ႏွစ္သက္မႈအသစ္မ်ားထပ္မံျဖည့္တင္းျခင္း

580N

အေသးစိတ္ေဖာ္ျပခ်က္မ်ား

MAIN SPECIFICATIONS
Engine CASE 445T/M3
Net hp (kW) @ rpm 79 hp (59 kW) @ 2200 rpm
Net max. torque @ 1400 rpm 366 Nm w/33° fan, 364 Nm w/39° fan
Dig Depth Classification 14 to 15 ft.
Standard Transmission Powershuttle
Optional Transmission Powershift S-Type
Optional Transmission -


* Operating weight may vary depending on machine configuration. 1 With 4 IN 1 bucket.

BACKHOE BREAKOUT
Bucket 11,333 lbf
Dipper 6,710 lbf
Loader Breakout  
Bucket 9,517 lbf
Dipper 10,622 lbf
Power Lift Option -
Lift capacity to full height1 6,454 lb (2930 kg)
Bucket cutting edge width1 82 in (2.08 m)
Departure angle - 2WD/4WD 15.3° / 19°
Operating Weight* 14, 564 lb (6,607 kg)

ကၽြႏ္ုပ္တို႔ႏွင့္ ဆက္သြယ္ပါ

ကိုယ္စားလွယ္ရံုးကို ရွာေဖြပါ။

CASE ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ CASE ထုတ္ကုန္မ်ားအေၾကာင္းအားလံုး သိရွိနားလည္ၾကသည္။

ရွာေဖြမႈစတင္ရန္ ေအာက္ပါအခ်က္အလက္မ်ားျဖည့္သြင္းပါ။

ယခုပဲရွာေဖြလိုက္ပါ။

သင္ရွာေဖြေနသာ အရာကို ရိုက္ႏွိပ္ရွာေဖြပါ။

ရလဒ္မ်ား ေတြ႔ရွိပါသည္။
အမ်ိဳးအစား
က႑အလိုက္ခြဲထုတ္ျခင္းအားျဖင့္

ရလဒ္မ်ား မေတြ႔ရွိပါ။

သင္ႏွစ္သက္ေသာ စာမ်က္ႏွာမ်ားျဖည့္ရန္ ဆိုဒ္တစ္ေလ်ာက္တြင္ ဤအမွတ္အသားေပၚတြင္ ကလစ္ႏွိပ္ပါ။

ကၽြႏ္ုပ္၏အႏွစ္သက္ဆံုးေသာ CASE ယႏၲရားမ်ား

ေတြ႔ရွိေသာရလဒ္