ႏွစ္သက္မႈအသစ္မ်ားထပ္မံျဖည့္တင္းျခင္း

Crawler Dozers

L-Series Crawler Dozers

1650L

 • အင္ဂ်င္ပါ၀ါ 156 hp / 116 kW
 • လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည့္ အေလးခ်ိန္ 17960 kg

1650L

အရံသင့္အသံုးျပဳႏိုင္ေသာ စက္ယႏၲရားမ်ားအတြက္
 • အေျခခံအေဆာက္အအံုမ်ားတည္ေဆာက္ျခင္း
  အေျခခံအေဆာက္အအံုမ်ားတည္ေဆာက္ျခင္း
 • စိုက္ပ်ိဳးေရး
  စိုက္ပ်ိဳးေရး
 • ျပန္လည္သန္႔စင္အသံုးျပဳျခင္း
  ျပန္လည္သန္႔စင္အသံုးျပဳျခင္း

အဓိက သြင္ျပင္လကၡဏာမ်ား

စံအျဖစ္ပါ၀င္ေသာ ကိရိယာတန္ဆာပလာမ်ား

ဖြင့္သည္ ပိတ္သည္

ENGINE

 • FPT Industrial engine NEF Family
 • Fan belt automatic tensioner
 • Engine oil cooler
 • Fuel filter
 • Dual element radial seal air cleaner
 • Turbine type pre-filter
 • 65A alternetor
 • Battery (2) 12V 750A CCA
 • Cooling system with radiators protected against possible sand projection
 • Excellent access for maintenance by panels on the sides of the engine

POWER TRAIN

2-way closed circuit with automatic speed variation with hydrostatic drive and electric control that adjusts the power and speed independently for each tread while turning or counter-rotating

FINAL COMMANDS

 • Triple reduction of final commands
 • SAHR type parking brake (applied by spring and released by hydraulic pressure)

UNDERCARRIAGE

 • Hydarulic adjustment of the tracks through grease injection CASE Lubricated Trads (CLT)
 • Sealed and lubricated pins, upper and lower rollers sealed and lubricated
 • Front and rear track guides

BLADE

With annual inclination adjustment from 55° to 60° Blade control with a single lever (electric-hydraulic) on the right side of the operator, with infinitely variable positions to control the six blade functions (up, down, angled to the left and right tilt to the left and right)

OPERATOR ENVIRONMENT

 • Cab ROPS/ FOPS with A/C
 • Single joystick for speed and direction
 • Adjustable seat
 • Adjustable arm rests
 • 50,8 mm (2") reactable seatbelt

OTHER

 • Anti-vandalism package
 • Reverse gear warning
 • Horn
 • Lights: 2 in front and 1 in rear
 • Master key
 • Mirror
 • Frontal tow hook
 • Frontal transmission protection

အထူးတပ္ဆင္မႈကိရိယာတန္ဆာပလာမ်ား

ဖြင့္သည္ ပိတ္သည္

REAR MOUNTED EQUIPMENT

 • Rear draw bar
 • Ripper with 3 shanks

GUARDS

 • CAB canopy brush guard

OTHER

 • Drains that protect the environment while changing fluids Intake air heater for ignition in cold climates
 • Intake air heater for ignition in cold climates
 • Additional work lights totaling four in the front and two in the back
 • Rearview mirror

