ႏွစ္သက္မႈအသစ္မ်ားထပ္မံျဖည့္တင္းျခင္း

Backhoe Loaders

EX စီးရီး ဘက္ဟိုးလုတ္ဒါ

851EX

 • အင္ဂ်င္ပါ၀ါ 96 hp
 • လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည့္ အေလးခ်ိန္ 8.2 t

851EX

အရံသင့္အသံုးျပဳႏိုင္ေသာ စက္ယႏၲရားမ်ားအတြက္
 • အေျခခံအေဆာက္အအံုမ်ားတည္ေဆာက္ျခင္း
  အေျခခံအေဆာက္အအံုမ်ားတည္ေဆာက္ျခင္း
 • ၿမိဳ႕ျပ
  ၿမိဳ႕ျပ
 • စိုက္ပ်ိဳးေရး
  စိုက္ပ်ိဳးေရး
Download
Backhoe Loaders - EX Series
Backhoe Loaders - EX Series
Backhoe Loaders - 851EX
Backhoe Loaders - 851EX
Vibratory Soil Compactor
Vibratory Soil Compactor
ဖိုင္အရြယ္အစား 1.09 Mb

အဓိက သြင္ျပင္လကၡဏာမ်ား

စံအျဖစ္ပါ၀င္ေသာ ကိရိယာတန္ဆာပလာမ်ား

ဖြင့္သည္ ပိတ္သည္
 • ယာဥ္၏ အျမန္ႏႈန္းျပဂိတ္
 • အင္ဂ်င္အပတ္ေရျပဂိတ္၊ ဂဏန္းျဖင့္ နာရီျပဒိုင္ခြက္၊ ဆီလယ္ဗယ္ျပဂိတ္
 • အင္ဂ်င္အေအးေပးစနစ္ အပူခ်ိန္ျပဂိတ္
 • မီးႀကီးခလုတ္မ်ား၊ ကတ္အိမ္အတြင္းပန္ကာ၊ ကလပ္ခြါခလုတ္၊ စံုအခ်က္ျပမီးခလုတ္။
 • H ဖရိန္တြင္ေနရာခ်ထားသည့္ လိုင္စင္ပလိတ္
 • ကက္အိမ္အတြင္းခန္းမီး
 • ပန္ကာ
 • ညဘက္ ဘက္ဟိုးလုပ္ငန္းစဥ္အတြက္ မီး ၂လံုး
 • အလြယ္တကူျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းမႈလုပ္ရန္အတြက္ ယာဥ္၏ ညာဘက္ျခမ္းရွိက်ယ္၀န္းေသာ ဘတၳရီ ေသတၱာခန္း
 • ငုတ္ ၄ခု သို႔မဟုတ္ ၆ခု၊ ၈ခု စသည္ျဖင့္ ပါရွိေသာ လိပ္ေက်ာခံုး ပံုသ႑ာန္လွ်ပ္စစ္ခလုတ္အသစ္
 • TB 80 ေမာ္ဒယ္စက္မ်ားအားလံုးတြင္ မီးႀကီး ၄လံုး ပါ၀င္သည္။

