ႏွစ္သက္မႈအသစ္မ်ားထပ္မံျဖည့္တင္းျခင္း

ပစၥည္းအမ်ိဳးအစား

Backhoe Loaders

EX စီးရီး ဘက္ဟိုးလုတ္ဒါ

EX စီးရီး ဘက္ဟိုးလုတ္ဒါ

S8000 အင္ဂ်င္ကို အသံုးျပဳထားေသာ CASE EX စီးရီး ဘက္ဟိုးလုပ္ဒါမ်ားသည္ လုပ္ေဆာင္မႈ ပါ၀ါအျပည့္အ၀ ထုတ္ေပးႏိုင္ၿပီး၊ လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္မႈအခ်ိန္ ၅ရာခိုင္ႏႈန္းပိုမိုျမန္ဆန္လာျခင္းႏွင့္ အတူ ဆီစားသက္သာမႈ ၁၃ ရာခိုင္ႏႈန္း ပိုမိုေကာင္းမြန္လာၿပီး စက္၏ တုံ႔ျပန္မႈတို႔ကလည္း ျမန္ဆန္ သြက္လက္သည္။ ဘက္ဟိုးျဖင့္ ေျမကို တူးယူေကာ္တင္ႏိုင္သည့္အား ၊ လုပ္ဒါျဖင့္ မတင္ႏိုင္သည့္ ပမာဏ၊ လုပ္ဒါခြက္ေျမျပင္သို႔ ျမန္ဆန္စြာ ျပန္ခ်ႏိုင္မႈႏွင့္ အေကာင္းဆံုးေသာ ကတ္အိမ္အသြင္ အျပင္တို႔ကိုလည္း ထပ္တိုးနည္းပညာမ်ားျဖင့္ အဆင့္ျမင့္ထားသည္။ ဖရိန္တည္ေဆာက္မႈ အပိုင္း တြင္လည္း စက္ရုပ္မ်ားျဖင့္ လုပ္ကိုင္တည္ေဆာက္ထားေသာေၾကာင့္ တိက်ျခင္း၊ အၾကမ္းခံႏိုင္ျခင္း၊ အသံုးျပဳမႈပိုမိုေကာင္းမြန္လာျခင္း စသည့္အက်ိဳးေက်းဇူးတို႔ကို ရရွိေစသည္။ ဘြန္းထိပ္ဖ်ား၊ ဘြန္း ေျခေထာက္ေဒါက္ႏွင့္ ဆလင္ဒါအထိုင္ေနရာတို႔အား ေသတၱာပံုစံေဒါက္မ်ားျဖင့္ ျမင့္မားေသာ ၀န္ ဒဏ္ကို ခံႏိုင္ေအာင္ျပဳလုပ္ထားေသာေၾကာင့္ စက္၏ ၾကာရွည္စြာအသံုးခံႏိုင္မႈကို ေထာက္ပံ့ ေပးထားသည္။ ေရွ႕အိတ္ဇယ္အား ေလးလံေသာ ၀န္ခံႏိုင္သည့္ ပံုစံအသစ္ျဖင့္ ျပဳလုပ္ထားၿပီး rod တံႏွစ္ေခ်ာင္းပါသည့္ ၂ ဘက္ဖြင့္စတီရာရင္ ဆလင္ဒါကို အသံုးျပဳထားေသာေၾကာင့္ ၾကမ္းတမ္းေသာ ေျမအေနေထားတြင္လည္း ေျမျပင္ထိစပ္အား ပိုမိုေကာင္းမြန္ၿပီး၊ စတီရာရင္ေကြ႔ ရာတြင္ ထူးျခားေသာ တည္ၿငိမ္မႈႏွင့္ ယံုၾကည္မႈကို ပိုမိုရရွိေစသည္။ S စတိုင္ ဘက္ဟိုးဘြန္းကို ဒီဇုိင္းျပဳလုပ္ထားေသာေၾကာင့္ အေကာင္းဆံုးေသာ ေျမကုတ္ဆြဲအားကို ရရွိသည္။ ထို႔ျပင္ အျခားေသာ ဘက္ဟိုးလုပ္ဒါမ်ား ထက္ပင္ သာလြန္ေသာ လက္တံေရာက္ရွိမႈႏွင့္ အလုပ္လုပ္ႏိုင္မႈ စြမ္းရည္ကို ရရွိသည္။ CASE ယာဥ္ယႏၱရားမ်ား၏ ေထာက္ပံ့ေပးထားေသာ အစိတ္အပိုင္း ဖြဲစည္းပံု ၂မ်ိဳးမွာ ပံုမွန္အမ္းလက္တံေရာက္ရွိမႈ ၄.၂မီတာႏွင့္ ထပ္မံဆန္႔ထုတ္ႏိုင္ေသာ လက္တံေရာက္ရွိမႈ ၆ မီတာတို႔ပင္ျဖစ္သည္။ ပါ၀ါရွပ္တယ္ ဂီတာေဘာက္ကို သံုးထားျခင္းေၾကာင့္ ေရွ႕ဂီယာ ၄ခ်က္ႏွင့္ ေနာက္ဂီယာ ၄ခ်က္ အသံုးျပဳႏိုင္သည္။ ဟိုက္ဒေရာလစ္ ကလပ္ရွ္ပါရွိျခင္းေၾကာင့္ ၎သည္ ေအာ္ပေရာမွ သြားလိုသည့္ လမ္းေၾကာင္းကို ေရွ႕ေနာက္ေျပာင္းလဲမႈ ညင္သာေခ်ာေမြ႕ေစၿပီး တိက်မႈကို ရရွိေစသည္။ အင္ဂ်င္စက္ေခါင္းဖံုးအား အေစာင္းပံုသ႑ာန္ မတင္ၿပီး ဖြင့္ႏိုင္ေသာေၾကာင့္ ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းမႈ လုပ္ရာတြင္ လြယ္ကူျမန္ဆန္သည္။ ဘတၳရီ၊ ဆီလယ္ဗယ္ အစရွိသည့္ ေန႔စဥ္စစ္ေဆးမႈလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္လည္း အျမင့္သို႔ တက္စရာမလိုဘဲႏွင့္ ေျမျပင္္မွပင္ လုပ္ကိုင္ႏိုင္ရန္ စက္၏ အျပင္အဆင္ဖဲြ႔စည္းပုံကို ဒီဇိုင္းျပဳလုပ္ထားျခင္းေၾကာင့္ လ်င္ျမန္စြာစစ္ေဆး ႏိုင္မႈႏွင့္ ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းမႈမ်ားအတြက္ အခ်ိန္တိုအတြင္းမွာပင္ထိေရာက္ျမန္ဆန္ေစပါသည္။

