ႏွစ္သက္မႈအသစ္မ်ားထပ္မံျဖည့္တင္းျခင္း

စည္းကမ္းခ်က္ႏွင့္ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ား

စည္းကမ္းခ်က္ႏွင့္ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ား

CASE ေဆာက္လုပ္ေရး ယႏၱရားမ်ား၏ အသံုးျပဳသူမ်ား သေဘာတူညီခ်က္

CASE ေဆာက္လုပ္ေရး ယႏၱရားမ်ား၀က္ဆိုဒ္သည္ အသံုးျပဳသူမ်ားအား လက္ခံယံုၾကည္လာေစရန္ စည္းကမ္းခ်က္ႏွင့္ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားကိုထပ္တိုးျပဳျပင္ျခင္းမျပဳပဲ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါသည္။ ၀က္ဆိုဒ္ရွိ တင္ျပခ်က္၊ ပံုစံတို႔အား သတိေပးမႈမ်ားမျပဳလုပ္ဘဲ ပို၍ေကာင္းေအာင္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည္။ ဤ၀က္ဆိုဒ္တို႔တြင္ ၀င္ေရာက္ရွာေဖြ အသံုးခ်ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္မႈသည္ ေဖာ္ျပပါ စည္းကမ္းခ်က္၊ ကန္႔သတ္ခ်က္တို႔အား လက္ခံသည္ဟု ယူဆသည္။

CASE ေဆာက္လုပ္ေရး ယႏၱရားတို႔သည္ CNHI N.V. ၏ ထိန္းခ်ဳပ္မႈေအာက္တြင္ရွိသည္။

၀က္ဆိုဒ္အသံုးျပဳျခ ။ ။ ၀က္ဆိုဒ္အသံုးျပဳသူမ်ားသည္ ၿမိဳ႕တြင္း၊ ျပည္နယ္ႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈယႏၱရား ဥပေဒတို႔မွ ခြင့္ျပဳထားသည့္အတိုင္း သေဘာတူညီရမည္ျဖစ္သည္။ အသံုးျပဳသူမွ ၁) CASE ေဆာက္လုပ္ေရးယႏၱရားမ်ားအား ဖ်က္ဆီးျခင္း၊ ေျပာင္းလဲျခင္းမ်ားကို အသိအမွတ္ျပဳျခင္းမရွိဘဲ လုပ္ေဆာင္ျခင္း (သို႔မဟုတ္) အျခားအသံုးျပဳသူ၏ ကြန္ပ်ဴတာစနစ္၊ network၊ ေဆာ့ဖ္၀ဲလ္၊ ၀က္ဆိုဒ္၊ ပရိုဂရမ္ႏွင့္ မွတ္တမ္းတင္သိမ္းဆည္းျခင္းမျပဳလုပ္ရသည္ကို သိရွိနားလည္ျခင္း၊ ၂) ၀က္ဆိုဒ္ကိုအသံုးခ်ျခင္း၊ အျခားစီးပြားေရးအတြက္အသံုးျပဳရန္ႀကိဳးစားျခင္း၊ ဥပေဒႏွင့္ ဆန္႔က်င္ေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို မျပဳလုပ္ရန္ သိရွိနားလည္ပါသည္။ အသံုးျပဳသူမွ ၀က္ဆိုဒ္အား အျခားသံုးသူမ်ား မသံုးႏိုင္ေစရန္ ပိတ္ပင္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ထားပါက CASE ေဆာက္လုပ္ေရး ယႏၱရားမွ ခြင့့္ျပဳခ်က္မဲ့ အသံုးျပဳမႈအျဖစ္ မွတ္ယူမည္ျဖစ္သည္။

