ႏွစ္သက္မႈအသစ္မ်ားထပ္မံျဖည့္တင္းျခင္း

 

Products

Skid Steer Loaders

Skid Steer Loaders

GET THE JOB DONE FASTER
Built tough with more power and torque, CASE skid steer loaders boost productivity and increase operator comfort. The cabs feature increased headroom and lap-bar width, along with improved forward, side, rear and overhead visibility. Ergonomically positioned controls, industry-first side lighting and improved reliability and serviceability help you get more work done daily.

အရံသင့္အသံုးျပဳႏိုင္ေသာ စက္ယႏၲရားမ်ားအတြက္
 • စိုက္ပ်ိဳးေရး
  စိုက္ပ်ိဳးေရး
 • အေျခခံအေဆာက္အအံုမ်ားတည္ေဆာက္ျခင္း
  အေျခခံအေဆာက္အအံုမ်ားတည္ေဆာက္ျခင္း
 • ျပန္လည္သန္႔စင္အသံုးျပဳျခင္း
  ျပန္လည္သန္႔စင္အသံုးျပဳျခင္း
 • ၿမိဳ႕ျပ
  ၿမိဳ႕ျပ
Download
Skid Steer Loaders
Skid Steer Loaders
ဖိုင္အရြယ္အစား 593.13 KB

ေမာ္ဒန္မ်ားရွာေဖြပါ

အမွတ္စဥ္၊

Skid Steer Loaders တို႔ကို ရွာေဖြလုိပါသည္။ ရွာေဖြသည္
Findyourvehicle-model

သြင္ျပင္လကၡဏာမ်ား

Productivity and Reliability

ဖြင့္သည္ ပိတ္သည္
Productivity and Reliability

Big on power, big on comfort

Whatever your job, CASE has a skid steer loader that can handle it. Our new extended line-up of skid steer loaders delivers:

 • More power
 • Increased stability
 • Greater operator comfort and visibility
 • Best-in-class serviceability
 • Wide range of attachments

Extended line-up

To deliver CASE performance and productivity to an ever wider range of customers, CASE Construction Equipment has expanded its skid steer loader line-up. The revised range includes six radial lift SR boom skid steers and three vertical lift SV models.

Clean power, Maximised productivity

ဖြင့္သည္ ပိတ္သည္

CASE power stance delivers maximum stability

Our Power Stance chassis rides on a 21 percent longer wheelbase, delivering greater stability and comfort and allowing increased lifting capabilities, regardless of jobsite conditions.

Best-in-class breakout forces

The cylinder geometry optimises the skid steer loader’s push and pull power, while the bucket support baring directly on the chassis of the machine further adds to its pushing power. With these features, CASE skid steer loaders deliver best-in-class bucket and lift breakout forces.

The most comfortable cab ever

ဖြင့္သည္ ပိတ္သည္

25% wider cab

It’s not just the range that has expanded: all models benefit from a cab with up to 25% more internal width, providing greatly improved operator comfort. Our cab - the widest in the industry - provides plenty of room for comfortable operation, with greater headroom and legroom, more space between the control levers and easy access to the seat.

Leading operator comfort

The wide door, repositioned grab handles and a lower threshold provide easy access to the cab. All models have suspension seats and optional air suspension heated seats for the ultimate in comfort. If specified with full cab glazing and door, the cab is completely sealed to reduce the amount of noise and dust.

360-degree visibility

The 89 cm wide cab together with larger windows and a new ultra-narrow wire side-screen provide outstanding visibility all around the jobsite, allowing safer operation.

Increased productivity and safety

The larger side windows offer visibility over the tyres and the forward cab design provide a clear line of sight to the cutting edge of the bucket improving both productivity and safety.

Control everything with two fingers

ဖြင့္သည္ ပိတ္သည္

Controls at your fingertips

All controls are within easy reach and you can choose between standard mechanical (hand- or foot-controlled) drive levers and electro-hydraulic controls. Electro-hydraulic controls ‘ settings can be modifi ed from the instrument cluster increasing or decreasing machine, boom and bucket speed, or simply making the joysticks more or less reactive. Optional Ride Control provides superior stability and operating speeds, regardless of jobsite conditions. Optional Self Levelling system keeps the bucket parallel to the ground when the loader arm is raised reducing material spillage and making pallet handling easier.

Switchable Controls

With the electrohydraulic joysticks you can set the control pattern to match your preferences, switching between ISO- and H-patterns just by clicking one button.

Unique side lights

Working longer days even in winter is easy thanks to the unique CASE side lighting system.

Convenient cab tilting

With just two retaining bolts, the cab is easy to tilt, providing access to hydraulic and transmission components when necessary. A safety locking system that prevents the cab from dropping is automatically activated.

Best-in-class serviceability

Easy access, daily service points grouped together and remote mounted fi lters mean it’s easy to keep CASE skid steer loaders working to their maximum efficiency.

Smart battery and drain hoses access

Battery and environmental drain hoses are easily accessible from the side of the machine, by removing a tap located behind the rear wheel, allowing quick service and fast maintenance activities.

ပစၥည္းအမ်ိဳးအစား

ကိုယ္စားလွယ္ရံုးကို ရွာေဖြပါ။

CASE ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ CASE ထုတ္ကုန္မ်ားအေၾကာင္းအားလံုး သိရွိနားလည္ၾကသည္။

ရွာေဖြမႈစတင္ရန္ ေအာက္ပါအခ်က္အလက္မ်ားျဖည့္သြင္းပါ။

ယခုပဲရွာေဖြလိုက္ပါ။

သင္ရွာေဖြေနသာ အရာကို ရိုက္ႏွိပ္ရွာေဖြပါ။

ရလဒ္မ်ား ေတြ႔ရွိပါသည္။
အမ်ိဳးအစား
က႑အလိုက္ခြဲထုတ္ျခင္းအားျဖင့္

ရလဒ္မ်ား မေတြ႔ရွိပါ။

သင္ႏွစ္သက္ေသာ စာမ်က္ႏွာမ်ားျဖည့္ရန္ ဆိုဒ္တစ္ေလ်ာက္တြင္ ဤအမွတ္အသားေပၚတြင္ ကလစ္ႏွိပ္ပါ။

ကၽြႏ္ုပ္၏အႏွစ္သက္ဆံုးေသာ CASE ယႏၲရားမ်ား

ေတြ႔ရွိေသာရလဒ္