အရံသင့္အသံုးျပဳႏိုင္ေသာ စက္ယႏၲရားမ်ားအတြက္
  • အေျခခံအေဆာက္အအံုမ်ားတည္ေဆာက္ျခင္း
    အေျခခံအေဆာက္အအံုမ်ားတည္ေဆာက္ျခင္း
  • ၿမိဳ႕ျပ
    ၿမိဳ႕ျပ
  • စိုက္ပ်ိဳးေရး
    စိုက္ပ်ိဳးေရး
Download
Vibratory Soil Compactor
Vibratory Soil Compactor
ဖိုင္အရြယ္အစား 1.09 Mb

ေမာ္ဒန္မ်ားရွာေဖြပါ

အမွတ္စဥ္၊

EX စီးရီး ဘက္ဟိုးလုတ္ဒါ တို႔ကို ရွာေဖြလုိပါသည္။ ရွာေဖြသည္
Findyourvehicle-model

အဂၤါရပ္မ်ား

အင္ဂ်င္

ဖြင့္သည္ ပိတ္သည္

FPT S 8000 အင္ဂ်င္

စက္တစ္စီးေအာင္ျမင္ရန္ စြမ္းရည္ႏွင့္ လုပ္ေဆာင္မႈကို ဆန္းစစ္ေ၀ဖန္ႏိုင္ျခင္းသည္ CASE ၏ တတ္ကၽြမ္းမႈပင္ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ Fiat Powertrain နည္းပညာစက္ရံုမွ မ်ိဳးဆက္သစ္ အင္ဂ်င္ မ်ားကို ထုတ္လုပ္ခဲ့ၿပီး ၎အင္ဂ်င္မ်ားသည္ တံု႔ျပန္မႈအခ်ိန္ကို ျမန္ဆန္ေစၿပီး ဆီစားႏႈန္း ၁၀ % အထက္ သက္သာျခင္းသည္ ထူးျခားေျပာင္ေျမာက္ေသာ လုပ္ေဆာင္မႈကို ေထာက္ပံ့ေပးျခင္း ျဖစ္သည္။ S 8000 အင္ဂ်င္သည္ 3.9 လီတာ ပမာဏရွိၿပီး ဆလင္ဒါ ၄လံုးႏွင့္ ဆီေပးမႈစနစ္မွာ မက္ဂနီကယ္အမ်ိဳးအစားျဖစ္သည္။ ၎အင္ဂ်င္သည္ ARAI (ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ အိႏိၵယ သုေတတနအဖြဲ႔) မွ အသိအမွတ္ျပဳလက္မွတ္ရရွိထားၿပီး ေလထုထဲသို႔ မီးခိုးစြန္႔ထုတ္မႈ နည္းေအာင္ေလ်ာ့ခ်သည့္ အဆင့္ ၃ (BS3) ျဖစ္သည္။