OPERATOR ENVIRONMENT

 • Rear windshield wiper
 • Radio

အေသးစိတ္ေဖာ္ျပခ်က္မ်ား

ENGINE
Model FPT Industrial Engine F4HE9684U
Cylinders 6
Displacement 6,7 L
Fuel injection Direct common rail
Fuel filter Screw-on, with screen
Cooling Liquid
Engine speeds RPM
High idle - no load 2200 +/- 50
Rated - full load 2200
Low idle 800 +/- 25
Horsepower SAEJ1349  
Net 144 hp (107 kW) @ 2200 rpm
Gross 156 hp (116 kW) @ 2200 rpm
Engine lubrification  
"Forced lubrication" with oil jet piston refrigeration system  
Pump operating angle ratings  
Side-to-side 45°
Fore and aft 45°
Radiator  
Core size area 0.61 m²
Rows of tubes 4
Fan  
Diameter 660 mm
Propeller Belt mechanical drive
TRANSMISSION COOLING
Type Heat exchange
Core size 0.54 m²
ELECTRICAL SYSTEM
Alternator 65 amps
Batteries (2) 2x 12 V in series, maintenance free. 750 A CCA at -18°C
POWER TRAIN
Dual path hydrostatic  
Pump Variable axial piston
Motor Variable bent axis piston
Max. drawbar pull 275 kN
Transmission Single lever control electronic straight tracking
Oil filter 4 micron, spin-on, repleceable
Travel speeds  
Forward 0 - 9.7 km/h
Reverse 0 - 9.7 km/h
SAHR Parking brake (Spring Applied Hydraulically Released)  
Steering brakes Hydrostatic
Final drive 2 helical gear reductions to planetary reduction
Reduction ratio 61.4:1
HYDRAULICS
Pump flow @ 2200 RPM 132 L/m
Max pressure 207 bar
Lift cylinder PAT nr.2
Bore diameter 88.9 mm
Rod diameter 50.8 mm
Stroke 826 mm
Angle cylinder PAT nr.2
Bode diameter 101.6 mm
Rod diameter 50.8 mm
Stroke 508 mm
Tilt cylinder PAT nr.1
Bore diameter 127 mm
Rod diameter 63.5 mm
Stroke 135 mm
OPERATOR ENVIRONMENT
Cab ROPS/FOPS compartment with air-conditioning
Single joystick for speed and direction
Adjstable seat upholstered with cloth and air suspension
Retractable seatbelt 50.8 mm (2")
Adjustable arm rests
Two foot rests
Rear view mirror
Three windshield wipers
A dome light
12 V connector for accessories
Padded roof
Floor mats  
Warning lights  
Air filter
Alternator
Failure diagnosis indicator
Engine cooling fluid temperature
Engine oil pressure
Hydraulic filter
Low fuel
Emergency brake on
Maintenance service indicator
Transmission filter
Transmission load pressure
Indicators  
Battery voltage
Fuel level
Digital hour meter/tachometer/diagnosis/service reminder  
Transmission oil temperature
Transmission speed indicator
Cooling fluid temperature  
Audible alarms  
Engine cooling fluid temperature
Engine oil pressure
Low fuel
Hydraulic/hydrostatic system oil temperature  
OPERATING WEIGHT
Unit equipped with a compartment, full fuel tank, 77 kg (107 lb) operator, frontal track hook, track protection, PAT blade, rear drawbar pull.  
Extra Long Tracks (XLT) 17960 kg
ADD-ON WEIGHTS
Drawbar 66 kg
Ripper 1600 kg
Roller protection 242.2 kg
BLADE
Variable blade pitch - adjustable 55° to 60°
Lift speed - per second 483 mm
Cutting edge Reversible, repleceable
- Width 200 mm
- Lenght 2352 mm
- Thickness 20 mm
UNDERCARRIAGE
Track adjustment Greade injection
Frame Two-tier chassis, manufactured in structural steel
Track link pitch 190 mm
Track show height 56 mm
Pin diameter 38.5 mm
Bushing diameter 65 mm
Track shoes per side 45
Track rollers per side 8
Carrier rollers per side 2
Track roller rail diameter 203 mm
TRACK ON GROUND
Shoe width 559 mm
Tracks on ground 34093 cm²
RIPPER
Max. penetration 478 mm
Widht 1985 mm
Cut width 1942 mm
Max. ground clereance 262 mm
Max. number of shanks 3
Tooth spacing w/3 teeth 940 mm
Hydraulic cylinder Double-acting
Diameter 102 mm
Stroke 254 mm
Rod 51 mm
SERVICE CAPACITY
Fuel tank 300 L
Engine oil w/ filter 16.4 L
Engine oil w/o filter 15.6 L
Engine cooling system 25.5 L
Hydraulic reservoir 98.4 L
Final drive - per side 14.2 L
Track rollers - each 0.275 L
Front idlers - each 0.225 L
Carrier rollers - each 0.334 L

ကၽြႏ္ုပ္တို႔ႏွင့္ ဆက္သြယ္ပါ

ကိုယ္စားလွယ္ရံုးကို ရွာေဖြပါ။

CASE ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ CASE ထုတ္ကုန္မ်ားအေၾကာင္းအားလံုး သိရွိနားလည္ၾကသည္။

ရွာေဖြမႈစတင္ရန္ ေအာက္ပါအခ်က္အလက္မ်ားျဖည့္သြင္းပါ။

ယခုပဲရွာေဖြလိုက္ပါ။

သင္ရွာေဖြေနသာ အရာကို ရိုက္ႏွိပ္ရွာေဖြပါ။

ရလဒ္မ်ား ေတြ႔ရွိပါသည္။
အမ်ိဳးအစား
က႑အလိုက္ခြဲထုတ္ျခင္းအားျဖင့္

ရလဒ္မ်ား မေတြ႔ရွိပါ။

သင္ႏွစ္သက္ေသာ စာမ်က္ႏွာမ်ားျဖည့္ရန္ ဆိုဒ္တစ္ေလ်ာက္တြင္ ဤအမွတ္အသားေပၚတြင္ ကလစ္ႏွိပ္ပါ။

ကၽြႏ္ုပ္၏အႏွစ္သက္ဆံုးေသာ CASE ယႏၲရားမ်ား

ေတြ႔ရွိေသာရလဒ္