ႏွစ္သက္မႈအသစ္မ်ားထပ္မံျဖည့္တင္းျခင္း

ပစၥည္းအမ်ိဳးအစား

Backhoe Loaders

N-Series Backhoe Loaders

Models

ေမာ္ဒန္မ်ားရွာေဖြပါ

အသံုးျပဳျခင္း
အင္ဂ်င္ပါ၀ါ
က႑အလိုက္ခြဲထုတ္ျခင္းအားျဖင့္

N-Series Backhoe Loaders 580N

အင္ဂ်င္ပါ၀ါ
79 hp / 59 kW
Dig Depth
4460 mm

N-Series Backhoe Loaders 580SN

အင္ဂ်င္ပါ၀ါ
95 hp / 71 kW
Dig Depth
4410 / 5470 mm

N-Series Backhoe Loaders 590SN

အင္ဂ်င္ပါ၀ါ
108 hp / 81 kW
Dig Depth
4720 / 5940 mm

ကိုယ္စားလွယ္ရံုးကို ရွာေဖြပါ။

CASE ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ CASE ထုတ္ကုန္မ်ားအေၾကာင္းအားလံုး သိရွိနားလည္ၾကသည္။

ရွာေဖြမႈစတင္ရန္ ေအာက္ပါအခ်က္အလက္မ်ားျဖည့္သြင္းပါ။

သင္ရွာေဖြေနသာ အရာကို ရိုက္ႏွိပ္ရွာေဖြပါ။

ရလဒ္မ်ား ေတြ႔ရွိပါသည္။
အမ်ိဳးအစား
က႑အလိုက္ခြဲထုတ္ျခင္းအားျဖင့္

ရလဒ္မ်ား မေတြ႔ရွိပါ။

သင္ႏွစ္သက္ေသာ စာမ်က္ႏွာမ်ားျဖည့္ရန္ ဆိုဒ္တစ္ေလ်ာက္တြင္ ဤအမွတ္အသားေပၚတြင္ ကလစ္ႏွိပ္ပါ။

ကၽြႏ္ုပ္၏အႏွစ္သက္ဆံုးေသာ CASE ယႏၲရားမ်ား

ေတြ႔ရွိေသာရလဒ္