ႏွစ္သက္မႈအသစ္မ်ားထပ္မံျဖည့္တင္းျခင္း

ပစၥည္းအမ်ိဳးအစား

Graders

885B

 • လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည့္ အေလးခ်ိန္ 17210 kg
 • အင္ဂ်င္ပါ၀ါ 234 hp / 175 kW

885B

Whether you are looking for increased productivity and fuel efficiency or superior comfort and visibility, the 885B motor grader provides the strength and durability you can count on. With all daily maintenance checks located at ground level, the 800 series motor graders help save time and money. Front articulation allows for a tight turning radius while the A-frame drawbar provides outstanding stability; allowing you to increase efficiency on jobs of every size.

အရံသင့္အသံုးျပဳႏိုင္ေသာ စက္ယႏၲရားမ်ားအတြက္
 • အေျခခံအေဆာက္အအံုမ်ားတည္ေဆာက္ျခင္း
  အေျခခံအေဆာက္အအံုမ်ားတည္ေဆာက္ျခင္း
 • ေက်ာက္ထုတ္လုပ္ေရး လုပ္ငန္း
  ေက်ာက္ထုတ္လုပ္ေရး လုပ္ငန္း
Download
B-Series Graders
B-Series Graders
ဖိုင္အရြယ္အစား 442.41 KB

အဓိက သြင္ျပင္လကၡဏာမ်ား

စံအျဖစ္ပါ၀င္ေသာ ကိရိယာတန္ဆာပလာမ်ား

ဖြင့္သည္ ပိတ္သည္

Operator Station

 • ROPS/FOPS open cab with:
  - Adjustable suspension vinyl seat, with a 50.8 mm (2”) seatbelt
  - Adjustable operator console
 • Pedal accelerator
 • Manual accelerator
 • Front windshield wiper with washer
 • Safety glass
 • Ceiling light
 • Internal and external rear-view mirrors
 • 12 V power supply
 • Automatic master switch
 • Steps on the right and left sides
 • Sunshade (front and rear)


ENGINE

 • FPT F4HE9687C Turbocharged, diesel
 • Dry air filter with primary and secondary safety elements
 • Air pre-filter with cyclonic dust ejector
 • 80 A alternator
 • Swing-up hood, diesel


HYDRAULIC SYSTEM

 • Hydraulic system with load sensor, closed center
 • 9-section control valve
 • Hydraulic control for all functions: blade lifting (right and left side), circle turn, side shift of the circle, wheel lean, frame articulation, blade side shift and pitch, front and rear accessories
 • Diagnostics center with 8 quick couplers
 • Hydraulic axial piston pump
 • Hydraulic engine fan
 • Movable saddle with 5 service positions and hydraulic lock 3,962 x 671x 22 mm, 13’ Blade

Brakes

 • Multidisk oil-bathed service brakes with nitrogen accumulator safety system
 • Disk parking brake integrated into the transmission with warning light


TIRES

 • 14” 3-pieces rim / 17,25 x 25 - 12L - G2 tubeless


OTHERS

 • Standard tool kit
 • Drawbar / Standard circle


AXLES

 • Conventional differential with brakes on 4 wheels and differential locking with electrohydraulic mechanism (rear axle)


STEERING

 • Hydrostatic steering with integrated emergency system


INSTRUMENTS

 • Electronic Information Center
 • Indicators/gauges:
  - Tachometer
  - Direction selected F/N/R
 • Transmission modes - automatic/manual
 • Selected gear
 • Engine cooling temperature
 • Fuel level
 • Transmission oil temperature
 • Hydraulic oil temperature
 • Hourmeter
 • Fuel consumption
 • Engine diagnostics
 • Transmission diagnostics

Indicator Lights

 • Low fuel level
 • Floodlights
 • High beam
 • Brake pressure
 • Main alert
 • Parking brake


SOUND ALERTS

 • Warning alert
 • Emergency alert
 • Reversing alert


ELECTRICAL SYSTEM

 • Lights
 • Front headlight with direction indicators (2)
 • Rear brake light and direction indicators (2)
 • Rear work light on top of the cabin (2)
 • Front work light on top of the cabin (2)
 • 24 V system (Two 12 V batteries 12 V / 750 CCA)
 • Electronic system monitoring
 • Horn
 • Hourmeter
 • Reverse alarm


TRANSMISSION

 • ZF transmission of torque conversion type with lock up (also functions as Direct Drive), Powershift, 6 forward speeds and 3 reverse speeds, automatic gear shift, emergency electrical failure device (Limp-Home)


All ROPS/FOPS cabins are certified in accordance with the SAE J1040 (ROPS) and SAE J231 (FOPS) standards.

