ႏွစ္သက္မႈအသစ္မ်ားထပ္မံျဖည့္တင္းျခင္း

ပစၥည္းအမ်ိဳးအစား

Excavators

B series ချိန်းပတ်ဖြင့်မောင်းနှင်သည့်မြေတူးစက်များ

Models

ေမာ္ဒန္မ်ားရွာေဖြပါ

အသံုးျပဳျခင္း
လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည့္ အေလးခ်ိန္
က႑အလိုက္ခြဲထုတ္ျခင္းအားျဖင့္

B series ချိန်းပတ်ဖြင့်မောင်းနှင်သည့်မြေတူးစက်များ CX130B

လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည့္ အေလးခ်ိန္
12800 kg
အင္ဂ်င္ပါ၀ါ
95 hp / 71 kW

B series ချိန်းပတ်ဖြင့်မောင်းနှင်သည့်မြေတူးစက်များ CX160B

လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည့္ အေလးခ်ိန္
17000 kg
အင္ဂ်င္ပါ၀ါ
120 hp / 89 kW

B series ချိန်းပတ်ဖြင့်မောင်းနှင်သည့်မြေတူးစက်များ CX210B

လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည့္ အေလးခ်ိန္
20900 kg
အင္ဂ်င္ပါ၀ါ
157 hp / 117 kW

B series ချိန်းပတ်ဖြင့်မောင်းနှင်သည့်မြေတူးစက်များ CX240B

လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည့္ အေလးခ်ိန္
25000 kg
အင္ဂ်င္ပါ၀ါ
177 hp / 132 kW

B series ချိန်းပတ်ဖြင့်မောင်းနှင်သည့်မြေတူးစက်များ CX290B

လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည့္ အေလးခ်ိန္
29100 kg
အင္ဂ်င္ပါ၀ါ
207 hp / 154 kW

B series ချိန်းပတ်ဖြင့်မောင်းနှင်သည့်မြေတူးစက်များ CX350B

လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည့္ အေလးခ်ိန္
34200 kg
အင္ဂ်င္ပါ၀ါ
275 hp / 202 kW

B series ချိန်းပတ်ဖြင့်မောင်းနှင်သည့်မြေတူးစက်များ CX370B

လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည့္ အေလးခ်ိန္
36200 kg
အင္ဂ်င္ပါ၀ါ
275 hp / 202 kW

B series ချိန်းပတ်ဖြင့်မောင်းနှင်သည့်မြေတူးစက်များ CX470B

လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည့္ အေလးခ်ိန္
46800 kg
အင္ဂ်င္ပါ၀ါ
367 hp / 270 kW

B series ချိန်းပတ်ဖြင့်မောင်းနှင်သည့်မြေတူးစက်များ CX700B

လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည့္ အေလးခ်ိန္
69581 kg
အင္ဂ်င္ပါ၀ါ
463 hp / 345 kW

B series ချိန်းပတ်ဖြင့်မောင်းနှင်သည့်မြေတူးစက်များ CX800B

လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည့္ အေလးခ်ိန္
80300 kg
အင္ဂ်င္ပါ၀ါ
532 hp / 397 kW

ပစၥည္းအမ်ိဳးအစား

ကိုယ္စားလွယ္ရံုးကို ရွာေဖြပါ။

CASE ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ CASE ထုတ္ကုန္မ်ားအေၾကာင္းအားလံုး သိရွိနားလည္ၾကသည္။

ရွာေဖြမႈစတင္ရန္ ေအာက္ပါအခ်က္အလက္မ်ားျဖည့္သြင္းပါ။

သင္ရွာေဖြေနသာ အရာကို ရိုက္ႏွိပ္ရွာေဖြပါ။

ရလဒ္မ်ား ေတြ႔ရွိပါသည္။
အမ်ိဳးအစား
က႑အလိုက္ခြဲထုတ္ျခင္းအားျဖင့္

ရလဒ္မ်ား မေတြ႔ရွိပါ။

သင္ႏွစ္သက္ေသာ စာမ်က္ႏွာမ်ားျဖည့္ရန္ ဆိုဒ္တစ္ေလ်ာက္တြင္ ဤအမွတ္အသားေပၚတြင္ ကလစ္ႏွိပ္ပါ။

ကၽြႏ္ုပ္၏အႏွစ္သက္ဆံုးေသာ CASE ယႏၲရားမ်ား

ေတြ႔ရွိေသာရလဒ္