အထူးတပ္ဆင္မႈကိရိယာတန္ဆာပလာမ်ား

ဖြင့္သည္ ပိတ္သည္
 • ၄ ဘီးယက္စနစ္
 • က်ာက္ခြဲဘရိတ္ကာ
 • ၀န္မသည့္ ထပ္တိုးခ်ိတ္ဆက္ကိရိယာ
 • ဆန္႔ထုတ္ႏိုင္သည့္ အမ္းလက္တံ
 • အသြားပါသည့္ 1.1 ကုဗမီတာ ႏွင့္ 1.2 ကုဗမီတာ လုတ္ဒါေျမသယ္ခြက္ ေအာက္ေျခတြင္ ၂ ျခမ္းစပ္ ဘက္ကက္ခြက္
 • အသြားတစ္ေခ်ာင္းထဲပါၿပီး ေျမကုတ္ဆြဲသည့္ ကိရိယာ ေနာက္ျပန္ေျမညွိသည့္ အသြား
 • ယာဥ္၏ အျမန္ႏႈန္းျပဂိတ္
 • ဒိုဇာအသြား
 • ထံုးေက်ာက္ျခစ္ရန္ ကိရိယာ
 • သစ္လံုးညွပ္ရန္အတြက္ လက္၀ါးပံုစံ ၂ျခမ္းစပ္ညွပ္
 • BDB စက္မဟုတ္ေသာ ၄ဘီးစနစ္အားလံုးအတြက္ ဟဲဗီးေကာင္တာ၀ိတ္ပါရွိသည္။

