ႏွစ္သက္မႈအသစ္မ်ားထပ္မံျဖည့္တင္းျခင္း

ဥပေဒေရးရာ သတိျပဳရန္အခ်က္မ်ား

ဥပေဒေရးရာ သတိျပဳရန္အခ်က္မ်ား

အျခားေဖာ္ျပခ်က္မ်ားမရွိလွ်င္၊ ကုမၸဏီအမွတ္တံဆိပ္၊ ဒီဇိုင္း၊ အမွတ္အသား၊ ၀က္ဆိုဒ္ရွိ အသံုးျပဳထားေသာ ဒီဇိုင္းမ်ားသည္ မွတ္ပံုတင္ထားရွိၿပီးျဖစ္ကာ CASE စက္ယႏၱရား ကုမၸဏီ၏ ခြင့္ျပဳခ်က္မရရွိဘဲ မည္သည့္ အေၾကာင္းအတြက္ေၾကာင့္မွ အသံုးျပဳ၍ မရပါ။


Trademarks / ကုန္ပစၥည္းမ်ား
Bor-Mor / ေျမျပင္တြင္ အသံုးမတည့္ေသာစက္ယႏၲားမ်ား
Bor-Mor (Logo) / ေျမျပင္တြင္ အသံုးမတည့္ေသာစက္ယႏၲားမ်ား
Bringing People And Product Together / အာမခံႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား
Case (Logo) / စိုက္ပ်ိုဳးေရးႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းသံုး ကိရိယာတန္ဆာပလာမ်ား
Case (Logo) / လက္လီအေရာင္းႏွင့္ ျပင္ပ၀န္ေဆာင္မႈေပးျခင္း
Case Credit / အာမခံႏွင့္ ေငြေၾကးဆိုင္ရာ ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား
Construction King / ဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းသံုး ကိရိယာတန္ဆာပလာမ်ား
Eagle-On-Globe / စိုက္ပ်ိုဳးေရးႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းသံုး ကိရိယာတန္ဆာပလာမ်ား
Extendahoe / ကုန္တင္ယာဥ္အတြက္လက္တံႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းသံုး ကိရိယာတန္ဆာပလာမ်ား
4 In 1 / ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းသံုး ကိရိယာတန္ဆာပလာ တြဲဆက္ပစၥည္းပစၥည္းမ်ား
Hy-Tran / ဂီယာအံုတြင္အသံုးျပဳေသာ ဟိုက္ဒေရာလစ္ဆီ
Hy-Tran Plus / ဂီယာအံုတြင္အသံုးျပဳေသာ ဟိုက္ဒေရာလစ္ဆီ
Hydra-Borer / ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းသံုး ကိရိယာတန္ဆာပလာ တြဲဆက္ပစၥည္းပစၥည္းမ်ား
Isomount / တုန္ခါမွဳျဖစ္ေပၚေစရန္ သီးျခားခြဲထုတ္ေပးသည့္ အစိတ္အပိုင္း
Leaserite / ေငြေၾကးေထာက္ပံ့ ငွားရမ္းျခင္း ၀န္ေဆာင္မွဳ
Maxi-Sneaker / ပိုက္လိုင္းခ်သည့္ စက္ယႏၱရား
Microloc Protection System (Logo) / ေဆာက္လုပ္ေရးႏွင့္လယ္ယာသံုးစက္ယႏၱရားမ်ားအတြက္ (ဆီစစ္၊ေလစစ္)မ်ား
Mini Sneaker / ပိုက္လိုင္းခ်သည့္ စက္ယႏၱရား
MS 1207 / ဂီယာအံုတြင္အသံုးျပဳေသာ ဟိုက္ဒေရာလစ္ဆီ
Quic'n Easy / ခ်ိတ္ဆက္ရလြယ္ကူသည့္ ေနာက္တြဲပါယာဥ္အမ်ိဳးအစား
Quic-Cush'n / ကားျဖင့္ခ်ိတ္ဆက္ဆြဲယူႏိုင္သည့္ ယာဥ္အမ်ိဳးအစား
Stand By 7 / စက္ျပဳျပင္ေရး ၀န္ေဆာင္မွဳ
Systemgard / ေခ်ာဆီစစ္ေဆးသည့္ ကိရိယာ
Task Force / ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းသံုး စက္ယႏၱရားမ်ား

ကိုယ္စားလွယ္ရံုးကို ရွာေဖြပါ။

CASE ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ CASE ထုတ္ကုန္မ်ားအေၾကာင္းအားလံုး သိရွိနားလည္ၾကသည္။

ရွာေဖြမႈစတင္ရန္ ေအာက္ပါအခ်က္အလက္မ်ားျဖည့္သြင္းပါ။

ယခုပဲရွာေဖြလိုက္ပါ။

သင္ရွာေဖြေနသာ အရာကို ရိုက္ႏွိပ္ရွာေဖြပါ။

ရလဒ္မ်ား ေတြ႔ရွိပါသည္။
အမ်ိဳးအစား
က႑အလိုက္ခြဲထုတ္ျခင္းအားျဖင့္

ရလဒ္မ်ား မေတြ႔ရွိပါ။

သင္ႏွစ္သက္ေသာ စာမ်က္ႏွာမ်ားျဖည့္ရန္ ဆိုဒ္တစ္ေလ်ာက္တြင္ ဤအမွတ္အသားေပၚတြင္ ကလစ္ႏွိပ္ပါ။

ကၽြႏ္ုပ္၏အႏွစ္သက္ဆံုးေသာ CASE ယႏၲရားမ်ား

ေတြ႔ရွိေသာရလဒ္