ႏွစ္သက္မႈအသစ္မ်ားထပ္မံျဖည့္တင္းျခင္း

ပစၥည္းအမ်ိဳးအစား

Excavators

B series ချိန်းပတ်ဖြင့်မောင်းနှင်သည့်မြေတူးစက်များ

B series ချိန်းပတ်ဖြင့်မောင်းနှင်သည့်မြေတူးစက်များ

အလုပ္တစ္ခုစီအတြက္ပို၍ ရရွိႏိုင္ေသာ အက်ိဳးအျမတ္
CASE ေျမတူးစက္မ်ားသည္ ကုန္ထုတ္လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ အခ်ိန္တိုအတြင္း လ်င္ျမန္ၿပီးေျမာက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မႈႏွင့္ ဆီစားသက္သာမႈတို႔ကို အေျခခံၿပီး ဆန္းသစ္ေသာ ဒီဇိုင္းမ်ားျဖင့္ ျပဳလုပ္ထားသည္။ CASE ေျမတူးစက္မ်ားကို လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ေသာ အေလးခ်ိန္အေနျဖင့္ ၈တန္မွ တန္၈၀ အထိ အမ်ိဳးအစားမ်ားစြာ ထုတ္လုပ္ထားသည္။ ထို႔အျပင္ျမင့္မားေသာစြမ္းေဆာင္ႏိုင္မႈႏွင့္ ၾကာရွည္အသံုးခံမႈတို႔ကိုပါ ဒီဇိုင္းျပဳလုပ္ထားသည္။ သင္၏ မည္သည့္လုပ္ငန္းမ်ိဳးမဆို သင့္အတြက္ မွန္ကန္ေသာေရြးခ်ယ္မႈသည္ CASE ပင္ျဖစ္သည္။

အရံသင့္အသံုးျပဳႏိုင္ေသာ စက္ယႏၲရားမ်ားအတြက္
 • အေျခခံအေဆာက္အအံုမ်ားတည္ေဆာက္ျခင္း
  အေျခခံအေဆာက္အအံုမ်ားတည္ေဆာက္ျခင္း
 • ၿမိဳ႕ျပ
  ၿမိဳ႕ျပ
 • ျပန္လည္သန္႔စင္အသံုးျပဳျခင္း
  ျပန္လည္သန္႔စင္အသံုးျပဳျခင္း
 • ေက်ာက္ထုတ္လုပ္ေရး လုပ္ငန္း
  ေက်ာက္ထုတ္လုပ္ေရး လုပ္ငန္း

ေမာ္ဒန္မ်ားရွာေဖြပါ

အမွတ္စဥ္၊

B series ချိန်းပတ်ဖြင့်မောင်းနှင်သည့်မြေတူးစက်များ တို႔ကို ရွာေဖြလုိပါသည္။ ရွာေဖြသည္
Findyourvehicle-model

