ႏွစ္သက္မႈအသစ္မ်ားထပ္မံျဖည့္တင္းျခင္း

ေျဖရွင္းခ်က္

SiteWatch Telematics

SiteWatch FAQs

SiteWatch FAQs

ဆက္သြယ္ေရးနည္းပညာဆိုတာဘာလဲ

ဖြင့္သည္ ပိတ္သည္

ဆက္သြယ္ေရးနည္းပညာသည္ တေနရာမွ တေနရာသို႔ ဆက္သြယ္ခ်ိတ္ဆက္မႈအား သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ေပါင္းစပ္ပါ၀င္ေစျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ ဟတ္၀ဲလ္ယူနစ္အတြင္း စက္၏သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား စုစည္းထားၿပီး ေလလိုင္းမွတဆင့္ ထုတ္လႊင့္သည့္အတြက္ ေနရာ အေနအထားေ၀းကြာေသာ္လည္း ဖမ္းယူၾကည့္ရႈႏိုင္သည္။

ေစာင့္ၾကည့္နည္းပညာသည္ US ႏွင့္ CANADA ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ သံုးႏိုင္ပါသလား

ဖြင့္သည္ ပိတ္သည္

CASE ေစာင့္ၾကည့္နည္းပညာတြင္ GSM ဆယ္လူလာ ဆက္သြယ္မႈပံုစံမ်ိဳး အသံုးျပဳထားျခင္းျဖစ္သည့္ ေျမာက္အေမရိကရွိ AT&T, T-Mobile ႏွင့္ Rogers ႀကိဳးမဲ့စနစ္တို႔ကဲ့သို႔ ထိပ္တန္း ဆယ္လူလာ ေထာက္ပံ့ေပးေသာ ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ စာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆိုမႈမ်ားရွိသည္။ လိုင္းမေကာင္းမႈမ်ားျဖစ္ေပၚပါက အခ်က္အလက္မ်ားကို စက္မွ မွတ္သားေပးၿပီး၊ လိုင္းေကာင္းခ်ိန္တြင္ ပို႔လႊတ္ေပးမည္ျဖစ္သည္။ ၿဂိဳလ္ထုဆက္သြယ္ေရးဆိုင္ရာ အေသးစိတ္ထပ္မံတိုးတက္ ေထာက္ျပခ်က္မ်ားရရွိလာႏိုင္ၿပီး ေငြေၾကးအားျဖင့္လည္း အရန္သင့္ ျပင္ဆင္ထားၿပီးျဖစ္သည္။

ေျမာက္အရိကမဟုတ္ဘဲ အျခားတိုင္းျပည္မ်ားတြင္လည္း အသံုးျပဳႏိုင္ပါသလား

ဖြင့္သည္ ပိတ္သည္

ယေန႔ေခတ္ CASE ယႏၱရားမ်ားတြင္ GSM ဆက္သြယ္ေရးကြန္ယက္မ်ားတပ္ဆင္အသံုးျပဳေနၿပီျဖစ္သည္။ GSM ကြန္ယက္ အသံုးမျပဳေသာ တိုင္းျပည္ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ၎နည္းပညာကို အသံုးျပဳႏိုင္မည္မဟုတ္ေပ။

ယင္းနည္းပညာအား လက္ရွိစက္တြင္လဲလွယ္တပ္ဆင္ျခင္း၊ စက္အေဟာင္းမ်ားတြင္တပ္ဆင္ျခင္း ျပဳလုပ္ႏိုင္ပါသလား? ယွဥ္ၿပိဳင္ဖက္စက္မ်ား တြဲဖက္အသံုးျပဳရေသာပစၥည္းမ်ားတြင္ တပ္ဆင္အသံုးျပဳႏိုင္ ပါသလား?

ဖြင့္သည္ ပိတ္သည္

႔Yes, အလံုးစံုပါ၀င္ေသာ စုစည္းပစၥည္းမ်ား ၀ယ္၍ တပ္ဆင္အသံုးျပဳႏိုင္ပါသည္။

အခ်ိန္ကာလအားျဖင့္ ၾကာေနေသာ စက္မ်ားႏွင့္ အဆင့္ျမွင့္တင္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္လုိပါက ျပဳလုပ္ႏိုင္ပါသလား ?