အထူးတပ္ဆင္မႈကိရိယာတန္ဆာပလာမ်ား

ဖြင့္သည္ ပိတ္သည္

Cab

 • Closed high cab (fixed front window)
 • Closed high cab (front flip-down window)
 • Closed low cab (fixed front window)
 • Closed low cab (front flip-down window)


OTHERS

 • Air conditioner for closed cab
 • Fire extinguisher
 • Windshield washer and lower windshield wipers
 • Rear windshield washer and wipers
 • Radio
 • Tandem lock device
 • Rear fogger


DRAWBAR

 • Drawbar / Heavy Duty circle


FRONT ATTACHMENTS

 • Dozer Blade
 • Push plate
 • 5 tooth front scarifier
 • 6 additional teeth for the front ripper
 • Dozer blade float electrovalve
 • Front counter weight
 • Lighting on dozer blade


BLADE

 • 3,658 x 622 x 22 mm blade
 • 3,962 x 671 x 22 mm blade
 • 4,267 x 671 x 22 mm blade
  – 304.8 mm right blade extension
  – 304.8 mm left blade extension
 • Heavy Duty cutting edge - extra

Rear Attachment

 • Medium ripper with 3 large teeth and 5 small teeth
 • 2 additional large teeth and 4 additional small teeth
 • Rear pull hook
 • Support for lifting the machine


WORK LIGHTS

 • 2 work lights behind the blade
 • 2 work lights mounted in front of the moldboard
 • 2 work lights on the front attachment


LOCK/ FLOATING/ ANTI-SHOCK -MOLDBOARD AND CIRCLE

 • Moldboard lifting cylinder lock valve
 • Moldboard f oat electrovalve (includes the lock valve)
 • Anti-shock electrovalve with 2 accumulators for the moldboard
 • Anti-shock electrovalve with 3 accumulators for the moldboard and circle


SEAT/ SEATBELT

 • Extra quality vinyl mechanical suspension seat
 • Mechanical suspension fabric seat
 • Pneumatic mechanical suspension fabric seat
 • (3”) 76.5 mm seatbelt


OPTIONAL EXTRAS

 • Revolving safety light
 • Luxury toolbox
 • Toolbox without tools, with support, mounted on the rear frame
 • Slow movement symbol
 • Electric pump for fi lling tires
 • Support for spare tire

Tires and Mounted Rims

TUBELESS TIRES

 • 9’’ Rim - single piece/14x24 tire-12L-G2
 • 10” Rim - 3 pieces / 14x24 tire - 12L - G2
 • 13” Rim - single piece / 17.5x25 tire - 12L - L2
 • 14” Rim - 3 pieces / 17.5x25 tire - 16L - L3


TIRES WITH TUBES

 • 9” Rim - single piece / 14x24 tire - 12L - G2
 • 10” Rim - 3 pieces / 14x24 tire - 12L - G2


RADIAL TUBELESS TIRES

 • 9” Rim - single piece / 14x24 tire - 12L - L2 XGLA2 RADIAL
 • 10” Rim - 3 piece / 14x24 tire - 12L - L2 XGLA2 RADIAL


RIMS

 • 9” Rim - single piece with valve
 • 10” Rim - 3 pieces with valve
 • 13” Rim - single piece with valve
 • 14” Rim - 3 pieces with valve

အေသးစိတ္ေဖာ္ျပခ်က္မ်ား

ENGINE
Brand FPT
Model F4HE9687C
Type Electronic common rail fuel system, water cooled, 4 cycle, direct injection, turbocharged and charge air cooled. (EPA TIER 3 certified.)
Cylinders 6, in line
Bore and stroke 104 x 132 mm
Engine displacement 6.7 l (6728 cm³)
Horsepower at 2.200 rpm
Gross (SAE J1995 Gross)
Low Curve 220 hp (164 kW)*1
High Curve 234 hp (175 kW)*2
Net (SAE J1349)
Low Curve 205 hp (153 kW)*1
High Curve 219 hp (163 kW)*2
Maximum torque at 1.500 rpm
Gross (SAE J1995 Gross)
Low Curve 924 Nm*1
High Curve 984 Nm*2
Net (SAE J1349)
Low Curve 864 Nm*1
High Curve 924 Nm*2
POWERTRAIN
Rear axle
Vertical ground clearance 359 mm
Differential Conventional planetary with 100% electro-hydraulic lock
Brakes (*) Disk, bathed in oil
Number of disks per brake 6
Tandem
Type Welded Plate (2.204 x 631 x 200.5 mm)
Oscillation 20º in each direction
Command chain pitch 50.8 mm
Thickness of the internal and external side wall 19 mm
Front axle
Type High-resistance welded steel
Oscillation 20º in each direction
Wheel lean 15.3º in each direction
Vertical ground clearance 580 mm
HYDRAULIC SYSTEM
Type Closed center, load sensing
Hydraulic pump Axial piston pump, variable flow, fitted with load sensing system
Rated flow 186 l/min (49 gpm) at 2200 rpm
Control valve 9 sections
TRANSMISSION
Brand ZF
Model ZF TC LOCK UP 6WG – 160
Type Torque converter lockup (also functions as Direct Drive) Powershift, electronic shift change control,
automatic and without inching pedal for progressive advancing
Gears 6 forward / 3 reverse
Self-diagnostic system On board
ELECTRICAL SYSTEM
Power 24 V
Alternator 90A
Batteries 2x100 Ah – low maintenance
STEERING
Type Hydrostatic
Steering wheel turns (lock to lock) 4.75
Pump capacity at 2.200 rpm 41.8 l/min
Pressure release valve 2200 psi (151 bar) integrated with the priority steering valve
Cylinders 2
Bore 50.8 mm
Stroke 301 mm
Rod diameter 25.4 mm
Supplemental steering Integrated SAE J53 e J1511
ARTICULATION
Type Hydraulically activated (with a lock valve)
Angle 25º to the left/right
Controls Hydraulic