အသံုးျပဳမႈေစာင့္ၾကည့္ င္း ။ ။ ဤစနစ္အားအသံုးျပဳျခင္းျဖင့္ အခ်ိန္ျပည့္ေစာင့္ၾကည့္မႈမ်ားရွိေနမည္ကို အသံုးျပဳသူမ်ားမွ ရွင္းလင္းစြာ သိရွိထားရမည္ျဖစ္သည္။ ယင္းကဲ့သို႔ေစာင့္ၾကည့္ေနျခင္းမွ ရာဇ၀တ္မႈဆိုင္ရာ အျဖစ္အပ်က္မ်ား ျဖစ္ပြားလာပါကလည္း တည္ဆဲဥပေဒမ်ားအတိုင္း ေဆာင္ရြက္ေစလိုျခင္း အသံုးျပဳသူ မ်ားမွ အၾကံျပဳေပးထားပါသည္။ ယင္းေစာင့္ၾကည့္ျခင္းစနစ္အား အသံုးျပဳသူမွ သေဘာတူႏွစ္ၿခိဳက္မႈမရွိပါက စနစ္အသံုးျပဳျခင္းမွ ထြက္ခြါသြားသင့္ပါသည္။

ျငင္းဆိုခ်က္ ။ ။ CASE ေဆာက္လုပ္ေရးယႏၱရားမွ ႀကိဳးစားအားထုတ္မႈမ်ားအားလံုးသည္ အခ်က္အလက္တို႔အား အခ်ိန္ႏွင့္ တေျပးညီ မွန္ကန္ရွင္းလင္းစြာသိရွိေစရန္ျဖစ္ပါသည္။ လြဲမွားေသာ သတင္းအခ်က္အလက္ေဖာ္ျပမႈမ်ား လည္းရွိႏိုင္ပါသည္။ ထူးျခားခ်က္အေနျဖင့္ ကန္႔သတ္ခ်က္မထားရွိေသာ သေဘာတူညီမႈမ်ားတြင္ CASE ၀က္ဆိုဒ္တြင္ ေဖာ္ျပပါရွိေသာ သတင္းမ်ား၊ ေငြေရးေၾကးေရး အခ်က္မ်ား၊ သတင္းမ်ား၏ မွန္ကန္တိက်မႈႏွင့္ အမႈမဲ့ အမွတ္မဲ့လြဲမွားမႈတို႔အတြက္ CASE ေဆာက္လုပ္ေရးမွ တာ၀န္ယူမည္မဟုတ္ေပ။ CASE ေဆာက္လုပ္ ေရး ယႏၱရားလုပ္ငန္းသည္ ၀က္ဆိုဒ္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ သတင္းမ်ား၊ ေငြေရးေၾကးေရး အေျခအေနမ်ား၊ ႏွင့္ အျခားအခ်က္မ်ားအား အရင္းအျမစ္မ်ားမွ ရွာေဖြစုစည္းထားၿပီး၊ ယင္းအခ်က္မ်ားအား အသံုးျပဳသူတို႔ထံ အေၾကာင္းၾကားျခင္းမရွိဘဲ ေျပာင္းလဲျခင္း ျပဳလုပ္ႏိုင္သည္။ CASE မွ ၀က္ဆိုဒ္တြင္ ေဖာ္ျပပါရွိေသာ အာမခံ ေပးျခင္း၊ ပစၥည္းအရည္အေသြး၊ ဆိုလိုခ်က္မ်ား ၊ ျပည့္စံုမႈ၊ သင့္ေတာ္မႈ၊ တိက်မႈ၊ ျပည့္စံုလံုေလာက္မႈ၊ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ စသည္တို႔အား ေဆာင္ရြက္ေပးမည္မဟုတ္ပါ။

