ႏွစ္သက္မႈအသစ္မ်ားထပ္မံျဖည့္တင္းျခင္း

ပစၥည္းအမ်ိဳးအစား

Backhoe Loaders

T စီးရီး ဘက္ဟိုးလုတ္ဒါ

T စီးရီး ဘက္ဟိုးလုတ္ဒါ

CASE Backhoe Loader ၏ စြမ္းပကားႏွင့္ စြမ္းအားအေပၚ အေျခတည္၍ ၀ယ္ယူအသံုးျပဳ သူ ေဖာက္သည္မ်ားက သူတို႔၏ ေအာင္ျမင္မႈမ်ားကို ကမၻာတစ္၀ွန္းတြင္ တည္ေဆာက္ထား ၾကသည္။ ဘြန္းဆလင္ဒါမ်ားကို ဘြန္းႏွင့္ တစ္ထပ္တည္းတည္ေဆာက္ထားျခင္းေၾကာင့္ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ရာတြင္ ဘြန္း၏အျမင့္အား သိပ္ၿပီးမျမင့္ေစပါ။ ထို႔အတူ ဘြန္းလက္တံမွာ က်စ္လစ္ေသးသြယ္ေသာေၾကာင့္ စက္ေမာင္းသူ၏ ျမင္ကြင္းကို အေႏွာက္အယွက္မျဖစ္ေစပါ။

အရံသင့္အသံုးျပဳႏိုင္ေသာ စက္ယႏၲရားမ်ားအတြက္
 • အေျခခံအေဆာက္အအံုမ်ားတည္ေဆာက္ျခင္း
  အေျခခံအေဆာက္အအံုမ်ားတည္ေဆာက္ျခင္း
 • ၿမိဳ႕ျပ
  ၿမိဳ႕ျပ
 • စိုက္ပ်ိဳးေရး
  စိုက္ပ်ိဳးေရး

ေမာ္ဒန္မ်ားရွာေဖြပါ

အမွတ္စဥ္၊

T စီးရီး ဘက္ဟိုးလုတ္ဒါ တို႔ကို ရွာေဖြလုိပါသည္။ ရွာေဖြသည္
Findyourvehicle-model

သြင္ျပင္လကၡဏာမ်ား

အင္ဂ်င္

ဖြင့္သည္ ပိတ္သည္
အင္ဂ်င္

ကုန္က်စရိတ္သက္သာျခင္း

FPT သည္ အင္ဂ်င္နည္းပညာတြင္ေရွ႕မွဦးေဆာင္ေနပါသည္။

 • Fiat သည္ ေလာင္စာဆီ ပန္းသြင္းျခင္းစနစ္ (Fuel Injection System) ၏ နည္းပညာတစ္ခုျဖစ္ေသာ ဖိအားျဖင့္ ပန္းသြင္းစနစ္ (common rail) ကို ၁၉၈၀ ခုႏွစ္တြင္ တည္ထြင္ခဲ့ပါသည္။
 • စက္မႈလုပ္ငန္းသံုး အင္ဂ်င္မ်ားကို တစ္ႏွစ္လွ်င္ ၆သိန္းေက်ာ္ FPT (Fiat Power Train) မွ ထုတ္လုပ္ ေနပါသည္။
 • ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ အင္ဂ်င္မ်ားကို ေျမႀကီးလုပ္ငန္းသံုးစက္ပစၥည္းကိရိယာမ်ားတြင္မက ထရပ္ကားမ်ား၊ စိုက္ပ်ိဳးေရး လုပ္ငန္းသို႔ စက္ကိရိယာမ်ား၊ ပင္လယ္ျပင္သြားသေဘၤာမ်ားႏွင့္ စစ္ဘက္သံုးကိရိယာမ်ားတြင္ပါ အသံုးျပဳလ်က္ ရွိပါသည္။
 • သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိခိုက္ပ်က္စီးမႈမွ ေလ်ာ့ပါးသက္သာေစရန္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ အင္ဂ်င္မ်ားကို ၂၀% ဇီ၀ေလာင္စာအေရာျဖင့္ ေမာင္းႏွင္ႏိုင္ေအာင္ ျပဳလုပ္ထားပါသည္။