အေသးစိတ္ေဖာ္ျပခ်က္မ်ား

အင္ဂ်င္
အင္ဂ်င္ေမာ္ဒယ္သတ္မွတ္ခ်က္ FPT S8000
အမ်ိဳးအစား Turbocharged
ဆလင္ဒါ အခ်င္း× ဆလင္ဒါအတြင္းပစ္စတင္ေရြ႕လ်ားသည့္ အလ်ား 104 x 115 mm
ပစ္စတင္ ၄လံုးေပါင္းအလုပ္လုပ္ႏိုင္သည့္ ပမာဏ (သို႔မဟုတ္) အင္ဂ်င္စြမ္းရည္ပမာဏ 3.9 L
ေလာင္စာဖိသိပ္မႈအခ်ိဳး 18.3:1
အင္ဂ်င္အပတ္ေရ 2200 ၌ ထြက္ရွိမည့္ ျမင္းေကာင္ေရစြမ္းအား 96 HP
အင္ဂ်င္အပတ္ေရ 1300 ၌ ထြက္ရွိသည့္ အျမင့္ဆံုးရုန္းအား 420 NM
လွ်ပ္စစ္စနစ္
ဘတၳရီ 12 ဗို႔ , 130 အမ္ပီအာ
ေအာ္တာေနတာမွ ထြက္ရွိသည့္ ပမာဏ 65A
အင္ဂ်င္မွထြက္ရိွေသာလည္အားကိုထုတ္လႊတ္ေပးေသာစက္အစိတ္အပိုင္း
ဂီယာေဘာက္ (စံသတ္မွတ္ခ်က္အဆင့္)
ေမာ္ဒယ္ CARRARO 2WD TLB1
အမ်ိဳးအစား ေရွ႕ဂီယာ ၄ခ်က္ကို ေနာက္ဂီယာ ၄ခ်က္အျဖစ္ ေျပာင္းႏိုင္ေသာ ပါ၀ါရွပ္တယ္
ဂီယာေဘာက္ (ခၽြင္းခ်က္ (သို႔မဟုတ္) အထူး)
ေမာ္ဒယ္ CARRARO 4WD TLB1
အမ်ိဳးအစား ေရွ႕ဂီယာ ၄ခ်က္ကို ေနာက္ဂီယာ ၄ခ်က္အျဖစ္ ေျပာင္းႏိုင္ေသာ ပါ၀ါရွပ္တယ္
ဂီယာ ေရွ/ ေနာက္
1st 6.2/ 7.4
2nd 10/ 12
3rd 20.7/ Not Recommended
4th 39.2/ Not Recommended
All speeds are in KMPH with standard tyres
ေနာက္အိတ္ဇယ္
၂ ဘီးယက္စနစ္ (ပံုမွန္)
ထုတ္လုပ္မႈႏွင့္ ေမာ္ဒယ္ CARRARO 28.32M
အမ်ိဳးအစား ေရွ႕ဗား၊ ေလး၊ စပရိန္ အစရွိသည္တို႔ မပါ၀င္ေသာ ဟဲဗီး၀န္သံုးသည့္ အိတ္ဇယ္အမ်ိဳးအစား
၄ဘီးယက္စနစ္ (ခၽြင္းခ်က္္ (သို႔မဟုတ္) အထူး)
ေမာ္ဒယ္ CARRARO 28.32M
အမ်ိဳးအစား ေရွ႕ဗား၊ ေလး၊ စပရိန္ အစရွိသည္တို႔ မပါ၀င္ေသာ ဟဲဗီး၀န္သံုးသည့္ အိတ္ဇယ္အမ်ိဳးအစား
ေရွ႕အိတ္ဇယ္
၂ ဘီးယက္စနစ္ (ပံုမွန္)
ေမာ္ဒယ္ CNH PS1300
အမ်ိဳးအစား စတီရာရင္
ေရွ႕ဘက္စတီရာရင္အိတ္ဇယ္ အထက္ေအာက္လႈပ္ရွားမႈ 21°
၄ ဘီးယက္စနစ္ (ခၽြင္းခ်က္္ သို႔မဟုတ္ အထူး)
ေမာ္ဒယ္ CARRARO 26.17
အမ်ိဳးအစား စတီရာရင္
ေရွ႕ဘက္စတီရာရင္အိတ္ဇယ္ အထက္ေအာက္လႈပ္ရွားမႈ 16°
ဘရိတ္
ဟိုက္ဒေရာလစ္ဆီဘရိတ္
အမ်ိဳးအစား ဟိုက္ဒေရာလစ္ဆီျဖင့္ အလုပ္လုပ္သည့္ တျပားထက္ပိုေသာ ဒစ္ျပား
ဒစ္ျပားစုစုေပါင္း အေရအတြက္ 4
ပါကင္ဘရိတ္
အမ်ိဳးအစား လီဗာတံပါသည့္ မန္ျႏဴရယ္
ဟိုက္ဒေရာလစ္စနစ္
အမ်ိဳးအစား ဂီယာပန္႔
ဟိုက္ဒေရာလစ္ဆီစီးႏႈန္း 151 lpm @2200 RPM
ဆီဖိအား 210 Bar
စတီရာရင္
အမ်ိဳးအစား ပါ၀ါစတီရာရင္
အလုပ္မလုပ္ေသာ အခ်ိန္တြင္ ဆီဖိအား 140 Bar
ဆီပမာဏ 125 cc
စတီရာရင္ ေကြ႔ႏိုင္သည့္ အခ်င္း၀က္ (ဘက္ကက္၏ အျပင္မွတိုင္းလွ်င္)
ဘရိတ္ဖမ္းၿပီး ေကြ႔လွ်င္ 4.6 m
ဘရိတ္မဖမ္းဘဲ ေကြ႔လွ်င္ 5.6 m
တာယာဗ်က္ အက်ယ္
ေရွ႕ 1.9 m
ေနာက္ 1.7 m
ဆီဆန္ ့၀င္ႏိုင္သည့္ပမာဏ
အင္ဂ်င္၀ိုင္ 9.1 Ltr
ဂီယာ၀ိုင္ 22 Ltr
ေနာက္ကေရာင္း၀ိုင္ 17 Ltr
ဟုိက္ဒေရာလစ္ဆီ 110 Ltr
ဒီဇယ္တုိင္ကီ 129 Ltr
အေအးေပးစနစ္ေရ 20 Ltr
တာယာအရြယ္အစား
သတ္မွတ္ခ်က္ တာယာအရြယ္အစား
ပံုမွန္ - ေရွ႕ 9.0x16 - 16 PR
ပံုမွန္ - ေနာက္ 16.9x28 - 12 PR
ဟဲဗီး၀န္ - ေရွ႕ 12.5x18 - 12 PR
ဟဲဗီး၀န္ - ေနာက္ 14x25 - 20 PR
ဘက္ကက္ခြက္မ်ား
လုတ္ဒါခြက္
အမ်ိဳးအစား ပံုမွန္
ခြက္အျပည့္ အေမာက္တင္ႏိုင္သည့္ ပမာဏ သို႔မဟုတ္ ထုထည္ (SAE) 1.2 Cu m
အက်ယ္ 2.3 m
အေလးခ်ိန္ 485 kg
ဘက္ဟိုးခြက္မ်ား
ခြက္အျပည့္ အေမာက္တင္ႏိုင္သည့္ ပမာဏ သို႔မဟုတ္ ထုထည္ (SAE) 0.30 Cu m
အက်ယ္ 0.9 m
အေလးခ်ိန္ 248 kg
အထူးခြက္မ်ား
  Capacity (SAE L)
လုတ္ဒါ ဟဲဗီး၀န္ (Loader HD) 630
လုတ္ဒါ ဟဲဗီး၀န္ (Loader HD) 760
လုတ္ဒါ အေထြေထြသံး (Loader GP) 900
လုတ္ဒါ အေထြေထြသံး (Loader GP) 1000
လုတ္ဒါေက်ာက္မီးေသြးသံုးအမ်ိဳးအစား 1200
လုတ္ဒါအမိႈက္သိမ္းသံုးအမ်ိဳးအစား (အသြားမပါ) 1500
ေဖာ့ကလစ္ပံုစံအစြယ္ ၂ ေခ်ာင္းပါသည့္ အမ်ိဳးအစား 1000
အစြယ္ျဖင့္ ခ်ိန္းသြားပါသည့္ ကတုတ္က်င္းတူး အမ်ိဳးအစားဘက္ဟိုး 80
အစြယ္ျဖင့္ ခ်ိန္းသြားပါသည့္ ကတုတ္က်င္းတူး အမ်ိဳးအစားဘက္ဟိုး 120
အစြယ္ျဖင့္ ခ်ိန္းသြားပါသည့္ ကတုတ္က်င္းတူး အမ်ိဳးအစားဘက္ဟိုး 180
အစြယ္ျဖင့္ ခ်ိန္းသြားပါသည့္ ကတုတ္က်င္းတူး အမ်ိဳးအစားဘက္ဟိုး 260
ၾတာပီဇီယမ္ပံုစံ ေအာက္ရႈးအေပၚက်ယ္ ပံုစံ ဘက္ဟိုးခြက္ 300
ေျမာင္းရွင္းသည့္ ဒလက္ပါသည့္ ရိုလာ အမ်ိဳးအစား (အသြားမပါ) 300