တတိယအဖဲြ႔အစည္း ၀က္ဆိုဒ္သို႔ ခ်ိတ္ဆက္ေပးျခ ။ CASE ေဆာက္လုပ္ေရး ယႏၱရား ၀က္ဆိုဒ္မ်ားတြင္ တတိယ အဖြဲ႔အစည္းမွ စီစဥ္ထိန္းခ်ဳပ္ေသာ ၀က္ဆိုဒ္မ်ားလည္း အနာဂတ္တြင္ ပါ၀င္လာဖြယ္ရွိသည္။ CASE ေဆာက္လုပ္ေရးယႏၱရား ၀က္ဆိုဒ္တြင္ရွိေသာ ခ်ိတ္ဆက္မႈတိုင္းသည္ CASE ေဆာက္လုပ္ေရးယႏၱရား၏ ထိန္းခ်ဳပ္မႈ ေအာက္တြင္ မရွိပါ။ ယင္းကဲ့သို႔ အျခားေသာ ခ်ိတ္ဆက္ ဆက္သြယ္မႈမွရရွိလာေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား၊ ဆက္သြယ္မႈ မ်ားအား CASE မွ တာ၀န္ယူမႈျပဳမည္မဟုတ္ေပ။ CASE ေဆာက္လုပ္ေရးယႏၱရား မွ တတိယအဖြဲ႔အစည္း၏ ခ်ိတ္ဆက္မႈမ်ားကို လြဲေျပာင္းရယူျခင္း၊ အတည္ျပဳေထာက္ခံျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္မည္မဟုတ္ဘဲ ၎တို႔၏ထုတ္ကုန္မ်ား၊ ၀န္ေဆာင္မႈ မ်ားေၾကျငာျခင္းအတြက္ အဆင္ေျပေျပရွိေစရန္ စီမံေပးထားျခင္းသာျဖစ္သည္။ တတိယအဖြဲ႔အစည္းတိုင္း တြင္ ၎တို႔ကုိယ္ပိုင္ စည္းမ်ဥ္းဥပေဒမ်ား ခ်မွတ္ထားၿပီး ျပည္သူလူထု အသံုးျပဳရာတြင္ အဆင္ေျပေစရန္ ေဆာင္ရြက္ထားသည္။ အသံုးျပဳသူမ်ားအေနျဖင့္ တတိယအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ ၀က္ဆိုဒ္မ်ား အသံုးျပဳျခင္း သည္ တာ၀န္ခံမႈ နည္းပါးမည္ကို သိရွိထားရမည္ျဖစ္သည္။

ဥာဏပစၥည္း (ဥာဏ္ရည္ ဥာဏ္ေသြးပိုင္ဆိုင္မႈ) ။ ။ CASE ေဆာက္လုပ္ေရး ယႏၱရားမ်ား ၀က္ဆိုဒ္တြင္ ကူးယူခြင့္ဆုိင္ရမူ၀ါဒမ်ား၊ ကုန္သြယ္ခြင့္ လွ်ိဳ႕၀ွက္ခ်က္မ်ားျဖင့္ ကာကြယ္ထားေသာ ဥာဏဆိုင္ရာ ပိုင္ဆိုင္မႈ ရွိသည္ကို သံုးစြဲသူမ်ားအေနျဖင့္ အသိအမွတ္ျပဳရမည္ျဖစ္သည္။ ၀က္ဆိုဒ္အသံုးျပဳသူမ်ားအေနျဖင့္ CASE Construction Equipment ၏ ပိုင္ဆိုင္မႈအား အႏၱရာယ္ျဖစ္ေစမည့္ ေကာ္ပီမ်ားအား ျဖန္႔ေ၀ျခင္း၊ ၀က္ဆိုဒ္ တြင္ ပါ၀င္ေသာ အေၾကာင္းအရာတို႔အား ခိုးယူျခင္း၊ တဆင့္ထုတ္လႊင့္ျခင္းမ်ား မျပဳလုပ္ၾကရန္ သေဘာတူညီ ရမည္။