သြင္ျပင္လကၡဏာမ်ား

မူပိုင္ခ်ိန္းတပ္ေျမတူးစက္

ဖြင့္သည္ ပိတ္သည္
မူပိုင္ခ်ိန္းတပ္ေျမတူးစက္

ပင္ကို အၾကမ္းခံႏိုင္မႈ

ဟုိက္ဒေရာလစ္ပါ၀ါစြမ္းေဆာင္ႏိုင္မႈႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္မႈညီမွ်ေစရန္ အေပၚပိုင္းတည္ေဆာက္မႈအား ျပန္လည္ဒီဇိုင္း ျပဳလုပ္ထားေသာေၾကာင့္ ၾကမ္းတမ္းေသာ အေျခအေနမ်ိဳး၌ပင္လွ်င္ CASE ၏ အထင္ကရျဖစ္ေသာ ၾကာရွည္စြာ အသံုးျပဳႏိုင္မႈႏွင့္ ယံုၾကည္စိတ္ခ်စြာသံုးစြဲႏိုင္မႈတို႔က လံုး၀ေသခ်ာပင္ျဖစ္သည္။ ဘြန္းႏွင့္ ဒစ္ပါတို႔တြင္လည္း အၾကမ္းခံႏိုင္ေအာင္ ပံုေဖာ္ထားသည့္ ဘကက္မ်ား၊ အစိတ္အပိုင္းမ်ားတြင္လည္း ပ်က္စီးမႈအနည္းဆံုးႏွင့္ သက္တမ္းၾကာရွည္စြာ အသံုးခံႏိုင္မႈ၊ အမွားခံႏိုင္မႈ ကြာဟခ်က္အနည္းဆံုး အစရွိသည္တို႔ိကို လုပ္ေဆာင္ထား သည္။ ဘြန္းႏွင့္ ဒစ္ပါပင္ ေဘးဘက္တြင္ရွိေသာ ရွင္းျပားမ်ားအား ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းမႈ အခ်ိန္နည္း ေစရန္ႏွင့္ ပြန္းစားမႈ နည္းေအာင္ျပဳလုပ္ထားသည္။ Synthethic ဟိုက္ဒေရာလစ္ filter ကို သံုးထားျခင္းေၾကာင့္ ဟိုက္ဒေရာလစ္စနစ္အတြင္း အမႈန္အမႊား၊ အညစ္အေၾကးျဖစ္မႈကို ေလ်ာ့ခ်ႏိုင္ျခင္း၊ ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းမႈစရိတ္ ေလ်ာ့ခ်ႏိုင္ျခင္း၊ စက္၏သက္တမ္းကို ၾကာရွည္ေစျခင္း စသည္တို႔ကို ရရွိသည္။

လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈ ကုန္က်စရိတ္သက္သာျခင္း

ဖြင့္သည္ ပိတ္သည္

ဆီစားမႈႏွင့္ ညီမွ်သည့္ ပါ၀ါအျပည့္အ၀ ထုတ္ေပးႏိုင္ၿပီး အိပ္ေဇာဓါတ္ေငြ႔တြင္ ပါ၀င္သည့္ အဆိပ္အေတာက္ ျဖစ္ေစမည့္ ဓါတ္ေငြ႔ေလ်ာ့ခ်မႈအဆင့္(၃)ရွိသည့္ Tier III အင္ဂ်င္ျဖစ္သည္။ ဆီတိုင္ကီပမာဏႀကီးမားၿပီး ဆီစားႏႈန္း သက္သာမႈ႔ေၾကာင့္ ၂ ရက္မွ ၁ ႀကိမ္သာ ဆီျဖည့္ရသည့္အတြက္ အခ်ိန္ကုန္သက္သာေစသည္။ အျခား ၿပိဳင္ဘက္မ်ားႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္လွ်င္ ပင္(pin) အားလံုးအတြက္အမဲဆီထိုးရသည့္ အႀကိမ္ေရနည္းျခင္းေၾကာင့္ ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းမႈစနစ္အတြက္ အခ်ိန္ကုန္သက္သာေစသည္။ လြယ္ကူစြာလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္အတြက္ filter မ်ားႏွင့္ ပံုမွန္ျဖည့္ဆည္းရန္ လိုအပ္သည့္ အစိတ္အပိုင္းမ်ားအတြက္ ေနရာမ်ားကို ေပါင္းစည္းေပးထားသည္။ ေရတိုင္ကီႏွင့္ အေအးခံသည့္ တိုင္ကီမ်ားကို အေအးေပးႏိုင္သည့္ စြမ္းရည္ပိုမိုေကာင္းမြန္ရန္၊ သန္႔ရွင္းေရး ျပဳလုပ္ရန္ လြယ္ကူေစဖို႔ ေဘးခ်င္းယွဥ္၍တပ္ဆင္ထားသည္။ ပံုမွန္ဆီျပန္လည္ျဖည့္ရန္အတြက္ အခ်ိန္ကုန္ သက္သာေစၿပီး ဆီျဖည့္လွ်င္ အလိုအေလွ်ာက္ရပ္ေပးသည့္ ျမန္ႏႈန္းျမင့္ဆီပန္႔ကို ခၽြင္းခ်က္အေနျဖင့္ တပ္ဆင္ ထားသည္။

