ႏွစ္သက္မႈအသစ္မ်ားထပ္မံျဖည့္တင္းျခင္း

Backhoe Loaders

T စီးရီး ဘက္ဟိုးလုတ္ဒါ

695ST

 • အင္ဂ်င္ပါ၀ါ 110 hp / 82 kW
 • Dig Depth 4595 / 5810 mm

695ST

အရံသင့္အသံုးျပဳႏိုင္ေသာ စက္ယႏၲရားမ်ားအတြက္
 • အေျခခံအေဆာက္အအံုမ်ားတည္ေဆာက္ျခင္း
  အေျခခံအေဆာက္အအံုမ်ားတည္ေဆာက္ျခင္း
 • ၿမိဳ႕ျပ
  ၿမိဳ႕ျပ
 • စိုက္ပ်ိဳးေရး
  စိုက္ပ်ိဳးေရး
Download
T-Series Backhoe Loaders - 580T/580ST/590ST/695ST
T-Series Backhoe Loaders - 580T/580ST/590ST/695ST
ဖိုင္အရြယ္အစား 628.92 KB

အေသးစိတ္ေဖာ္ျပခ်က္မ်ား

ENGINE
Engine Conform to 97/68/CE Tier 3 standards for reduced pollution - 4 cylinders Turbocharged 4,5 liter
Injection system High pressure Common Rail
Make CNH 445TA\EGH
Power (according to ISO 14396) 82 kW / 110 hp
Maximum torque (according ISO 14963 516 Nm @ 1400 1/min
TRANSMISSION
Powershuttle
Forward speeds -
Reverse speeds -
Powershift
Forward speeds 6 - 10 - 22 - 39 Km/h
Reverse speeds 7 - 12 - 26 Km/h
HYDRAULICS
Type of pump and flow Variable Displacement 6 to 165 l/min @ 2200 rpm
Maximum pressure level 205 bars
BATTERY
Battery 12 Volts / 12V 95Ah, 900A (SAE) / 120 A
TURNING RADIUS
Front tires 12.5/80-18, wheel not braked, 4WD engaged 4300 mm at ext. edge of front tires - 5600 mm at bucket corner
VIBRATION LEVELS
Vibration levels Upper limbs 2.5 m/s² - Abdomen 0.5 m/s²
AXLES, TIRES & BRAKE
Brake Power braking: brake with friction area of 2472 cm²
Tires Tires must be multi-purpose, or industrial for hard terrain, or agricultural for loose terrain
- Front tires 26” front with 26”
- Rear tires 24” front with 24”
Front axle: oscillation of +/- 11° Limited-slip differential
CAPACITIES
Fuel tank 145 l
Cooling system 24 l
Hydraulic oil 126 l
Gear box oil: Power Shuttle 4 WD 20.8 l
PowerShift: Front axle 4WD Differential 6.5 l
Output stage 0.8 l + 0.8 l
Rear axle 4WD Total 21.2 l
EMISSIONS (g/kWh)
CO2 emission 744
NOx emission 3.6
HC emission 0.1
CO emission 0.9
PM emission 0.13
NOx + HCNM emission 3.7
NOISE
Internal dB(A) 77
External dB(A) 103

ကၽြႏ္ုပ္တို႔ႏွင့္ ဆက္သြယ္ပါ

ကိုယ္စားလွယ္ရံုးကို ရွာေဖြပါ။

CASE ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ CASE ထုတ္ကုန္မ်ားအေၾကာင္းအားလံုး သိရွိနားလည္ၾကသည္။

ရွာေဖြမႈစတင္ရန္ ေအာက္ပါအခ်က္အလက္မ်ားျဖည့္သြင္းပါ။

ယခုပဲရွာေဖြလိုက္ပါ။

သင္ရွာေဖြေနသာ အရာကို ရိုက္ႏွိပ္ရွာေဖြပါ။

ရလဒ္မ်ား ေတြ႔ရွိပါသည္။
အမ်ိဳးအစား
က႑အလိုက္ခြဲထုတ္ျခင္းအားျဖင့္

ရလဒ္မ်ား မေတြ႔ရွိပါ။

သင္ႏွစ္သက္ေသာ စာမ်က္ႏွာမ်ားျဖည့္ရန္ ဆိုဒ္တစ္ေလ်ာက္တြင္ ဤအမွတ္အသားေပၚတြင္ ကလစ္ႏွိပ္ပါ။

ကၽြႏ္ုပ္၏အႏွစ္သက္ဆံုးေသာ CASE ယႏၲရားမ်ား

ေတြ႔ရွိေသာရလဒ္