စြန္႔စားမႈအယူအဆမ်ား ။ ။ CASE ေဆာက္လုပ္ေရး ယႏၱရား ၀က္ဆုိဒ္မ်ားကို မည္သည့္ရည္ရြယ္ခ်က္ အတြက္အသံုးျပဳသည္ျဖစ္ေစ၊ ၀က္ဆိုဒ္အသံုးျပဳျခင္းမွ ျဖစ္ေပၚလာမည့္ ရလဒ္တို႔ကို အသံုးျပဳသူမ်ား အေနျဖင့္ သိရွိသည္ဟုယူဆသည္။ သံုးစြဲသူတို႔၏ computer မ်ား၊ software မ်ားတြင္ ဗိုင္းရပ္စ္မ်ား ၀င္ေရာက္ျခင္း၊ CASE ေဆာက္လုပ္ေရး ယႏၱရားမ်ား Web Page မ်ားမွ အျခားေသာ ဖိုင္မ်ားအား လႊဲေျပာင္းျခင္း စသည့္ရလဒ္မ်ား ခံစားရႏိုင္သည္။ CASE ေဆာက္လုပ္ေရး ယႏၱရားမ်ားမွ ရရွိလာေသာ သတင္း အခ်က္အလက္မ်ား၊ ၀က္ဆိုဒ္မ်ား၏ အသံုးက်မႈ၊ မက်မႈ အျပင္ ကန္႔သတ္မဲ့ေသာ ေငြစာရင္းဆံုးရံႈးမႈမ်ား အတြက္ တိုက္ရိုက္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ သြယ္၀ိုက္၍ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ေသးငယ္သည္ျဖစ္ေစ၊ ျဖစ္ေပၚလာ ေသာ အက်ိဳးဆက္မ်ားအတြက္ မည္သည့္အေျခအေနတြင္မဆို CASE ေဆာက္လုပ္ေရး ယႏၱရားမ်ားမွ တာ၀န္ယူမည္မဟုတ္ေပ။ အသံုးျပဳသူမ်ားအေနျဖင့္လည္း ၀က္ဆိုဒ္အသံုးျပဳမႈႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ စာခ်ဳပ္ စာတမ္းမ်ား၊ ထိခိုက္နစ္နာမႈမ်ား၊ တင္းက်ပ္ေသာတာ၀န္ယူမႈမ်ားကို သိရွိနားလည္ထားရမည္ျဖစ္ၿပီး ပ်က္စီးဆံုးရံႈးမႈမ်ား ျဖစ္လာပါကလည္း CASE ေဆာက္လုပ္ေရး ယႏၱရား ရွိ၀န္ထမ္းမ်ား၊ တြဲဖက္မ်ား (သုိ႔) ကိုယ္စားလွယ္တို႔၏ အႀကံဥာဏ္တို႔ကို ေတာင္းခံသြားရမည္ျဖစ္သည္။ CASE ေဆာက္လုပ္ေရး ယႏၱရားမွ မည္သည့္ဆံုးရံႈးထိခိုက္နစ္နာမႈမ်ားအားလံုး (သို႔မဟုတ္) အခ်ိဳ႕တစ္၀က္မ်ားကို မည္သည့္အေၾကာင္းျပခ်က္အေျခအေနပင္ျဖစ္ေစကာမူ တာ၀န္ယူမည္မဟုတ္ပါ။

ခ်ိဳးေဖာက္အသံုးျပဳျခ း ။ ။ CASE ေဆာက္လုပ္ေရး ယႏၱရား၏ ကြန္ပ်ဳတာစနစ္မ်ား၊ ကြန္ပ်ဴတာ network အား အသံုးျပဳရာတြင္ အလြဲသံုးစားျပဳျခင္းမ်ား၊ ခိုးယူျခင္းမ်ား၊ ျပည္နယ္ဥပေဒ၊ ျပည္ေထာင္စုဥပေဒတို႔အား ခ်ိဳးေဖာက္ျခင္းမ်ားရွိလာပါက အသံုးျပဳသူ၏ ၀က္ဆိုဒ္အသံုးျပဳျခင္း (သို႔မဟုတ္) ၀က္ဆိုဒ္ကို ေနာက္ထပ္အသံုးမျပဳႏိုင္ရန္ တားဆီးျခင္း (သို႔မဟုတ္) အသံုးျပဳသူ၏ ၀င္ေရာက္အသံုးျပဳျခင္းကို အသိအမွတ္မျပဳပဲ တားျမစ္ျခင္း စသည္တို႔ကို CASE ေဆာက္လုပ္ေရး ယႏၱရား၏ ဆံုးျဖတ္ပိုင္ခြင့္အရ မည္သည့္အေျခအေနတြင္မဆို ၀က္ဆိုဒ္အသံုးျပဳမႈမွ ပိတ္ပင္ႏိုင္သည္။