ထုတ္လုပ္မႈစြမ္းအား

ဖြင့္သည္ ပိတ္သည္

ပါ၀ါႏွင့္ အျမန္ႏႈန္း

မည္သည့္စက္ေမာင္းမဆို ရင္းႏွီးကၽြမ္း၀င္ၿပီးသားျဖစ္ေသာ အလုပ္လုပ္သည့္ နည္းလမ္း ၃ခု ပါ၀င္သည့္ စနစ္ ခလုပ္ကို တပ္ဆင္ထားသည္။

A နည္းလမ္း - ေျမညွိျခင္း၊ မ တင္ျခင္းႏွင့္ တိက်သည့္ အႏုစိတ္လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္
H နည္းလမ္း - လုပ္ငန္းၿပီးေျမာက္မႈႏွင့္ ဆီစားမႈႏႈန္းၾကား အေကာင္းဆံုးဟန္ခ်က္ညီ အေနအထား
SP နည္းလမ္း - လိုအပ္ခ်က္အရ လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္မႈအျမင့္ဆံုးႏွင့္ အျမန္ဆံုး ရရွိရန္ အျမန္ႏႈန္းႏွင့္ ပါ၀ါကို ပိုမို အသံုးခ်ျခင္း။

ေအာ္တိုပါ၀ါဘု(စ္): လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခ်က္၏ ေတာင္းဆိုခ်က္အရ အလိုအေလ်ာက္ ဟိုက္ဒေရာလစ္စြမ္းအား ကို တိုးျမွင့္ေပးျခင္းျဖစ္သည္။ တိုးတက္လာေသာ ဟိုက္ဒေရာလစ္စနစ္သည္ အမ္းႏွင့္ ဘကက္တို႔မွ ကုတ္ႏိုင္၊ ေကာ္ႏိုင္၊ တူးႏိုင္သည့္စြမ္းအား၊ ျမင့္မားေသာ (swing) လည္ႏႈန္း၊ swing ရုန္းအား စသည္တို႔ကို ထုတ္ေပးၿပီး အက်ိဳးဆက္အေနျဖင့္ လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈအခ်ိန္ကို ျမန္ဆန္ေစျခင္းျဖစ္သည္။ ဆီစားသက္သာမႈ၊ လုပ္ငန္းလုပ္ ေဆာင္ရန္အတြက္ ၾကာခ်ိန္ႏွင့္ ကုန္က်မႈတို႔မွ အက်ိဳးအျမတ္ရရွိရန္ စဥ္းစားတြက္ခ်က္မႈတို႔ကို လွ်ပ္စစ္နည္းပညာ ထိန္းခ်ဳပ္မႈျဖင့္ အျမန္ႏႈန္းႏွင့္ ပါ၀ါစြမ္းအားကို လုပ္ေဆာင္ေစသည္။

သက္ေသာင့္သက္သာရွိျခင္း

ဖြင့္သည္ ပိတ္သည္

စက္ေမာင္းသူသက္ေသာင့္သက္သာရွိျခင္း

က်ယ္၀န္းေသာ ကက္အိမ္အသြင္အျပင္သည္ စက္ေမာင္းသူအတြက္ ေျခဆန္႔ လက္ဆန္႔လုပ္ကိုင္ႏိုင္မႈကို ရရွိေစ သည္။ က်ယ္ျပန္႔ေသာ မွန္သားျပင္သည္လည္း စက္ေမာင္းသူအတြက္ အလင္းေရာင္ရရွိမႈ ခံစားခ်က္ကို ေပးစြမ္း သည္။ လုပ္ငန္းခြင္တိုးတက္မႈ ရႈေထာင့္မွ ဒီဇိုင္းထုတ္ထားေသာ အသြင္အျပင္၊ အလိုလိုသိေသာ ထိန္းခ်ဳပ္မႈႏွင့္ ေက်ာခင္းႏိုင္သည္အထိ လိုအပ္သလို ခ်ိန္ညွိႏိုင္ေသာ ထိုင္ခံုတို႔ကို တပ္ဆင္ထားသည္။ ထပ္တိုးအေနျဖင့္ ကက္အိမ္၏ တုန္ခါမႈကို ေလ်ာ့ခ်ရန္ ကက္ေမာင္းတင္းမ်ားကို တပ္ဆင္ထားျခင္းႏွင့္ အရည္အေသြးျမင့္ေသာ အခင္းအကာမ်ား တပ္ဆင္ထားျခင္းတုိ႔က စက္ေမာင္းသူအား စိတ္ပင္ပန္းမႈကို ေလ်ာ့က်ေစၿပီး လုပ္ငန္းခြင္ ၿပီးေျမာက္မႈႏွင့္ စြမ္းေဆာင္ရည္ပမာဏတို႔ကို ျမင့္တင္ေပးသည္။ ထုိင္ခံုလက္ရန္းမွာလည္း စက္ေမာင္းသူအားလံုး ႏွင့္ ကိုက္ညီမည့္အေနအထား ၄ခုကို ခ်ိန္ညွိႏိုင္ၿပီး မူလအေနအထားသို႔ ျပန္ေရာက္သည့္ ခလုတ္လည္း ပါရွိသည္။

