ႏွစ္သက္မႈအသစ္မ်ားထပ္မံျဖည့္တင္းျခင္း

ပစၥည္းအမ်ိဳးအစား

Crawler Dozers

M-Series Crawler Dozers

M-Series Crawler Dozers

PUSHING THE LIMITS
CASE crawler dozers deliver best-in-class powertrain technology for superior track power and outstanding blade force through the turns.  CASE dozers power both tracks when turning to increase material retention and productivity. An ultra-comfortable operator platform with intuitive controls and great visibility further boosts productivity and operator comfort.

အရံသင့္အသံုးျပဳႏိုင္ေသာ စက္ယႏၲရားမ်ားအတြက္
 • အေျခခံအေဆာက္အအံုမ်ားတည္ေဆာက္ျခင္း
  အေျခခံအေဆာက္အအံုမ်ားတည္ေဆာက္ျခင္း
 • စိုက္ပ်ိဳးေရး
  စိုက္ပ်ိဳးေရး
 • ျပန္လည္သန္႔စင္အသံုးျပဳျခင္း
  ျပန္လည္သန္႔စင္အသံုးျပဳျခင္း
 • ေက်ာက္ထုတ္လုပ္ေရး လုပ္ငန္း
  ေက်ာက္ထုတ္လုပ္ေရး လုပ္ငန္း
Download
M-Series Crawler Dozers - 2050M
M-Series Crawler Dozers - 2050M
ဖိုင္အရြယ္အစား 687.9 KB

ေမာ္ဒန္မ်ားရွာေဖြပါ

အမွတ္စဥ္၊

M-Series Crawler Dozers တို႔ကို ရွာေဖြလုိပါသည္။ ရွာေဖြသည္
Findyourvehicle-model

သြင္ျပင္လကၡဏာမ်ား

Engine and Transmission

ဖြင့္သည္ ပိတ္သည္
Engine and Transmission

POWER AND EFFICIENCY

 • Drawbar pulling leadership: the hydrostatic transmission on the common rail FPT Industrial engine delivers best-in-class pulling capacity and controllability. All the working parameters can be customized by the driver for excellent machine controllability and faster cycle times.
 • Productivity boosting electronics: the cab controls offer a wide choice of electornic settings and automated functions that make the driver's job easier. Together with the lowest noise level in the market, they minimise fatigue and long working days.
 • Quick maintenance: the tilting cab provides an oustanding accessibility to all main components and enable you to service the L-Series from the ground for any extraordinary maintenance.

STATE OF ART COMMON RAIL ENGINE

The FPT Industrial Tier 3 Engine delivers top performance in load response, maximum torque, power and fuel economy. The turbocharged engine with an Air-to-Air intercooler relies on well proven multi injection technology to maximise torque back-up and fuel efficiency with reduced engine noise and vibrations.

DUAL PATH HYDROSTATIC TRANSMISSION

The entirely re-engineered transmission offers best-in-class pulling capacity combined with the typical maneouvrability of the hydrostatic solution.

Customizable Controls

ဖြင့္သည္ ပိတ္သည္

"V" SHAPE COOLING PACKAGE

The cooling package of the 2050M has been redesigned and fitted with a hydrostatic reversible fan. In the new design the radiators are mounted with no overlap, so that each radiator receives fresh air, mantaining constant fluid temperatures. The hydrostatic fan continuously adapts its speed to match the real cooling demand, reducing power absorption. The reversing mode reduces maintenance needs and lengthens cleaning intervals.

MAXIMUM DURABILITY

The CASE Lubricated Track (CLT), standard on 2050M, is sealed and lubricated with an oil reservoir in each pin. For lond wear life, pins and bushings are sealed to keep the contamination out while maintaining lubrication. In abrasive soil conditions, the optional CASE Extended Life Track (CELT) provides outstanding durability.

Quick Ground Access for servicing

ဖြင့္သည္ ပိတ္သည္

EASY SERVICEABILITY

CASE Dozers are designed to grant ground access to all periodic service and check points, to ease the maintenance and extend machines life; furthermore, the tiltable cab provides full accessibility of all main components even in case of any extraordinary service maintenance.

UNMATCHED VISIBILITY

The 2050M cab is engineered for operator performance, comfort and safety. The new positioning, further forward on the machine, ensures complete blade visibility. The operator can work with confidence and more productively in every operation.

ကၽြႏ္ုပ္တို႔ႏွင့္ ဆက္သြယ္ပါ

ကိုယ္စားလွယ္ရံုးကို ရွာေဖြပါ။

CASE ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ CASE ထုတ္ကုန္မ်ားအေၾကာင္းအားလံုး သိရွိနားလည္ၾကသည္။

ရွာေဖြမႈစတင္ရန္ ေအာက္ပါအခ်က္အလက္မ်ားျဖည့္သြင္းပါ။

ယခုပဲရွာေဖြလိုက္ပါ။

သင္ရွာေဖြေနသာ အရာကို ရိုက္ႏွိပ္ရွာေဖြပါ။

ရလဒ္မ်ား ေတြ႔ရွိပါသည္။
အမ်ိဳးအစား
က႑အလိုက္ခြဲထုတ္ျခင္းအားျဖင့္

ရလဒ္မ်ား မေတြ႔ရွိပါ။

သင္ႏွစ္သက္ေသာ စာမ်က္ႏွာမ်ားျဖည့္ရန္ ဆိုဒ္တစ္ေလ်ာက္တြင္ ဤအမွတ္အသားေပၚတြင္ ကလစ္ႏွိပ္ပါ။

ကၽြႏ္ုပ္၏အႏွစ္သက္ဆံုးေသာ CASE ယႏၲရားမ်ား

ေတြ႔ရွိေသာရလဒ္