ကၽြႏ္ုပ္တို႔ႏွင့္ ဆက္သြယ္ပါ

ကိုယ္စားလွယ္ရံုးကို ရွာေဖြပါ။

CASE ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ CASE ထုတ္ကုန္မ်ားအေၾကာင္းအားလံုး သိရွိနားလည္ၾကသည္။

ရွာေဖြမႈစတင္ရန္ ေအာက္ပါအခ်က္အလက္မ်ားျဖည့္သြင္းပါ။

ယခုပဲရွာေဖြလိုက္ပါ။

သင္ရွာေဖြေနသာ အရာကို ရိုက္ႏွိပ္ရွာေဖြပါ။

ရလဒ္မ်ား ေတြ႔ရွိပါသည္။
အမ်ိဳးအစား
က႑အလိုက္ခြဲထုတ္ျခင္းအားျဖင့္

ရလဒ္မ်ား မေတြ႔ရွိပါ။

သင္ႏွစ္သက္ေသာ စာမ်က္ႏွာမ်ားျဖည့္ရန္ ဆိုဒ္တစ္ေလ်ာက္တြင္ ဤအမွတ္အသားေပၚတြင္ ကလစ္ႏွိပ္ပါ။

ကၽြႏ္ုပ္၏အႏွစ္သက္ဆံုးေသာ CASE ယႏၲရားမ်ား

ေတြ႔ရွိေသာရလဒ္