ေဘးကင္းလံုၿခံဳမႈႏွင့္ ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းမႈ

ဖြင့္သည္ ပိတ္သည္

ကက္အိမ္၏ ညာဘက္ျခမ္းအား ဧရိယာႀကီးသည့္ ၁ခ်ပ္တည္းေသာမွန္ကို တပ္ဆင္ထားေသာေၾကာင့္ ကက္အိမ္ အတြင္းမွ အျပင္သို႔ ၾကည္လင္ျပတ္သားစြာ အတားအဆီးမရွိဘဲ ၾကည့္ႏိုင္သည္။ ဖရိန္တည္ေဆာက္ထားမႈမွာ ယခင္ထုတ္လုပ္ခဲ့သည့္ ေမာ္ဒယ္မ်ားထက္ ၃ဆပို၍ ေတာင့္တင္းခိုင္မာၿပီး၊ စက္ေမာင္းသူအတြက္ တုန္ခါမႈႏွင့္ ဆူညံျခင္းျဖစ္ေစမည့္အရာမ်ားကို ေလ်ာ့ခ်ေပးထားသည္။ လုပ္ငန္းခြင္တိုးတက္မႈအတြက္ ပိုမိုသင့္ေတာ္မည့္ ဒီဇိုင္း မ်ားႏွင့္ လိုသလိုခ်ိန္ညွိႏိုင္ေသာ ခလုတ္မ်ား တပ္ဆင္ထားျခင္းသည္ လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္ရန္ မွန္ကန္သည့္ ခလုတ္ကို ေရြးခ်ယ္ရန္ လြယ္ကူသည္။ ထို႔ျပင္ေဘးကင္းလံုၿခံဳမႈႏွင့္ သက္ေသာင့္သက္သာျဖစ္မႈကို ရရွိေစသည္။

ပစၥည္းအမ်ိဳးအစား

ကိုယ္စားလွယ္ရံုးကို ရွာေဖြပါ။

CASE ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ CASE ထုတ္ကုန္မ်ားအေၾကာင္းအားလံုး သိရွိနားလည္ၾကသည္။

ရွာေဖြမႈစတင္ရန္ ေအာက္ပါအခ်က္အလက္မ်ားျဖည့္သြင္းပါ။

ယခုပဲရွာေဖြလိုက္ပါ။

သင္ရွာေဖြေနသာ အရာကို ရိုက္ႏွိပ္ရွာေဖြပါ။

ရလဒ္မ်ား ေတြ႔ရွိပါသည္။
အမ်ိဳးအစား
က႑အလိုက္ခြဲထုတ္ျခင္းအားျဖင့္

ရလဒ္မ်ား မေတြ႔ရွိပါ။

သင္ႏွစ္သက္ေသာ စာမ်က္ႏွာမ်ားျဖည့္ရန္ ဆိုဒ္တစ္ေလ်ာက္တြင္ ဤအမွတ္အသားေပၚတြင္ ကလစ္ႏွိပ္ပါ။

ကၽြႏ္ုပ္၏အႏွစ္သက္ဆံုးေသာ CASE ယႏၲရားမ်ား

ေတြ႔ရွိေသာရလဒ္