အျပန္အလွန္အက်ိဳးသက္ေရာက္မည့္ လူထုဆက္သြယ္ေရး အသံုးျ င္း ။ ။ ဤ၀က္ဆိုဒ္မ်ားတြင္ စာပို႔ျခင္း ခ်ိတ္ဆက္မႈမ်ား၊ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ား၊ ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ား၊ အျပန္အလွန္ေျပာဆိုျခင္းမ်ားႏွင့္ အျခားေသာ အသိေပးခ်က္တို႔ ပါ၀င္ၿပီး CASE ေဆာက္လုပ္ေရး ယႏၱရားႏွင့္ အျခားေသာ အသံုးျပဳသူတို႔ အၾကား ဆက္သြယ္ေရးပ့ံပိုးမႈမ်ားလည္း ပါ၀င္သည္။ အသံုးျပဳသူမ်ားအေနျဖင့္ ယင္းအစီအစဥ္မ်ားတြင္ အျခားသူမ်ားအား အသေရဖ်က္ျခင္း၊ ေႏွာင့္ယွက္ျခင္း၊ CASE ေဆာက္လုပ္ေရး ယႏၱရားမွ ပိုင္ဆိုင္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ားအား ေဖာက္ဖ်က္ျခင္း၊ ညစ္ညမ္းေသာ ထိခိုက္ေစေသာ စာမ်ား၊ စကားမ်ား ေပးပို႔ျခင္း၊ CASE ေဆာက္လုပ္ေရး ယႏၱရားရွိ computer စနစ္မ်ား ႏွင့္ အျခားအစီအစဥ္တို႔အား ပ်က္စီးေစလိုသည့္ ဆႏၵျဖင့္ ဗိုင္းရပ္စ္မ်ား ျဖန္႔ေ၀ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္လာပါက CASE Construction Equipment အေနျဖင့္ မည္သည့္ အေျခအေနတြင္မဆို ၀က္ဆိုဒ္တြင္ ျဖစ္ေပၚလာေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ား ဖယ္ရွားပစ္ႏိုင္သည္။ အသံုးျပဳသူ မ်ားမွလည္း CASE ေဆာက္လုပ္ေရး ယႏၱရားမွ အတည္ျပဳထားျခင္းမရွိေသာ အဖြဲ႔မ်ားမွ ဆက္သြယ္မႈမ်ား ကို CASE ေဆာက္လုပ္ေရး ယႏၱရားမွ စဥ္းစားအတည္ျပဳေပးမည္မဟုတ္ေၾကာင္း သိရွိနားလည္ထားရမည္။

နစ္နာေၾကး ။ ။ CASE Construction Equipment တြင္ သေဘာတူညီမႈျပဳထားသည္ကို ခ်ိဳးေဖာက္၍ စက္ပ်က္စီးမႈ မ်ားျမင့္တက္လာပါက CASE Construction Equipment ၏ ထိန္းခ်ဳပ္မႈေအာက္တြင္ရွိေသာ အရာရွိမ်ား၊ ကိုယ္စား လွယ္မ်ား၊ ၀က္ဆိုဒ္အသံုးျပဳျခင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ အပ်က္အစီးမ်ား၊ ၀န္ထမ္းမ်ားကို အသံုးျပဳသူမွ နစ္နာေၾကး ေပးေလ်ာ္ရမည္ျဖစ္သည္။

က်ယ္ျပန္႔ေသာဆက္ဆံေရး ။ ၀က္ဆိုဒ္မ်ားအသံုးျပဳရာတြင္ ဆက္ဆံေရးမ်ား မက်ဥ္းေျမာင္းေစေရးအတြက္ စပ္တူ လုပ္ငန္းမ်ား၊ အက်ိဳးတူလုပ္ငန္းမ်ား၊ အလုပ္သမားေရးရာႏွင့္ ကိုယ္စားလွယ္ဆက္ဆံေရး အစရွိသည္တို႔သည္ CASE Construction Equipment ႏွင့္ အသံုးျပဳသူတို႔ၾကား တည္ရွိေနသည္ကို ၀က္ဆိုဒ္အသံုးျပဳသူမ်ား သိေစလိုပါသည္။

Jurisdiction. This Agreement is governed by the laws of the State of Wisconsin in the United States of America. The User consents to the exclusive jurisdiction and venue of courts located in Wisconsin, U.S.A. in all disputes arising out of or relating to the use of this Web site. Use of this Web site is not authorized in any jurisdiction that does not give effect to all provision of these terms and conditions. The User irrevocably waives any objection that it may have at any time to the venue of any suit, action or proceeding out of or relating to this Agreement brought in any such court and irrevocably waives any claim that such suit, action or proceeding is brought in an inconvenient forum and further irrevocably waives the right to object, with respect to such claim, suit, action or proceeding brought in any such court, that such court does not have jurisdiction over the User.

