ႏွစ္သက္မႈအသစ္မ်ားထပ္မံျဖည့္တင္းျခင္း

SV250

အေသးစိတ္ေဖာ္ျပခ်က္မ်ား

PERFORMANCE SPECS
Rated operating capacity 50% 1135 kg
ROC with counterweights 50% 1225 kg
Tipping load 2268 kg
Lift cylinder breakout force* 21.4 kN
Bucket cylinder breakout force* 33.7 kN
ENGINE
Engine brand FPT
Emissions levels Tier 3
Displacement 3.2 l
Horsepower 82 hp @ 2500 rpm
Peak torque 305 Nm @ 1400 rpm
TRAVEL SPEED
Low Range 11.3 km/h
High Range (Optional) 16.9 km/h
HYDRAULIC SYSTEM
Pump flow 85 LPM
Optional high flow 131 LPM
Relief Pressure 210 bar
WEIGHTS
Operating Weight 3630 kg
Shipping Weight 3475 kg
SERVICE CAPACITY
Fuel tank 96.5 l

ပစၥည္းအမ်ိဳးအစား

ကိုယ္စားလွယ္ရံုးကို ရွာေဖြပါ။

CASE ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ CASE ထုတ္ကုန္မ်ားအေၾကာင္းအားလံုး သိရွိနားလည္ၾကသည္။

ရွာေဖြမႈစတင္ရန္ ေအာက္ပါအခ်က္အလက္မ်ားျဖည့္သြင္းပါ။

© မိတၱဴ၊ အေမရိကန္စက္မႈလုပ္ငန္းစုတရား၀င္အဖြဲ႔အစည္း၏ အမွတ္အသားကို CNH ရံုးခ်ဳပ္၊ CASE တြင္ မွတ္ပံုတင္ျပဳလုပ္ထားရွိပါသည္။

သင္ရွာေဖြေနသာ အရာကို ရိုက္ႏွိပ္ရွာေဖြပါ။

ရလဒ္မ်ား ေတြ႔ရွိပါသည္။
အမ်ိဳးအစား
က႑အလိုက္ခြဲထုတ္ျခင္းအားျဖင့္

ရလဒ္မ်ား မေတြ႔ရွိပါ။

သင္ႏွစ္သက္ေသာ စာမ်က္ႏွာမ်ားျဖည့္ရန္ ဆိုဒ္တစ္ေလ်ာက္တြင္ ဤအမွတ္အသားေပၚတြင္ ကလစ္ႏွိပ္ပါ။

ကၽြႏ္ုပ္၏အႏွစ္သက္ဆံုးေသာ CASE ယႏၲရားမ်ား

ေတြ႔ရွိေသာရလဒ္