4.5 lt FPT Multijet Engine

4.5 Lt FPT Multijet Engine မွာ ေနာက္ဆံုးေပၚနည္းပညာျဖင့္ ထုတ္လုပ္ထားျခင္း၊ အရြယ္အစား ေသးငယ္ၿပီး ၾကီးမားေသာ စြမ္းေဆာင္မႈရွိျခင္း၊ ေစ်းကြက္အတြင္းရွိ အျခားေသာ အင္ဂ်င္မ်ားျဖင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ ၾကည့္ပါက ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းမႈစရိတ္ အသက္သာဆံုးျဖစ္ျခင္း စသည့္ အဂၤါရပ္မ်ားႏွင့္ ျပည့္စံုပါသည္။

 • ေလသြင္းစနစ္တြင္ သန္႔ရွင္းေရးလုပ္ရသည့္ အႀကိမ္ေရနည္းရန္ ဗဟိုခြာအားစနစ္သံုး ေလႀကိဳစစ္ကို တပ္ဆင္ထားပါသည္။
 • မီးေလာင္ခန္းတြင္ ျမင့္မားေသာ ဆီႏွင့္ ေလအေရာ ေရာစပ္ႏိုင္အား ရရွိေစေသာ ပစ္စတင္ႏွင့္ ေလ၀င္မန္နီဖိုး တပ္ဆင္ထားျခင္း
 • ဖိအားျမင့္ၿပီး အႀကိမ္ေရမ်ားမ်ားဆီပန္းသြင္းသည့္စနစ္ တပ္ဆင္ထားျခင္းေၾကာင့္ ေလႏွင့္ဆီအေရာ ပိုမို ေကာင္းမြန္ပ်ံ႕ႏွံ႔ၿပီး မီးေလာင္ေပါက္ကြဲမႈစြမ္းရည္ ပိုမိုေကာင္းမြန္ျခင္း
 • Mechanical Injection Pump တပ္ဆင္ထားေသာ 580T တြင္ စြမ္းရည္ျမင့္မားျခင္းသာမက ဆီပန္းသြင္းသည့္စနစ္ကို ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းရန္ လြယ္ကူျခင္း
 • ပူလီလည္တိုင္းလိုက္လည္ေသာ ပန္ကာမဟုတ္ဘဲ ၾကားခံေစပ်စ္ေသာ အရည္အသံုးျပဳထားေသာ ပန္ကာ တပ္ဆင္ထားျခင္းေၾကာင့္ အေအးခံစနစ္က လိုအပ္မွသာ လိုက္လည္ေသာစနစ္ အသံုးျပဳထားျခင္းျဖစ္သျဖင့္ စြမ္းအင္မဆံုးရံႈးျခင္း စသည့္ အခ်က္မ်ားႏွင့္ ျပည့္စံုပါသည္။

ေဘးကင္းလံုျခံဳၿပီး ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းရန္ လြယ္ကူျခင္း

အင္ဂ်င္တည္ေဆာက္ပံုက်စ္လစ္ၿပီး ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းရန္လြယ္ကူေအာင္ ဖြဲ႔စည္းထားပါသည္။

 • ဆီလယ္ဗယ္ႏွင့္ ဆီစစ္မ်ားကို လြယ္ကူစြာစစ္ေဆးႏိုင္ေအာင္ စက္ဖံုး၏ ဘယ္ဖက္တြင္ထားရွိပါသည္။ ေဘာနက္ အဖံုးကို ဖြင့္သည့္အခါ အင္ဂ်င္အစိတ္အပိုင္းမ်ားကို ေသခ်ာရွင္းလင္းစြာ ျမင္ရေစရန္ ျပဳလုပ္ထားပါသည္။ ေ* ရတိုင္ကီပတ္လည္တြင္ တိုက္မိသည့္အခါ ခုခံႏိုင္သည့္ Anti bumping frame တပ္ဆင္ထားပါသည္။ အကယ္၍ စက္သည္ ၅ကီလိုမီတာ/နာရီ ႏႈန္းျဖင့္ သြားေနသည့္အခ်ိန္ အတားအဆီးတစ္ခုကို တုိက္မိပါက ေရတိုင္ကီပ်က္စီးျခင္းေၾကာင့္ မေမွ်ာ္လင့္ေသာ ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းစရိတ္တက္ျခင္းကို ေလ်ာ့ခ်ေစရန္ျဖစ္ပါသည္။

