ႏွစ္သက္မႈအသစ္မ်ားထပ္မံျဖည့္တင္းျခင္း

ပစၥည္းအမ်ိဳးအစား

Backhoe Loaders

EX စီးရီး ဘက္ဟိုးလုတ္ဒါ

Models

ေမာ္ဒန္မ်ားရွာေဖြပါ

အသံုးျပဳျခင္း
အင္ဂ်င္ပါ၀ါ
က႑အလိုက္ခြဲထုတ္ျခင္းအားျဖင့္

EX စီးရီး ဘက္ဟိုးလုတ္ဒါ 770

အင္ဂ်င္ပါ၀ါ
76 hp
လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည့္ အေလးခ်ိန္
7.5 t

EX စီးရီး ဘက္ဟိုးလုတ္ဒါ 770EX

အင္ဂ်င္ပါ၀ါ
76 hp
လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည့္ အေလးခ်ိန္
8.2 t

EX စီးရီး ဘက္ဟိုးလုတ္ဒါ 770EX MAGNUM

အင္ဂ်င္ပါ၀ါ
86 hp
လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည့္ အေလးခ်ိန္
8.2 t

EX စီးရီး ဘက္ဟိုးလုတ္ဒါ 770OL

အင္ဂ်င္ပါ၀ါ
76 hp
လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည့္ အေလးခ်ိန္
7.0 t

EX စီးရီး ဘက္ဟိုးလုတ္ဒါ 851EX

အင္ဂ်င္ပါ၀ါ
96 hp
လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည့္ အေလးခ်ိန္
8.2 t

ကၽြႏ္ုပ္တို႔ႏွင့္ ဆက္သြယ္ပါ

ကိုယ္စားလွယ္ရံုးကို ရွာေဖြပါ။

CASE ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ CASE ထုတ္ကုန္မ်ားအေၾကာင္းအားလံုး သိရွိနားလည္ၾကသည္။

ရွာေဖြမႈစတင္ရန္ ေအာက္ပါအခ်က္အလက္မ်ားျဖည့္သြင္းပါ။

ယခုပဲရွာေဖြလိုက္ပါ။

သင္ရွာေဖြေနသာ အရာကို ရိုက္ႏွိပ္ရွာေဖြပါ။

ရလဒ္မ်ား ေတြ႔ရွိပါသည္။
အမ်ိဳးအစား
က႑အလိုက္ခြဲထုတ္ျခင္းအားျဖင့္

ရလဒ္မ်ား မေတြ႔ရွိပါ။

သင္ႏွစ္သက္ေသာ စာမ်က္ႏွာမ်ားျဖည့္ရန္ ဆိုဒ္တစ္ေလ်ာက္တြင္ ဤအမွတ္အသားေပၚတြင္ ကလစ္ႏွိပ္ပါ။

ကၽြႏ္ုပ္၏အႏွစ္သက္ဆံုးေသာ CASE ယႏၲရားမ်ား

ေတြ႔ရွိေသာရလဒ္