ႏွစ္သက္မႈအသစ္မ်ားထပ္မံျဖည့္တင္းျခင္း

580ST

အေသးစိတ္ေဖာ္ျပခ်က္မ်ား

ENGINE
Engine Conform to 97/68/CE Tier 3 standards for reduced pollution - 4 cylinders Turbocharged 4,5 liter
Injection system High pressure Common Rail
Make CNH 445TA\EEA
Power (according to ISO 14396) 72 kW / 97 hp
Maximum torque (according ISO 14963 453 Nm @ 1400 1/min
TRANSMISSION
Powershuttle
Forward speeds 6-10-21-40 Km/h
Reverse speeds 7-12-25-47 Km/h
Powershift
Forward speeds 6 - 10 - 22 - 39 Km/h
Reverse speeds 7 - 12 - 26 Km/h
HYDRAULICS
Type of pump and flow Variable Displ. 6 to 165 l/min @ 2200 rpm Twin Gear Pump 156 l/min @ 2200 rpm
Maximum pressure level 205 bars
BATTERY
Battery 12 Volts / 12V 95Ah, 900A (SAE) / 120 A
TURNING RADIUS
Front tires 12.5/80-18, wheel not braked, 4WD engaged 4300 mm at ext. edge of front tires - 5600 mm at bucket corner
VIBRATION LEVELS
Vibration levels Upper limbs 2.5 m/s² - Abdomen 0.5 m/s²
AXLES, TIRES & BRAKE
Brake Power braking: brake with friction area of 2472 cm²
Tires Tires must be multi-purpose, or industrial for hard terrain, or agricultural for loose terrain
- Front tires 18” front with 26” or 28” rear
- Rear tires 20” front with 30” rear
Front axle: oscillation of +/- 11° Differential lock
CAPACITIES
Fuel tank 145 l
Cooling system 24 l
Hydraulic oil 122 l
Gear box oil: Power Shuttle 4 WD 20.8 l
PowerShift: Front axle 4WD Differential 6.5 l
Output stage 0.8 l + 0.8 l
Rear axle 4WD Total 21.2 l
EMISSIONS (g/kWh)
CO2 emission 790
NOx emission 4.4
HC emission 0.1
CO emission 1.8
PM emission 0.25
NOx + HCNM emission 4.5
NOISE
Internal dB(A) 77
External dB(A) 102

ပစၥည္းအမ်ိဳးအစား

ကိုယ္စားလွယ္ရံုးကို ရွာေဖြပါ။

CASE ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ CASE ထုတ္ကုန္မ်ားအေၾကာင္းအားလံုး သိရွိနားလည္ၾကသည္။

ရွာေဖြမႈစတင္ရန္ ေအာက္ပါအခ်က္အလက္မ်ားျဖည့္သြင္းပါ။

© မိတၱဴ၊ အေမရိကန္စက္မႈလုပ္ငန္းစုတရား၀င္အဖြဲ႔အစည္း၏ အမွတ္အသားကို CNH ရံုးခ်ဳပ္၊ CASE တြင္ မွတ္ပံုတင္ျပဳလုပ္ထားရွိပါသည္။

သင္ရွာေဖြေနသာ အရာကို ရိုက္ႏွိပ္ရွာေဖြပါ။

ရလဒ္မ်ား ေတြ႔ရွိပါသည္။
အမ်ိဳးအစား
က႑အလိုက္ခြဲထုတ္ျခင္းအားျဖင့္

ရလဒ္မ်ား မေတြ႔ရွိပါ။

သင္ႏွစ္သက္ေသာ စာမ်က္ႏွာမ်ားျဖည့္ရန္ ဆိုဒ္တစ္ေလ်ာက္တြင္ ဤအမွတ္အသားေပၚတြင္ ကလစ္ႏွိပ္ပါ။

ကၽြႏ္ုပ္၏အႏွစ္သက္ဆံုးေသာ CASE ယႏၲရားမ်ား

ေတြ႔ရွိေသာရလဒ္