ၍ စက္အသံုးျပဳသူတို႔ ထံမွ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား ရယူၿပီး အေလးထား ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါသည္။

ေနာက္ထပ္ ေလ့လာၾကည့္ရေအာင္

၀ယ္ယူသူတို႔အား အေထာက္အပံ့ေပးရန္ စင္တာ

Customer မ်ား ႀကံဳေတြ႔ရေသာ စိန္ေခၚမႈမ်ား၊ လုပ္ငန္းခြင္အခက္အခဲမ်ားကို ရင္ဆိုင္ေျဖရွင္းရန္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ စိတ္ဓါတ္ခြန္အားမ်ားအား အဆင္သင့္ျပင္ဆင္ထားပါသည္။ Tamahawk (US) ႏွင့္ ရွိ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ customer စင္တာမ်ားမွလည္း ကမၻာတစ္၀ွမ္းရွိ ၀ယ္ယူသူတို႔အတြက္ CASE စက္ယႏၲရားမ်ား၏ လက္ေတြ႔လုပ္ငန္းခြင္ အေတြ႔အႀကံဳမ်ား ရရွိေစရန္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ေထာက္ပံ့ေပးထားပါသည္။

ေနာက္ထပ္ ေလ့လာၾကည့္ရေအာင္

ကၽြႏု္ပ္တို႔ႏွင့္ ဆက္သြယ္ပါ

CASE ေဆာက္လုပ္ေရး ယႏၱရားမ်ား၏ အဖြဲ႔အစည္းျဖစ္ေသာ CNH စက္မႈလုပ္ငန္းစုဆီသို႔ တဆင့္ဆက္သြယ္ျခင္း ျပဳလုပ္ႏိုင္ပါသည္။

ေနာက္ထပ္ ေလ့လာၾကည့္ရေအာင္

ကိုယ္စားလွယ္ရံုးကို ရွာေဖြပါ။

CASE ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ CASE ထုတ္ကုန္မ်ားအေၾကာင္းအားလံုး သိရွိနားလည္ၾကသည္။

ရွာေဖြမႈစတင္ရန္ ေအာက္ပါအခ်က္အလက္မ်ားျဖည့္သြင္းပါ။

ယခုပဲရွာေဖြလိုက္ပါ။

သင္ရွာေဖြေနသာ အရာကို ရိုက္ႏွိပ္ရွာေဖြပါ။

ရလဒ္မ်ား ေတြ႔ရွိပါသည္။
အမ်ိဳးအစား
က႑အလိုက္ခြဲထုတ္ျခင္းအားျဖင့္

ရလဒ္မ်ား မေတြ႔ရွိပါ။

သင္ႏွစ္သက္ေသာ စာမ်က္ႏွာမ်ားျဖည့္ရန္ ဆိုဒ္တစ္ေလ်ာက္တြင္ ဤအမွတ္အသားေပၚတြင္ ကလစ္ႏွိပ္ပါ။

ကၽြႏ္ုပ္၏အႏွစ္သက္ဆံုးေသာ CASE ယႏၲရားမ်ား

ေတြ႔ရွိေသာရလဒ္