ဖြင့္သည္ ပိတ္သည္

အခ်ိန္မေရြး အဆင့္ျမွင့္တင္ျခင္းျပဳလုပ္ႏိုင္ပါသည္။

ေစာင့္ၾကည့္နည္းပညာျဖင့္ မိမိစက္မွ အခ်က္အလက္မ်ားကို မည္သို႔၀င္ေရာက္ၾကည့္ရႈႏိုင္သနည္း။

ဖြင့္သည္ ပိတ္သည္

သင့္စက္၏ အခ်က္အလက္မ်ားကို ကြန္ယက္မ်ားမွတဆင့္ PC (or) Mac (or) Tablet မ်ားမွ တိုက္ရုိက္သိရွိႏိုင္သည္။ တစ္နည္းအားျဖင့္ CASE ကိုယ္စားလွယ္ရံုးမ်ားမွတဆင့္ ေစာင့္ၾကည့္ေစၿပီး၊ ၎တို႔တင္ျပခ်က္မ်ားမွလည္း သိရွိႏိုင္သည္။

နည္းပညာကိုအသံုးျပဳရန္ မည္သည့္သင္တန္းလိုအပ္ပါသနည္း။

ဖြင့္သည္ ပိတ္သည္

သင္တန္းသည္ မျဖစ္မေနတတ္ရမည္ဟု မဆိုလိုေပ။ သို႔ရာတြင္ အြန္လိုင္းသင္ယူေရးမ်ားသာမက Youtube လိုင္းမ်ားမွ တဆင့္ စမ္းသပ္သင္ယူမႈမ်ား ျပဳလုပ္ႏိုင္သည္။

၎နည္းပညာမ်ား အသံုးျပဳျခင္းျဖင့္ ၀ယ္ယူသူမ်ားအေပၚမည္ကဲ့သို႔ အေထာက္အပံ့ေပးသနည္း။

ဖြင့္သည္ ပိတ္သည္

ကၽြႏ္ုပ္တို႔ CASE ကိုယ္စားလွယ္ရံုးမ်ားသည္ customer မ်ားအား ကူညီရန္ အသင့္ရွိေနပါသည္။ ၀ယ္ယူသူမ်ား အေနျဖင့္ အကူအညီလိုအပ္ပါက 866-54CASE6 (866-542-2736) သို႔ ဆက္သြယ္ႏိုင္သည္။

ေစာင့္ၾကည့္နည္းပညာျဖင့္ စက္တစ္စီးတြင္ အခ်က္အလက္မည္မွ်သိရွိႏိုင္သနည္း။

ဖြင့္သည္ ပိတ္သည္

အဆင့္ျမွင့္တင္ထားေသာ နည္းပညာအသံုးျပဳု၍ သတ္မွတ္ခ်က္ေပါင္း ၄၀ ထိသိမ္းဆည္းထားႏိုင္သည္။ ယင္း အခ်က္အလက္မ်ားကို အနည္းဆံုး ၁၈ လထိသိမ္းဆည္းေပးထားႏိုင္သည္။ အခ်က္အလက္မ်ား၏ အေရအတြက္ ေပၚမူတည္၍ လက္ရွိ စက္ယႏၱရားအခ်က္အလက္တို႔ကို သိမ္းဆည္းၿပီး၊ ရွာေဖြရန္လြယ္ကူေစသည္။ ဆက္သြယ္ေရးလိုင္းမ်ားမေကာင္းသည့္အခ်ိန္မ်ိဳး၌ စက္၏အခ်က္အလက္မ်ားကို ရက္ေပါင္း ၃၀ေက်ာ္ခန္႔ အထိ ထိန္းသိမ္းေပးထားႏိုင္သည္။ စက္ႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားအား ၁၈လထက္ေက်ာ္လြန္၍ သိမ္းဆည္းထားႏိုင္ျခင္းႏွင့္ သီးျခားစီ ခြဲျခားမွတ္သားထားႏိုင္ျခင္းတို႔ကို Customer မ်ားအေနျဖင့္ ေဒါင္းလုတ္ယူထားသင့္သည္။

ကိုယ္စားလွယ္ရံုးကို ရွာေဖြပါ။

CASE ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ CASE ထုတ္ကုန္မ်ားအေၾကာင္းအားလံုး သိရွိနားလည္ၾကသည္။

ရွာေဖြမႈစတင္ရန္ ေအာက္ပါအခ်က္အလက္မ်ားျဖည့္သြင္းပါ။

ယခုပဲရွာေဖြလိုက္ပါ။

သင္ရွာေဖြေနသာ အရာကို ရိုက္ႏွိပ္ရွာေဖြပါ။

ရလဒ္မ်ား ေတြ႔ရွိပါသည္။
အမ်ိဳးအစား
က႑အလိုက္ခြဲထုတ္ျခင္းအားျဖင့္

ရလဒ္မ်ား မေတြ႔ရွိပါ။

သင္ႏွစ္သက္ေသာ စာမ်က္ႏွာမ်ားျဖည့္ရန္ ဆိုဒ္တစ္ေလ်ာက္တြင္ ဤအမွတ္အသားေပၚတြင္ ကလစ္ႏွိပ္ပါ။

ကၽြႏ္ုပ္၏အႏွစ္သက္ဆံုးေသာ CASE ယႏၲရားမ်ား

ေတြ႔ရွိေသာရလဒ္