* 1 Gears 1st, 2nd F e 1st,2nd R
* 2 Gears 3rd, 4th, 5th, 6th F e 3rd R
(*) SAE J150 3450 (brake performance)

CAPACITIES
Engine 17.5 l
with a change in filter 18.5 l
Fuel 341 l
Transmission 34 l
with a change in filter 36 l
Engine water cooling system 40 l
Hydraulic oil tank 94.6 l
Total hydraulic system 180 l
Circle turn housing 2.8 l
Tandem case (each) 69 l
SADDLE
Locking system Two hydraulic cylinders
Saddle positions 5
FRAME
Type Box section
Front section
Size 254 x 298 mm
Rear section
Size 121 x 299 mm
DRAWBAR
Type “A” frame welded construction with center mounted circle turn motor
Connection with the frame Shim adjustable spherical joint
CIRCLE
Type Welded construction
Maximum ouside diameter 1752.6 mm
Rotation 360º
Speed 1.2 rpm (7.2º/second)
Drive Hydraulic motor
Displacement 0,25 l/turn
Rated hydraulic flow 94.6 l/min (25 gpm)
Nº of supports in phenolic resin 4
BLADE
Type High-carbon steel
Form Involute curve
Width 3658 mm (12 ft) / 3962 mm (13 ft) /4267 mm (14 ft)
Height (curved profile) 671 mm
Thickness 22 mm
Cutting edge 2, interchangeable
Blade pitch positions
Normal pitch 47º
Minimum pitch 42º
Maximum pitch 87º
Blade side shift
Right 686 mm
Left 533 mm
Maximum bank-cutting angle (left and right) 90º
Ground penetration (max.) 711.2 mm
Lift above ground (max.) 444.5 mm
Blade side shift and pitch Hydraulic type
FRONT SCARIFIER
Cutting width 2195 mm
Teeth 5 (optional, 11)
Spacing between teeth 229 mm (114 mm, optional)
Lift above ground 527 mm
Maximum penetration 318 mm
Weight 570 kg
REAR RIPPER
Type Parallelogram
Cutting width 2340 mm
Ripper teeth 3 / 5 optional
Scrifier teeth 5 (9 optional)
Lift above ground
Ripper teeth 518 mm
Maximum penetration
Ripper teeth 437 mm
Weight 850 kg
DOZER BLADE
Width 2762 mm
Height 953 mm
Lift above ground 622 mm
Penetration 165 mm
Weight 1165 kg

ပစၥည္းအမ်ိဳးအစား

ကိုယ္စားလွယ္ရံုးကို ရွာေဖြပါ။

CASE ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ CASE ထုတ္ကုန္မ်ားအေၾကာင္းအားလံုး သိရွိနားလည္ၾကသည္။

ရွာေဖြမႈစတင္ရန္ ေအာက္ပါအခ်က္အလက္မ်ားျဖည့္သြင္းပါ။

ယခုပဲရွာေဖြလိုက္ပါ။

သင္ရွာေဖြေနသာ အရာကို ရိုက္ႏွိပ္ရွာေဖြပါ။

ရလဒ္မ်ား ေတြ႔ရွိပါသည္။
အမ်ိဳးအစား
က႑အလိုက္ခြဲထုတ္ျခင္းအားျဖင့္

ရလဒ္မ်ား မေတြ႔ရွိပါ။

သင္ႏွစ္သက္ေသာ စာမ်က္ႏွာမ်ားျဖည့္ရန္ ဆိုဒ္တစ္ေလ်ာက္တြင္ ဤအမွတ္အသားေပၚတြင္ ကလစ္ႏွိပ္ပါ။

ကၽြႏ္ုပ္၏အႏွစ္သက္ဆံုးေသာ CASE ယႏၲရားမ်ား

ေတြ႔ရွိေသာရလဒ္