ႏွစ္သက္မႈအသစ္မ်ားထပ္မံျဖည့္တင္းျခင္း

ပစၥည္းအမ်ိဳးအစား

Backhoe Loaders

မည္သည့္လုပ္ငန္းခြင္တြင္မဆို စြမ္းေဆာင္ရည္အျပည့္အ၀ေပးစြမ္းႏိုင္ပါသည္။
CASE စီးရီး ဘက္ဟိုးလုတ္ဒါမ်ားကို ထုတ္လုပ္မႈစတင္သည္မွ လႊဲေျပာင္းေပးႏိုင္သည္အထိ ေအာက္ပါ အခ်က္မ်ားကို ဂရုတစိုက္စီမံထုတ္လုပ္ခဲ့ပါသည္။ ၎တို႔မွာ ဟိုက္ဒေရာလစ္အရုန္းအဆြဲအားတို႔တြင္ ဦးေဆာင္ႏိုင္ေစျခင္း၊ လုတ္ဒါ မ ႏိုင္ေသာအားႏွင့္ ပင့္တင္ႏိုင္သည့္ အျမင့္တို႔ ေကာင္းမြန္ျခင္းႏွင့္ စက္ေမာင္းသူ သက္ေတာင့္သက္သာေမာင္းႏွင္ႏိုင္ျခင္းစသည္တို႔ျဖစ္ပါသည္။ ဘက္ဟိုး၏ မ တင္ႏိုင္စြမ္း သည္လည္း ၂၅% ခန္႔ပိုမို သန္စြမ္းပါသည္။ သစ္ျမစ္မ်ားတူးျခင္း၊ ေျခာက္ေသြ႔ေသာရြံ႕ေစးေျမမ်ား တူးျခင္း၊ ေရခဲျပင္မ်ားခြဲျခင္းကဲ့သို႔ေသာ အလြန္ခက္ထန္ၾကမ္းတမ္းသည့္ အေျခအေနမ်ားကိုလည္း ေကာင္းစြာကိုင္တြယ္ႏိုင္စြမ္းရွိပါသည္။ လုတ္ဒါလက္တံဒီဇိုင္းေၾကာင့္လည္း ပိုမိုသန္စြမ္းေသာ ဟိုက္ဒေရာ လစ္အားႏွင့္ မ တင္အားတို႔ ရရွိပါသည္။ ေန႔ေရာညပါ လုပ္ငန္းလုပ္ေနခ်ိန္တြင္ ၾကမ္းခင္းမွ ေခါင္မိုးထိ က်ယ္ေသာ ျပတင္းေပါက္၊ လင္းအားျပင္းမီးလံုးမ်ား စသည္တို႔ေၾကာင့္ ကုန္ထုတ္စြမ္းအား ပိုမိုျမင့္တက္ ္္ေစပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔ ဘက္ဟိုးလုတ္ဒါသည္ အၾကမ္းခံၿပီး ခိုင္ခံ့ေသာ စက္တစ္စီးျဖစ္ၿပီး သင္တို႔၏ လုပ္ငန္းခြင္တြင္ ၾကမ္းၾကမ္းတမ္းတမ္း အလုပ္လုပ္ရန္ သင့္ေတာ္ပါသည္။

T စီးရီး ဘက္ဟိုးလုတ္ဒါ
အရံသင့္အသံုးျပဳႏိုင္ေသာ စက္ယႏၲရားမ်ားအတြက္
 • အေျခခံအေဆာက္အအံုမ်ားတည္ေဆာက္ျခင္း
  အေျခခံအေဆာက္အအံုမ်ားတည္ေဆာက္ျခင္း
 • ၿမိဳ႕ျပ
  ၿမိဳ႕ျပ
 • စိုက္ပ်ိဳးေရး
  စိုက္ပ်ိဳးေရး
Backhoe Loaders

