ႏွစ္သက္မႈအသစ္မ်ားထပ္မံျဖည့္တင္းျခင္း

CASE ၏ အတြင္း သ႑ာန္

၀ယ္သူတို႔အေပၚ အာရံုစိုက္မႈ (အေလးထားမႈ)

၀ယ္သူတို႔အေပၚ အာရံုစိုက္မႈ (အေလးထားမႈ)

CASE takes customers seriously – so seriously, in fact, that we invite equipment users to participate in defining and improving new products. We call this our Customer-Driven Product Definition (CDPD) process. We "ဤကဲ့သို႔ လုပ္ငန္းစဥ္ကို CDPD " Customer အေျချပဳ ထုတ္ကုန္သတ္မွတ္မႈ"" ဟုေခၚသည္။ ယင္းလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ CASE ႏွင့္ CASE ၏ ယွဥ္ၿပိဳင္ဖက္ ၀ယ္ယူသူမ်ားသည္ ၎တို႔၏လိုအပ္ခ်က္မ်ား စက္ model အသစ္၏ စမ္းသပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈျဖစ္စဥ္မ်ားတြင္ အတူတကြပါ၀င္လာရန္ ကူညီေပးထားသည္။

CDPD ျဖစ္စဥ္တြင္ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားပါ၀င္သည္။

  • ထုတ္ကုန္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ လက္တြဲလုပ္ေဆာင္ျခင္း
  • ၀ယ္ယူသူမ်ားအတြက္ ေလ့လာေရးခရီးစဥ္ႏွင့္ စစ္ေဆးၾကည့္ရႈျခင္းမ်ား
  • ၀ယ္ယူသူတို႔အေပၚ သေဘာထားဆန္းစစ္ခ်က္မ်ား
  • မည္သို႔ေသာ ၀ယ္ယူသူမ်ားသည္ မည္သည့္စက္ေမာ္ဒယ္အသစ္ပံုစံမ်ား အသံုးျပဳ၍ ယင္းတို႔၏ အသံုး၀င္မႈအေပၚ တင္ျပခ်က္အား စစ္ေဆးျခင္း
  • ၀ယ္ယူသူတို႔၏ တုံ႔ျပန္ခ်က္တို႔ကို အၿပီးသတ္ဒီဇိုင္းေရးဆြဲရာတြင္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားေပးျခင္း

ယင္းလုပ္ငန္းစဥ္သည္ စက္ယႏၱရားတည္ေဆာက္ေရးတြင္ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈရွိေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေကာင္း မ်ားေပးႏိုင္ရံုမွ်သာမက စက္ေမာင္းလုပ္သားတို႔၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီမႈကို ရရွိေစပါသည္။ Backhoe Loader, Skid Loader ႏွင့္ Compact Track Loader စေသာ ယႏၱရားမ်ားအတြက္ CDPD လုပ္ငန္းစဥ္ကို အသံုးျပဳခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။

၀ယ္ယူသူတို႔၏ အႀကံဥာဏ္မ်ားကလည္း ၀န္ေဆာင္မႈေပးျခင္းမ်ား၊ သေဘာထားအျမင္မ်ား၊ ပစၥည္းသယ္ယူပို႔ ေဆာင္ျခင္းမွအစ စက္သံဆူညံမႈေလ်ာ့က်ေစေရး၊ ေအးေသာ ရာသီဥတုတြင္ စက္ႏိႈးျခင္းစသည္တို႔တြင္ပါ တိုးတက္မႈရရွိေစႏိုင္သည္။

၀ယ္ယူသူတို႔၏ အႀကံျပဳခ်က္

CASE ၀ယ္ယူအားေပးသူတစ္ဦးျဖစ္သည့္ Canada မွ Dennis Zentner သည္ "N" စီးရီး CPDP လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ပါ၀င္ခဲ့ၿပီး ပံုမွန္အားျဖင့္ ထုတ္လုပ္သူေတြကသာ စက္ကိုထုတ္လုပ္ၾကပါသည္။ ေစ်းကြက္တစ္ခုလံုးအျပင္ကို ခ်ျပထားတာကို သင္ေကာဘယ္လိုထင္ပါသလဲ၊ ဒီဇိုင္းပံုေဖာ္ျခင္းႏွင့္ တန္ဖိုးျဖတ္ျခင္းတို႔တြင္ ပါ၀င္ခြင့္ရျခင္း ကလည္းပထမတန္းခံစားမႈပါပဲ၊ ကၽြန္ေတာ္တို႔က အေျပာင္းအလဲေတြအတြက္ အႀကံဥာဏ္ေတြ ေပးတယ္၊ CASE က အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ေပးပါတယ္။

အေမရိကန္ Coon Rapids မွ စက္၀ယ္ယူသူ Jordan Hess သည္လည္း 'N' စီးရီး loader/backhoe အတြက္ CDPD လုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ယင္းအစီအစဥ္သည္ အလြန္ေကာင္းမြန္ေသာ အစီအစဥ္ျဖစ္ၿပီး ကၽြႏ္ုပ္တို႔ႏွင့္ ယႏၱရားအင္ဂ်င္နီယာမ်ားကို ခန္းလံုးျပည့္ထိုင္ၿပီး ကၽြႏု္ပ္တို႔သိလိုသည္ႏွင့္ ထင္ျမင္ခ်က္မ်ားကို ေသခ်ာေဆြးေႏြးရသလုိပါပဲ။ သူတို႔က ေကာင္းေနၿပီးသား အရာေတြကို မသိခ်င္ပဲနဲ႔ ကၽြႏု္ပ္တို႔ဘာေတြေျပာင္းလဲခ်င္သလဲဆိုတာကိုသာ သိခ်င္ၾကတာပါ။

ကိုယ္စားလွယ္ရံုးကို ရွာေဖြပါ။

CASE ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ CASE ထုတ္ကုန္မ်ားအေၾကာင္းအားလံုး သိရွိနားလည္ၾကသည္။

ရွာေဖြမႈစတင္ရန္ ေအာက္ပါအခ်က္အလက္မ်ားျဖည့္သြင္းပါ။

ယခုပဲရွာေဖြလိုက္ပါ။

သင္ရွာေဖြေနသာ အရာကို ရိုက္ႏွိပ္ရွာေဖြပါ။

ရလဒ္မ်ား ေတြ႔ရွိပါသည္။
အမ်ိဳးအစား
က႑အလိုက္ခြဲထုတ္ျခင္းအားျဖင့္

ရလဒ္မ်ား မေတြ႔ရွိပါ။

သင္ႏွစ္သက္ေသာ စာမ်က္ႏွာမ်ားျဖည့္ရန္ ဆိုဒ္တစ္ေလ်ာက္တြင္ ဤအမွတ္အသားေပၚတြင္ ကလစ္ႏွိပ္ပါ။

ကၽြႏ္ုပ္၏အႏွစ္သက္ဆံုးေသာ CASE ယႏၲရားမ်ား

ေတြ႔ရွိေသာရလဒ္