တစ္ဦးခ်င္းလိုအပ္ခ်က္အတြက္ ေဆာင္ရြက္ထားျခင္းမ်ား

ဖြင့္သည္ ပိတ္သည္

ဘတ္ဟိုးလုပ္ငန္းအတြက္ ကာကြယ္ထားျခင္း

ဘုရင္၏ မ်ိဳးရိုးဗီဇ DNA

CASE Backhoe Loader ၏ စြမ္းပကားႏွင့္ စြမ္းအားအေပၚ အေျခတည္၍ ၀ယ္ယူအသံုးျပဳ သူ ေဖာက္သည္မ်ားက သူတို႔၏ ေအာင္ျမင္မႈမ်ားကို ကမၻာတစ္၀ွန္းတြင္ တည္ေဆာက္ထားၾကသည္။

 • CASE DNA ၏ အစိတ္အပိုင္းအျဖစ္ ဆန္႔ထုတ္ႏိုင္ေသာ ဘတ္ဟိုးလက္တံ : ေျမႀကီးႏွင့္ ထိေတြ႔ရေသာ အစိတ္အပိုင္းမ်ားကို ေဆာင့္သည့္ဒဏ္ႏွင့္ ေျမႀကီးမ်ားစုပံုကပ္ညိျခင္းမွ ကာကြယ္ထားသည္။
 • ပစၥည္းမ်ားကို အေကာင္းဆံုးဆုပ္ကိုင္ႏိုင္ရန္ အသြားမ်ား အေထာက္အပံ့ေပးထားသည္။ အထူးသျဖင့္ ပိုက္မ်ား လဲလွယ္ေသာလုပ္ငန္းအတြက္ ပိုမိုေကာင္းမြန္သည္။
 • ခပ္ေကြးေကြးတည္ေဆာက္ထားသည့္ဘြန္းေၾကာင့္ တူးဆြသည့္စြမ္းရည္ ပိုမိုေကာင္းမြန္ျခင္း၊ ထရပ္ကားေပၚသုိ႔ တင္ရာတြင္ ပိုမိုလြယ္ကူျခင္းစသည့္ အက်ိဳးမ်ား ရရွိေစပါသည္။
 • လုပ္ငန္းခြင္ေဘးအႏၱရာယ္ပိုမိုကင္းရွင္းႏိုင္ေစေရးအတြက္ စက္အလုပ္ မလုပ္သည့္အခ်ိန္တြင္ ကြန္ထရိုးမ်ားသည္ အလိုအေလ်ာက္ရပ္နားသြားပါသည္။ ခလုတ္မ်ားကို ထိလုိက္ပါက ခ်က္ျခင္းျပန္လည္ အလုပ္ လုပ္ပါသည္။

တည္ေဆာက္ပံုက်စ္လစ္ေသာေၾကာင့္ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ရာတြင္ လြယ္ကူျခင္း

ႀကီးမားေသာ လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ က်စ္က်စ္လစ္လစ္ရွိေသာ စက္တစ္စီး

ကၽြႏု္ပ္တို႔ဆီႏွင့္ အခ်ိန္ျဖဳန္းျခင္းကို မႀကိဳက္ပါ။ သင္လဲမႀကိဳက္ပါဟု ကၽြႏ္ုပ္တို႔သိပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ သယ္ယူ ပို႔ေဆာင္ေရးအတြက္ လြယ္ကူရန္ စက္၏အျမင့္ကို သိသာစြာ ေလွ်ာ့ထားျခင္းႏွင့္ ဆလင္ဒါမ်ားတပ္ဆင္ပံု မွာလည္း boom ႏွင့္ arm တို႔ႏွင့္ တစ္သားတည္း တပ္ဆင္ထားပါသည္။ 590 ST ႏွင့္ 695ST တို႔၏အျမင့္မွာ ၃.၇မီတာေအာက္ ေအာက္ရွိေနခ်ိန္တြင္ 580ST ၏ အျမင့္မွာ ၃.၅မီတာေအာက္ရွိပါသည္။

အခ်ိန္ကုန္သက္သာျခင္း

စက္ေမာင္းခန္းအတြင္းမွပင္လုပ္ႏိုင္ျခင္း

 • စက္ေမာင္းခန္းအတြင္းမွ လြယ္ကူရိုးရွင္းေသာ ခလုတ္ျဖင့္ ဘတ္ဟိုး၏တပ္ဆင္စရာ ပစၥည္းမ်ား (ခြက္၊ ေက်ာက္ခြဲဘရိတ္ကာ) ကို အမ်ိဳးမ်ိဳးလဲလွယ္သံုးႏိုင္ရန္ ခ်ိတ္အရွင္ (Quick Coupler)ကို သံုးႏိုင္ပါသည္။
 • လုပ္ငန္းအေျခအေနအမ်ိဳးမ်ိဳးတို႔အတြက္ လြယ္ကူလ်င္ျမန္စြာ လဲလွယ္အသံုးျပဳႏိုင္ပါသည္။