T စီးရီး ဘက္ဟိုးလုတ္ဒါ

ျမင္းေကာင္ေရအား ၈၆ မွ ၁၁၀ အထိရွိေသာ အင္ဂ်င္မ်ား ရရွိႏိုင္ပါသည္။

CASE Backhoe Loader ၏ စြမ္းပကားႏွင့္ စြမ္းအားအေပၚ အေျခတည္၍ ၀ယ္ယူအသံုးျပဳ သူ ေဖာက္သည္မ်ားက သူတို႔၏ ေအာင္ျမင္မႈမ်ားကို ကမၻာတစ္၀ွန္းတြင္ တည္ေဆာက္ထား ၾကသည္။ ဘြန္းဆလင္ဒါမ်ားကို ဘြန္းႏွင့္ တစ္ထပ္တည္းတည္ေဆာက္ထားျခင္းေၾကာင့္ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ရာတြင္ ဘြန္း၏အျမင့္အား သိပ္ၿပီးမျမင့္ေစပါ။ ထို႔အတူ ဘြန္းလက္တံမွာ က်စ္လစ္ေသးသြယ္ေသာေၾကာင့္ စက္ေမာင္းသူ၏ ျမင္ကြင္းကို အေႏွာက္အယွက္မျဖစ္ေစပါ။

ပို၍
N-Series Backhoe Loaders
အရံသင့္အသံုးျပဳႏိုင္ေသာ စက္ယႏၲရားမ်ားအတြက္
 • အေျခခံအေဆာက္အအံုမ်ားတည္ေဆာက္ျခင္း
  အေျခခံအေဆာက္အအံုမ်ားတည္ေဆာက္ျခင္း
 • ၿမိဳ႕ျပ
  ၿမိဳ႕ျပ
 • စိုက္ပ်ိဳးေရး
  စိုက္ပ်ိဳးေရး
Backhoe Loaders

N-Series Backhoe Loaders

Engine from 79 to 108 HP

Our N Series backhoe Loaders out-muscle the competition with as much as 65 percent greater backhoe lift power.

ပို၍
EX စီးရီး ဘက္ဟိုးလုတ္ဒါ
အရံသင့္အသံုးျပဳႏိုင္ေသာ စက္ယႏၲရားမ်ားအတြက္
 • အေျခခံအေဆာက္အအံုမ်ားတည္ေဆာက္ျခင္း
  အေျခခံအေဆာက္အအံုမ်ားတည္ေဆာက္ျခင္း
 • ၿမိဳ႕ျပ
  ၿမိဳ႕ျပ
 • စိုက္ပ်ိဳးေရး
  စိုက္ပ်ိဳးေရး
Backhoe Loaders

EX စီးရီး ဘက္ဟိုးလုတ္ဒါ

Engine from 45 to 76 HP

S8000 အင္ဂ်င္ကို အသံုးျပဳထားေသာ CASE EX စီးရီး ဘက္ဟိုးလုပ္ဒါမ်ားသည္ လုပ္ေဆာင္မႈ ပါ၀ါအျပည့္အ၀ ထုတ္ေပးႏိုင္ၿပီး၊ လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္မႈအခ်ိန္ ၅ရာခိုင္ႏႈန္းပိုမိုျမန္ဆန္လာျခင္းႏွင့္ အတူ ဆီစားသက္သာမႈ

ပို၍

ပစၥည္းအမ်ိဳးအစား

ကိုယ္စားလွယ္ရံုးကို ရွာေဖြပါ။

CASE ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ CASE ထုတ္ကုန္မ်ားအေၾကာင္းအားလံုး သိရွိနားလည္ၾကသည္။

ရွာေဖြမႈစတင္ရန္ ေအာက္ပါအခ်က္အလက္မ်ားျဖည့္သြင္းပါ။

ယခုပဲရွာေဖြလိုက္ပါ။

သင္ရွာေဖြေနသာ အရာကို ရိုက္ႏွိပ္ရွာေဖြပါ။

ရလဒ္မ်ား ေတြ႔ရွိပါသည္။
အမ်ိဳးအစား
က႑အလိုက္ခြဲထုတ္ျခင္းအားျဖင့္

ရလဒ္မ်ား မေတြ႔ရွိပါ။

သင္ႏွစ္သက္ေသာ စာမ်က္ႏွာမ်ားျဖည့္ရန္ ဆိုဒ္တစ္ေလ်ာက္တြင္ ဤအမွတ္အသားေပၚတြင္ ကလစ္ႏွိပ္ပါ။

ကၽြႏ္ုပ္၏အႏွစ္သက္ဆံုးေသာ CASE ယႏၲရားမ်ား

ေတြ႔ရွိေသာရလဒ္