ႏွစ္သက္မႈအသစ္မ်ားထပ္မံျဖည့္တင္းျခင္း

 

Solutions

SiteWatch Telematics

SiteWatch Telematics

တခ်ိန္တည္း ေနရာႏွစ္ခုမွာ သင္ေရာက္ႏိုင္တယ္လို႔ တခါမွ မေတြးမိဘူး မဟုတ္လား။ အခုခ်ိန္မွာေတာ့ CASEရဲ႕ လုပ္ငန္းခြင္ေစာင့္ၾကည့္နည္းပညာျဖင့္ ရုံးတြင္းစားပြဲမွေန၍ စက္၏လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို အခ်ိန္တိုအတြင္း ယာဥ္ေမာင္းတစ္ဦးကဲ့သို႔ သိရွိႏိုင္ပါသည္။

သင္၏လုပ္ငန္းခြင္တိုင္းတြင္ အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႔လ်က္ ထုတ္ကုန္မ်ားပံုမွန္ထုတ္လုပ္ေနရန္မွာခက္ခဲမည္ဆိုသည္ကို ကြ်ႏ္ုပ္တို႔သိရိွနားလည္ပါသည္။ CASE၏ေစာင့္ၾကည့္နည္းပညာျဖင့္ သင့္လုပ္ငန္းမ်ားအေျခအေနကို အခ်ိန္မေရြး၊ ေနရာမေရြး၊ကြန္ပ်ဴတာမေရြးဘဲ သိရိွႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

ထို႔အျပင္လုပ္ငန္းစီမံခန္႔ခြဲရာတြင္ပိုမိုလြယ္ကူလာျခင္း၊ထုတ္ကုန္မ်ားပိုမိုထုတ္လုပ္လာႏိုင္ျခင္းႏွင့္ပို၍ယံုၾကည္စိတ္ခ်ႏိုင္ျခင္းအျပင္အက်ိဳးအျမတ္မ်ားပိုမိုရရိွႏိုင္ျခင္းတို႔ကိုပါခံစားရေစမည္ျဖစ္သည္။

အက်ိဳးအျမတ္မ်ား

စက္ယႏၲရားမ်ား၏ အသံုး၀င္ပံုႏွင့္စြမ္းေဆာင္ရည္တို႔ကို ေသခ်ာစြာနားလည္သေဘာေပါက္လာေစႏိုင္ျခင္းအားျဖင့္ လည္ပတ္မႈကို ပိုမိုအားေကာင္းလာေစႏိုင္သည္။

ေနာက္ထပ္ ေလ့လာၾကည့္ရေအာင္

ေစာင့္ၾကည့္နည္းပညာ (Sitewatch) အသံုးျပဳျခင္း

စက္ယႏၱရားတို႔၏အသံုးျပဳပံုတို႔အား ေစာင့္ၾကည့္ထိန္းေက်ာင္းႏိုင္ၿပီး သင္လိုအပ္ေသာ အက်ိဳးရလဒ္ကို ို ျပဳလုပ္ယူႏိုင္သည္။

ေနာက္ထပ္ ေလ့လာၾကည့္ရေအာင္

၀ယ္ယူႏိုင္ေသာ စက္ယႏၱရားမ်ား

CASE ေစာင့္ၾကည့္နည္းပညာ၏ ဟဒ္၀ဲလ္၊ ေဆာ့ဖ္၀ဲလ္ႏွင့္ ကိုယ္စားလွယ္မွ ေထာက္ပံ့ျခင္းစသည္တို႔သည္ မည္သည့္စက္အမ်ိဳးအစားတြင္ ပါရွိသည္ကို ေလ့လာၾကည့္ရႈပါ။

ေနာက္ထပ္ ေလ့လာၾကည့္ရေအာင္

ေစာင့္ၾကည့္နည္းပညာအတြက္ေမးခြန္းမ်ား

CASE လုပ္ငန္းခြင္ေစာင့္ၾကည့္နည္းပညာႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ေမးခြန္းမ်ားကို ေျဖပါ။

ေနာက္ထပ္ ေလ့လာၾကည့္ရေအာင္

ကိုယ္စားလွယ္ရံုးကို ရွာေဖြပါ။

CASE ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ CASE ထုတ္ကုန္မ်ားအေၾကာင္းအားလံုး သိရွိနားလည္ၾကသည္။

ရွာေဖြမႈစတင္ရန္ ေအာက္ပါအခ်က္အလက္မ်ားျဖည့္သြင္းပါ။

သင္ရွာေဖြေနသာ အရာကို ရိုက္ႏွိပ္ရွာေဖြပါ။

ရလဒ္မ်ား ေတြ႔ရွိပါသည္။
အမ်ိဳးအစား
က႑အလိုက္ခြဲထုတ္ျခင္းအားျဖင့္

ရလဒ္မ်ား မေတြ႔ရွိပါ။

သင္ႏွစ္သက္ေသာ စာမ်က္ႏွာမ်ားျဖည့္ရန္ ဆိုဒ္တစ္ေလ်ာက္တြင္ ဤအမွတ္အသားေပၚတြင္ ကလစ္ႏွိပ္ပါ။

ကၽြႏ္ုပ္၏အႏွစ္သက္ဆံုးေသာ CASE ယႏၲရားမ်ား

ေတြ႔ရွိေသာရလဒ္