ႏွစ္သက္မႈအသစ္မ်ားထပ္မံျဖည့္တင္းျခင္း

ပစၥည္းအမ်ိဳးအစား

Compactors

CASE compactors combine climbing power, high centrifugal forces and 360-degree visibility to provide you with superior productivity and power. The whole compaction line offers easy operation and outstanding serviceability.

ဒလိမ့္တုံးတစ္ခုထဲပါေသာ အမ်ိဳးအစား
အရံသင့္အသံုးျပဳႏိုင္ေသာ စက္ယႏၲရားမ်ားအတြက္
  • အေျခခံအေဆာက္အအံုမ်ားတည္ေဆာက္ျခင္း
    အေျခခံအေဆာက္အအံုမ်ားတည္ေဆာက္ျခင္း
  • ၿမိဳ႕ျပ
    ၿမိဳ႕ျပ
Compactors

ဒလိမ့္တုံးတစ္ခုထဲပါေသာ အမ်ိဳးအစား

Weight from 11030 to 12380 kg

ယခုေခတ္လမ္းတည္ေဆာက္ေရးတြင္ လိုက္ဖက္သင့္ေလ်ာ္ေသာ CASE Soil Compactor (ေျမသားက်စ္လစ္ မာေက်ာေစရန္ ျပဳလုပ္ေသာစက္)မ်ားသည္ Grders ႏွင့္ Bull dozer မ်ားကဲ့သို႔ လုပ္ငန္းခြင္တိုးတက္မႈ စြမ္းအား

ပို၍

ကၽြႏ္ုပ္တို႔ႏွင့္ ဆက္သြယ္ပါ

ကိုယ္စားလွယ္ရံုးကို ရွာေဖြပါ။

CASE ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ CASE ထုတ္ကုန္မ်ားအေၾကာင္းအားလံုး သိရွိနားလည္ၾကသည္။

ရွာေဖြမႈစတင္ရန္ ေအာက္ပါအခ်က္အလက္မ်ားျဖည့္သြင္းပါ။

ယခုပဲရွာေဖြလိုက္ပါ။

သင္ရွာေဖြေနသာ အရာကို ရိုက္ႏွိပ္ရွာေဖြပါ။

ရလဒ္မ်ား ေတြ႔ရွိပါသည္။
အမ်ိဳးအစား
က႑အလိုက္ခြဲထုတ္ျခင္းအားျဖင့္

ရလဒ္မ်ား မေတြ႔ရွိပါ။

သင္ႏွစ္သက္ေသာ စာမ်က္ႏွာမ်ားျဖည့္ရန္ ဆိုဒ္တစ္ေလ်ာက္တြင္ ဤအမွတ္အသားေပၚတြင္ ကလစ္ႏွိပ္ပါ။

ကၽြႏ္ုပ္၏အႏွစ္သက္ဆံုးေသာ CASE ယႏၲရားမ်ား

ေတြ႔ရွိေသာရလဒ္