ကုန္ထုတ္စြမ္းအား

ဖြင့္သည္ ပိတ္သည္

အေကာင္းဆံုးကုန္ထုတ္စြမ္းအား

အသစ္ျဖစ္ေသာ S စတိုင္ဘြန္း ဘက္ဟိုးမ်ားသည္ ထုတ္လုပ္မႈစြမ္းအား (သို႔) လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္ႏိုင္မႈ စြမ္းအားကို ထပ္ဆင့္ျမင့္တင္ေပးသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ဘြန္းမွ ကုတ္တင္ဆြဲယူႏိုင္မႈအား အေကာင္း ဆံုးကို ထုတ္ေပးႏိုင္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ၎သည္ အျခားေသာ ၿပိဳင္ဘက္မ်ားထက္ ေျမသားနက္နက္ တူးယူႏိုင္မႈ သာလြန္ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ အထူးသျဖင့္ ၾကမ္းတမ္းေသာ ေျမျပင္အေနအထားတြင္ လုပ္ေဆာင္ခ်ိန္၌ပင္ ၀န္ဒဏ္ခံႏိုင္ေသာ ေရွ႕အိတ္ဇယ္ကို သံုးထားျခင္းေၾကာင့္ လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္မႈစြမ္းရည္ ကို ပိုမိုျမင့္တင္ႏိုင္ျခင္းျဖစ္သည္။ ၀န္ဒဏ္ခံႏိုင္ေအာင္ တည္ေဆာက္ထားေသာ ဖြဲ႔စည္းပံုသည္ စက္၏ ၾကာရွည္ စြာ အသံုးခံႏိုင္မႈႏွင့္ ယံုၾကည္မႈကို ေထာက္ပံ့ေပးသည္။

သက္ေသာင့္သက္သာရွိၿပီး စနစ္က်မႈ

ဖြင့္သည္ ပိတ္သည္

ကက္အိမ္အတြင္း ေန႔/ည ျဖစ္ေစလုပ္ကိုင္ႏိုင္မႈ

က်ယ္၀န္းေသာ ၎ကက္အိမ္သည္ လုပ္ငန္းခြင္တိုးတက္ၿပီး ေအာ္ပေရတာအား ပိုမိုသက္ေသာင့္သက္သာ ရွိေစရန္ ျပန္လည္ဒီဇိုင္း ျပဳလုပ္ထားျခင္းျဖစ္သည္။ အရြယ္အစား ႀကီးမားေသာ မွန္ျပတင္းမ်ားသည္ အျပင္ ပတ္ ပတ္လည္အား ေကာင္းမြန္စြာျမင္ႏိုင္သည္။ ေအာ္ပေရတာဆီသို႔ ေလ၀င္ေလထြက္ေကာင္းမြန္မႈကိုလည္း ရရွိသည္။ စက္၏ ေနာက္ဘက္ပိုင္းကိုလည္း အလြယ္တကူဆက္သြယ္ႏိုင္သည္။ ထိန္းခ်ဳပ္မႈ ခလုတ္မ်ား အား လံုးကိုလည္း လြယ္လြယ္ကူကူ ႏွင့္ ျမန္ဆန္စြာ အသံုးျပဳႏိုင္ရန္ ေနရာခ်ထားသည္။ ကက္အိမ္ခန္းတြင္ ဖုန္းအား သြင္းေပါက္၊ စာရြက္တင္သည့္ေနရာ၊ ေကာ္ဖီ (သို႔) အေအးခြက္ထားသည့္ေနရာ၊ ေရဒီယိုတို႔အျပင္ လူအမ်ား ထိုင္ႏိုင္သည့္ ခံုတန္းရွည္တို႔ပါရွိသည္။

ကၽြႏ္ုပ္တို႔ႏွင့္ ဆက္သြယ္ပါ

ကိုယ္စားလွယ္ရံုးကို ရွာေဖြပါ။

CASE ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ CASE ထုတ္ကုန္မ်ားအေၾကာင္းအားလံုး သိရွိနားလည္ၾကသည္။

ရွာေဖြမႈစတင္ရန္ ေအာက္ပါအခ်က္အလက္မ်ားျဖည့္သြင္းပါ။

ယခုပဲရွာေဖြလိုက္ပါ။

သင္ရွာေဖြေနသာ အရာကို ရိုက္ႏွိပ္ရွာေဖြပါ။

ရလဒ္မ်ား ေတြ႔ရွိပါသည္။
အမ်ိဳးအစား
က႑အလိုက္ခြဲထုတ္ျခင္းအားျဖင့္

ရလဒ္မ်ား မေတြ႔ရွိပါ။

သင္ႏွစ္သက္ေသာ စာမ်က္ႏွာမ်ားျဖည့္ရန္ ဆိုဒ္တစ္ေလ်ာက္တြင္ ဤအမွတ္အသားေပၚတြင္ ကလစ္ႏွိပ္ပါ။

ကၽြႏ္ုပ္၏အႏွစ္သက္ဆံုးေသာ CASE ယႏၲရားမ်ား

ေတြ႔ရွိေသာရလဒ္