ႏွစ္သက္မႈအသစ္မ်ားထပ္မံျဖည့္တင္းျခင္း

CNH Industry မွထုတ္လုပ္ေသာ ပစၥည္းအစစ္အမွန္

ခက္ခဲၾကမ္းတမ္းေသာလုပ္ငန္းခြင္အေျခအေနတို႔သည္ သင္ႏွင့္သင့္စက္ယႏၲရားတို႔အား အဆင္မေျပမွဳမ်ားျဖစ္ေပၚလာေစ ႏိုင္ပါသည္။ယင္းအဆင္မေျပမွဳတို႔အား CNH Industry မွထုတ္လုပ္ေသာ ပစၥည္းအစစ္အမွန္တို႔အားအသံုးျပဳျခင္းျဖင့္ ေျဖရွင္းေပးႏိုင္ပါသည္။

စက္ယႏၲရားမ်ား ပံုမွန္လည္ပတ္ေနသည္ႏွင့္အမ်ွ သင့္လုပ္ငန္း၏ ကုန္ထုတ္စြမ္းအားမ်ားလည္း တိုးတက္ေနေစမည္ပင္ျဖစ္သည္။ CNH Industry ၏ CASE စက္ယႏၲရားမ်ားသည္ စစ္မွန္ေသာပစၥည္းတို႔အကူအညီျဖင့္ တစ္ေန႔ၿပီးတစ္ေန႔၊တစ္ႏွစ္ၿပီးတစ္ႏွစ္ ေရရွည္တည္တံ့စြာ ေမာင္းႏွင္လုပ္ကိုင္ႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။

သင္၏ CASE စက္ယႏၲရားတို႔အတြက္ စြမ္းေဆာင္ရည္ေကာင္းမြန္ၿပီး၊အဖိုးႏွဳန္းသက္သာသည့္ အပိုပစၥည္းမ်ားရရိွေစရန္၊CASE industry ၏ ပစၥည္းအစစ္အမွန္တို႔ကို အသံုးျပဳျခင္းျဖင့္ေအာင္ျမင္မွဳေတြဆီေျခဦးလွည့္လိုက္ပါ။

သင္လိုအပ္ေသာ CASE ပစၥည္းမ်ားအား အား CASE ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသို႔ဆက္သြယ္၍ေသာ္လည္းေကာင္း၊ Online တြင္ရိွေသာ PARTSTORE တြင္ရိွေသာ မ်ားတြင္ရွာေဖြ၍ေသာ္လည္းေကာင္း ၀ယ္ယူရရိွႏိုင္ပါသည္။

OEM Value

ဖြင့္သည္ ပိတ္သည္
OEM Value

ေကာင္းမြန္စြာအံ၀င္ခြင္က်ျဖစ္ျခင္း၊တပ္ဆင္ရာတြင္ျမန္ဆန္လြယ္ကူျခင္း၊သက္တမ္းရွည္ၾကာျခင္းစသည္တို႔သည္အပိုပစၥည္းတို႔၏ အသံုး၀င္မွဳပင္ျဖစ္သည္။ အေသးငယ္ဆံုးေသာစက္ပိုင္းဆိုင္ရာ လြဲေခ်ာ္မွဳတို႔သည္ႀကီးမားေသာျပသနာမ်ားျဖစ္ေစႏိုင္သည့္အတြက္ ပစၥည္းထုတ္လုပ္ရာတြင္ထိေရာက္ေသာအားစိုက္ထုတ္မွဳႏွင့္ျပည့္၀စြာပံ့ပိုးေပးႏိုင္မွဳတို႔အားစံႏွဳန္းအျဖစ္သတ္မွတ္၍ထုတ္လုပ္ ္လ်က္ရိွသည္။ CASE မွအပိုပစၥည္းမ်ားအား စစ္မွန္ေသာကုန္ၾကမ္းမ်ားမွထုတ္လုပ္ထားၿပီးလုပ္ငန္းနယ္ပယ္အသီးသီးတြင္ယံုၾကည္ စိတ္ခ်စြာျဖင့္ေရရွည္ရပ္တည္ႏိုင္ရန္ထူးျခားစြာဖန္တီးပုံေဖာ္ထားပါသည္။

အျခားေသာအပိုပစၥည္းမ်ားနွင့္အံ၀င္ခြင္က်မွဳမရိွသည့္အပိုပစၥည္းမ်ားအားအသံုးျပဳ၍ မိမိစက္တြင္ျပသနာမ်ားျဖစ္လာေစရန္ မစြန္႔စားသင့္ေပ။ထို႔ေၾကာင့္CASEစက္ယႏၲရားမ်ားအားမူလအေျခအေနအတိုင္းအေကာင္းမြန္ဆံုးေသာ အေနအထားတြင္ရိွေနေစရန္ စမ္းသပ္ခ်က္မ်ားမွတဆင့္ေအာင္ျမင္မွဳရရိွထားေသာ CNH Industry မွထုတ္လုပ္သည့္ CASE အပိုပစၥည္းမ်ားအား ေရြးခ်ယ္သင့္ေပသည္။

စုေပါင္းျခင္းသည္အင္အား

CASE စက္ရံု၏စက္အပိုပစၥည္းႏွင့္၀န္ေဆာင္မွဳေပးျခင္းလုင္ငန္း၊ကုမၸဏီမွအပိုပစၥည္းမ်ား၊တြဲဖက္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္၀န္ေဆာင္မွဳေပးျခင္း လုပ္ငန္းတို႔စုေပါင္း၍ ' CNH စက္ရံု၏စစ္မွန္တိက်ေသာပစၥည္း ' မ်ားအားစတင္ထုတ္လုပ္ႏိုင္ခ့ဲၾကသည္။

ကိုယ္စားလွယ္ရံုးကို ရွာေဖြပါ။

CASE ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ CASE ထုတ္ကုန္မ်ားအေၾကာင္းအားလံုး သိရွိနားလည္ၾကသည္။

ရွာေဖြမႈစတင္ရန္ ေအာက္ပါအခ်က္အလက္မ်ားျဖည့္သြင္းပါ။

ယခုပဲရွာေဖြလိုက္ပါ။

သင္ရွာေဖြေနသာ အရာကို ရိုက္ႏွိပ္ရွာေဖြပါ။

ရလဒ္မ်ား ေတြ႔ရွိပါသည္။
အမ်ိဳးအစား
က႑အလိုက္ခြဲထုတ္ျခင္းအားျဖင့္

ရလဒ္မ်ား မေတြ႔ရွိပါ။

သင္ႏွစ္သက္ေသာ စာမ်က္ႏွာမ်ားျဖည့္ရန္ ဆိုဒ္တစ္ေလ်ာက္တြင္ ဤအမွတ္အသားေပၚတြင္ ကလစ္ႏွိပ္ပါ။

ကၽြႏ္ုပ္၏အႏွစ္သက္ဆံုးေသာ CASE ယႏၲရားမ်ား

ေတြ႔ရွိေသာရလဒ္