ခြက္ေရြးခ်ယ္မႈမွာ ေျပာင္းလြယ္ျပင္လြယ္ျဖစ္ျခင္း

CASE ၏ ေနရာမေရြးသံုးႏိုင္ေသာ ခ်ိတ္ဆက္အရွင္

အင္ဂ်င္လည္ပတ္ႏွူန္းအေႏွးလည္ျဖင့္ လည္ပတ္ေနသည့္အခ်ိန္မွာပင္ လုပ္ငန္းတာ၀န္တစ္ခုျခင္းစီအတြက္ မွန္ကန္ ေသာ ဟိုက္ဒေရာလစ္ဆီပမာဏကို ၀န္ကိုအာရံုခံသည့္ ဟိုက္ဒေရာလစ္စနစ္မွ ေထာက္ပံ့ေပးႏိုင္သည္။ ယင္း၏ အက်ိဳး ရလဒ္မွာ ပံုမွန္ရိုးရိုးဂီယာပန္႔တပ္ဆင္ေသာ စနစ္ျဖင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ပါက ေလာင္စာဆီ 14% ထိ သက္သာပါသည္။ မည္သည့္ ပန္႔အမ်ိဳးအစားကို ေရြးခ်ယ္ၿပီး တပ္ဆင္ထားသည္ျဖစ္ေစ ဟိုက္ဒေရာလစ္ ဗဟိုပိတ္စနစ္ကို ဘက္ဟိုး လုပ္ဒါတြင္ တပ္ဆင္ထားသည္မွာ CASE ထုတ္လုပ္သူတစ္ဦးသာရွိပါသည္။ စက္ေမာင္းသူမွ ထိန္းခ်ဳပ္ေမာင္းႏွင္ႏိုင္စြမ္း ပိုေကာင္းရန္ႏွင့္ လုပ္ငန္းလွ်င္ျမန္ေစရန္ ဟိုက္ဒေရာလစ္ဗဟိုပိတ္စနစ္မွ အေထာက္အကူျပဳထားပါသည္။ တၿပိဳင္နက္ လႈပ္ရွားၿပီး ၀န္ႏွင့္ လုပ္ငန္းေဆာင္တာမတူပဲ တည္ၿငိမ္ေသာ စြမ္းအား ရရွိေစပါသည္။

ဘက္ဟိုးလက္တံႏွင့္ ဆလင္ဒါမ်ားကို မ်ဥ္းတေျဖာင့္ထဲ တပ္ဆင္ထားျခင္း

စြမ္းအားအတြက္ အေႏွာက္အယွက္မျဖစ္ျခင္း

အတြင္း၌ တပ္ဆင္ထားၿပီး ဆန္႔ထုတ္ႏိုင္ေသာ လက္တံ (Arm) ႏွင့္ ဆလင္ဒါမ်ားကို မ်ဥ္းတေျဖာင့္တည္း တပ္ဆင္ထားျခင္းတို႔ကို ဒီဇိုင္းအသစ္ဘတ္ဟိုးအျဖစ္ CASE မွ တင္ဆက္လိုက္ပါသည္။ ေဖာက္သည္မ်ား၏ ကိုယ္ပိုင္လုိအပ္ခ်က္မ်ားအတြက္ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ နည္းပညာျဖင့္လည္း ေျဖရွင္းေပးလ်က္ရွိပါသည္။ ထူးျခားေသာလကၡဏာမ်ား၊ ယွဥ္ၿပိဳင္ႏိုင္စြမ္းရွိၿပီး လူသိမ်ားေသာ CASE မ်ိဳးရိုးဗီဇႏွင့္ ထိပ္တန္းစြမ္းေဆာင္မႈ တို႔က ေစ်းကြက္ကို ဦးေဆာင္ရန္အတြက္ မတူညီသည့္ ရလဒ္မ်ားျဖစ္သည္။ ဘြန္းကိုေက်ာ္လြန္၍ ျမင္ကြင္း ေကာင္းမြန္စြာ ျမင္ရေရးအတြက္ ဆလင္ဒါမ်ားကို ေျဖာင့္တန္းစြာ တပ္ဆင္ထားပါသည္။ ေကြးညြတ္ေသာ တည္ေဆာက္ပံုမ်ားကို ေလွ်ာ့ခ်၍ သက္ေရာက္ေသာ ဒဏ္မ်ားကို ပ်ံ႔ႏွံ႔ေစေရး၊ ဘတ္ဟိုးႀကီးမ်ားတြင္လည္း ကုန္ထုတ္စြမ္းအားႏွင့္ ယံုၾကည္အားထားရမႈတို႔ ရရွိေစရန္ ဤနည္းပညာအသံုးျပဳထားပါသည္။ ဆန္႔ထုတ္ႏိုင္ေသာ ဘတ္ဟိုးလက္တံႏွင့္ ဆလင္ဒါမ်ားကို မ်ဥ္းတေျဖာင့္ထဲ တပ္ဆင္ထားေသာ CASE မ်ိဳးရိုးဗီဇ DNA boom တို႔ကို နည္းပညာအသစ္တို႔ျဖင့္ ၀န္းရံထားၿပီး လူသိမ်ားေစပါသည္။

