ႏွစ္သက္မႈအသစ္မ်ားထပ္မံျဖည့္တင္းျခင္း

ေျဖရွင္းခ်က္

၀န္ေဆာင္မႈ

CASE မွပ့ံပိုးေပးေသာ ၀န္ေဆာင္မွဳ

ေန႔စဥ္ႏွင့္အမ်ွ သင္၏လုပ္ငန္းခြင္အေပၚတြင္ ခိုင္မာေသာရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားခ်မွတ္၍ လုပ္ေဆာင္ေနမည္ကို သိရွိနားလည္ပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ကုန္က်စရိတ္ ေလ်ာ့ခ်ေရးႏွင့္ ထုတ္ကုန္ပမာဏတိုးျမွင့္ေစျခင္းစသည့္ သင္ရင္ဆိုင္ႀကံဳေတြ႔ရမည္ျဖစ္ေသာ သာမာန္ထက္ပိုေသာ ဖိအားတို႔ျဖင့္ သင္ရင္ဆိုင္ရမည္မွာမလြဲေပ။
သင္လုပ္ငန္းခြင္တြင္ရွိေနစဥ္ CASE Service မွ သင္၏လုပ္ငန္းခြင္ ကုန္က်စရိတ္ေလ်ာ့ခ်ေရး၊ ထုတ္ကုန္ပမာဏ တိုးျမင့္ေစေရးတို႔ကို နည္းလမ္းတက် ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးသြားပါမည္။

သင့္အတြက္ ယံုၾကည္အားထားႏိုင္ေသာ CASE

ဖြင့္သည္ ပိတ္သည္
သင့္အတြက္ ယံုၾကည္အားထားႏိုင္ေသာ CASE

သင္၏ CASE ကိုယ္စားလွယ္မ်ားမွေနာက္ဆက္တြဲျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းျခင္းအစီအစဥ္မ်ား၊နည္းပညာဆိုင္ရာအေထာက္အပံ့မ်ားအားအရည္အေသြးျပည့္၀ေသာ ၀န္ေဆာင္မွဳမ်ားျဖင့္ေထာက္ပ့့ံေပးေနျခင္းအေပၚအားထားႏိုင္ပါသည္။

အေျခခံက်က် စံခ်ိန္မီအာမခံဆိုင္ရာ စည္းကမ္းခ်က္မ်ား

CASE စက္ယႏၲရား အႀကီး/အေသးအားလံုးအတြက္ (၁၂)လတိတိ အာမခံကာလအတြင္းအက်ဳံး၀င္သည္ဟုသတ္မွတ္ထားပါသည္။

ေနာက္ထပ္ ေလ့လာၾကည့္ရေအာင္

ကိုယ္စားလွယ္ရံုးကို ရွာေဖြပါ။

CASE ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ CASE ထုတ္ကုန္မ်ားအေၾကာင္းအားလံုး သိရွိနားလည္ၾကသည္။

ရွာေဖြမႈစတင္ရန္ ေအာက္ပါအခ်က္အလက္မ်ားျဖည့္သြင္းပါ။

ယခုပဲရွာေဖြလိုက္ပါ။

သင္ရွာေဖြေနသာ အရာကို ရိုက္ႏွိပ္ရွာေဖြပါ။

ရလဒ္မ်ား ေတြ႔ရွိပါသည္။
အမ်ိဳးအစား
က႑အလိုက္ခြဲထုတ္ျခင္းအားျဖင့္

ရလဒ္မ်ား မေတြ႔ရွိပါ။

သင္ႏွစ္သက္ေသာ စာမ်က္ႏွာမ်ားျဖည့္ရန္ ဆိုဒ္တစ္ေလ်ာက္တြင္ ဤအမွတ္အသားေပၚတြင္ ကလစ္ႏွိပ္ပါ။

ကၽြႏ္ုပ္၏အႏွစ္သက္ဆံုးေသာ CASE ယႏၲရားမ်ား

ေတြ႔ရွိေသာရလဒ္