**အသံုးခ်ဥပေဒ ** ။ ဤသေဘာတူညီခ်က္အေပၚ CASE Construction Equipment ၏ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား၊ သတင္းအခ်က္အလက္ စုေဆာင္းမႈမ်ားႏွင့္ သတင္းမွ်ေ၀ျခင္းမ်ားသည္ CASE ေဆာက္လုပ္ေရးယႏၱရား ႏွင့္ ၀က္ဆိုဒ္မ်ား ကို အသံုးျပဳၾကေသာ အဖြဲ႔အစည္းတို႔၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ား ေတာင္းဆိုခ်က္မ်ားအား ယုတ္ေလ်ာ့သြားေစမည့္ အခ်က္မ်ား မပါ၀င္ေပ။

ရွင္သန္ေရး ။ ။ ဤသေဘာတူညီခ်က္သည္ အက်ံဳးမ၀င္ျခင္း၊ အသံုးခ်ဥပေဒအတိုင္း ဆက္လက္ မေဆာင္ ရြက္ႏိုင္သည့္ အေျခအေနမ်ားတြင္ ယင္းျဖစ္စဥ္အား အက်ံဳး၀င္သည့္ နည္းဥပေဒအတိုင္း ေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည့္ အခ်က္အျဖစ္ အစားထိုးမွတ္ယူေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည္။ ယခုကဲ့သို႔ လုပ္ေဆာင္မႈသည္ မူလႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ခ်က္ တို႔ႏွင့္ သေဘာတရားခ်င္း တူညီေနၿပီး၊ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ပါအတိုင္း အက်ိဳးရွိရွိ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။

အလံုးစံုသေဘာတူညီခ်က္ ။ ဤသေဘာတူညီခ်က္တြင္ CASE Construction Equipment ႏွင့္ သံုးစြဲသူ တို႔အၾကား ၀က္ဆိုဒ္အသံုးျပဳမႈႏွင့္ ပက္သတ္၍ အလံုးစံု သေဘာတူညီခ်က္ပါ၀င္သည္။ ဤသေဘာတူညီခ်က္ တြင္ မူလအခ်က္မ်ားပါ၀င္ၿပီး၊ CASE Construction Equipment ႏွင့္ အသံုးျပဳသူမ်ားအၾကား တိုက္ရိုက္ ဆက္သြယ္တင္ျပႏိုင္မႈ မ်ား ျပဳလုပ္ႏိုင္သည္။

ကိုယ္စားလွယ္ရံုးကို ရွာေဖြပါ။

CASE ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ CASE ထုတ္ကုန္မ်ားအေၾကာင္းအားလံုး သိရွိနားလည္ၾကသည္။

ရွာေဖြမႈစတင္ရန္ ေအာက္ပါအခ်က္အလက္မ်ားျဖည့္သြင္းပါ။

ယခုပဲရွာေဖြလိုက္ပါ။

သင္ရွာေဖြေနသာ အရာကို ရိုက္ႏွိပ္ရွာေဖြပါ။

ရလဒ္မ်ား ေတြ႔ရွိပါသည္။
အမ်ိဳးအစား
က႑အလိုက္ခြဲထုတ္ျခင္းအားျဖင့္

ရလဒ္မ်ား မေတြ႔ရွိပါ။

သင္ႏွစ္သက္ေသာ စာမ်က္ႏွာမ်ားျဖည့္ရန္ ဆိုဒ္တစ္ေလ်ာက္တြင္ ဤအမွတ္အသားေပၚတြင္ ကလစ္ႏွိပ္ပါ။

ကၽြႏ္ုပ္၏အႏွစ္သက္ဆံုးေသာ CASE ယႏၲရားမ်ား

ေတြ႔ရွိေသာရလဒ္