Loader ပိုင္းကို စြမ္းေဆာင္မႈေကာင္းေစရန္ မ်ဥ္းတေျဖာင့္တည္း တည္ေဆာက္ထားျခင္း

ဖြင့္သည္ ပိတ္သည္

စက္စီးနင္းရမႈကို အလိုအေလ်ာက္ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္း

ေဘးကင္းေသာ ကုန္ထုတ္စြမ္းအား

 • စက္စီးနင္းရမႈကို အလိုအေလ်ာက္ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္းျဖင့္ ယာဥ္သြားလာစဥ္တြင္ ခုန္ဆြ ခုန္ဆြမျဖစ္ျခင္း၊ ထိုသို႔ ခုန္ဆြ ခုန္ဆြမျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ ယာဥ္သြားရာေျမမ်က္ႏွာျပင္အားလံုးေပၚတြင္ လိႈင္းမ်ား ခ်ိဳင့္မ်ား မျဖစ္ေပၚေစျခင္းႏွင့္ ၿငိမ့္ၿငိမ့္ေညာင္းေညာင္းျဖင့္ ျမန္ျမန္သြားႏိုင္ျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ခရီးသြားခ်ိန္တိုေတာင္းျခင္း စသည့္ အက်ိဳးေက်းဇူး မ်ားရရွိပါသည္။ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ ေျမအေနအထားႏွင့္ လိုက္ဖက္ေသာ ခ်ိန္ညွိခ်က္သံုးမ်ိဳးကို ေရြးခ်ယ္ႏိုင္ပါသည္။
 • ျမင့္မားေသာ ကုန္ထုတ္စြမ္းအား ရရွိႏိုင္ရန္ႏွင့္ လြန္စြာၾကမ္းတမ္းေသာ ေျမမ်က္ႏွာသြင္ျပင္ေပၚတြင္ ေမာင္းႏွင္ သည့္အခါ ခြက္ (bucket) ကို တည္ၿငိမ္စြာ ထိန္းႏိုင္ေရးတို႔အတြက္ ေရွ႕၀င္ရိုးကို ဘယ္ညာ အနိမ့္အျမင့္ ၁၁ ဒီကရီ ကစားႏိုင္ေအာင္ တည္ေဆာက္ထားပါသည္။
 • ကြဲျပားျခားနားေသာ လိုအပ္ခ်က္မ်ားျဖစ္သည့္ ကုတ္အား၊ ေဆာင့္သည့္ဒဏ္ႏွင့္ က်ိတ္သည့္ဒဏ္ကို ခံႏိုင္အား ရရွိႏိုင္ရန္ တာယာအမ်ိဳးမ်ိဳး ကိုထုတ္လုပ္ထားပါသည္။ ဒီဇိုင္းအားျဖင့္ စက္မႈလုပ္ငန္းသံုးမွ စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္း သံုးအထိ၊ နည္းပညာအားျဖင့္ ဗဟိုမွ ျဖာထြက္သည့္ တည္ေဆာက္မႈမ်ိဳးမွ ကန္႔လန္႔ျဖတ္တည္ေဆာက္မႈမ်ိဳး အထိ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ တာယာမ်ားကို ရႏိုင္ပါသည္။

လွ်င္ျမန္ေသာ ၀န္တင္ျခင္း

မည္သည့္အလုပ္မွ လြန္စြာလြယ္ကူသည္ဟုမရွိပါ

မ်ဥ္းေကြးမ်ားျဖင့္ ပံုေဖၚထားသည့္ loader လက္တံမ်ားသည္ စက္ေမာင္းသူ အေထာက္အကူျပဳ စက္မႈအားျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ေသာ ကိုယ္တိုင္ျပင္ညီ ညွိလုပ္ငန္းလုပ္ေနစဥ္ အေတာအတြင္းမွာပင္ ထရပ္ကားေပၚသို႔ ၀န္တင္သည့္ လုပ္ငန္းကို တိုးတက္ေစသည္။ ထပ္ျပန္တလဲလဲ ၀န္တင္သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္လုပ္ေနရေသာ စက္ေမာင္းသူ၏ ပင္ပန္းႏြမ္းနယ္မႈကို သိသာထင္ရွားစြာေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ရန္ တူးသည့္ ပံုစံျပန္ (return to dig) သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္ကို ထည့္သြင္းထားပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေျမႀကီးတူးျခင္း၊ ကားေပၚတင္ျခင္းစသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ျမန္ဆန္လာပါသည္။ loader ေရွ႕ျမင္ကြင္းကို ျမင္ႏိုင္စြမ္းေကာင္းျခင္းႏွင့္ စက္မႈအားျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ေသာ ကိုယ္တုိင္ျပင္ညီညွိလုပ္ငန္းတို႔ တပ္ဆင္ထုတ္လုပ္ထားျခင္းေၾကာင့္ တူးျခင္း၊ ကားေပၚတင္ျခင္း တို႔ကို လြယ္ကူလွ်င္ျမန္စြာ ျပဳလုပ္ႏိုင္ပါသည္။

အကန္႔အသတ္ေဘာင္မ်ား၏အေပၚ

အလုပ္လုပ္ႏိုင္စြမ္း ကထိပ္တန္း၊ ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းစရိတ္ အနည္းဆံုး

လုပ္ငန္းလိုအပ္ခ်က္အရ loader ခြက္ကို ျမင့္ျမင့္ေျမွာက္ရန္လိုအပ္ၿပီး loader လက္တံအေျဖာင့္က ယခုလိုအပ္ခ်က္၏ အေျဖျဖစ္ပါသည္။ loader လက္တံဒီဇိုင္းတည္ေဆာက္ပံု မရႈပ္ေထြးေသာေၾကာင့္ အမဲဆီထိုးရမည့္ ေနရာနည္းၿပီး စက္၏ေရွ႕ကို ျမင္ႏိုင္စြမ္းေကာင္းပါသည္။ တူးအားႏွင့္ မတင္သည့္ စြမ္းအားကို မထိခိုက္ပဲ ေျဖာင့္ၿပီးရွည္ေသာ loader လက္တံက ပံုမွန္အေကြး လက္တံထက္ ၈စင္တီမီတာ ပို၍ ျမင့္ျမင့္ ေျမွာက္ႏိုင္ပါသည္။ ခြက္ကိုေျမွာက္၍ အေပၚေရာက္ေသာအခါ ေစာင္းမသြားေသာ လုပ္ေသာလုပ္ငန္း (Anti tipping Function) ေၾကာင့္ ေျမႀကီးမ်ားကို ထရပ္ကားေပၚတင္သည့္အခ်ိန္ ထြက္ၾကႏိုင္ေသာ အားနည္းခ်က္ မရွိေတာ့ေခ်။

ပစၥည္းအမ်ိဳးအစား

ကိုယ္စားလွယ္ရံုးကို ရွာေဖြပါ။

CASE ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ CASE ထုတ္ကုန္မ်ားအေၾကာင္းအားလံုး သိရွိနားလည္ၾကသည္။

ရွာေဖြမႈစတင္ရန္ ေအာက္ပါအခ်က္အလက္မ်ားျဖည့္သြင္းပါ။

ယခုပဲရွာေဖြလိုက္ပါ။

သင္ရွာေဖြေနသာ အရာကို ရိုက္ႏွိပ္ရွာေဖြပါ။

ရလဒ္မ်ား ေတြ႔ရွိပါသည္။
အမ်ိဳးအစား
က႑အလိုက္ခြဲထုတ္ျခင္းအားျဖင့္

ရလဒ္မ်ား မေတြ႔ရွိပါ။

သင္ႏွစ္သက္ေသာ စာမ်က္ႏွာမ်ားျဖည့္ရန္ ဆိုဒ္တစ္ေလ်ာက္တြင္ ဤအမွတ္အသားေပၚတြင္ ကလစ္ႏွိပ္ပါ။

ကၽြႏ္ုပ္၏အႏွစ္သက္ဆံုးေသာ CASE ယႏၲရားမ်ား

ေတြ႔ရွိေသာရလဒ္