ႏွစ္သက္မႈအသစ္မ်ားထပ္မံျဖည့္တင္းျခင္း

CASE ၏ အတြင္း သ႑ာန္

ကၽြႏု္ပ္တို႔ႏွင့္ ဆက္သြယ္ပါ

ကၽြႏု္ပ္တို႔ႏွင့္ ဆက္သြယ္ပါ

CASE တည္ေဆာက္ေရး ယႏၱရားတို႔၏ အဖြဲ႔အစည္းျဖစ္ေသာ CNH စက္မႈလုပ္ငန္းစုဆီသို႔ တဆင့္ဆက္သြယ္ျခင္း ျပဳလုပ္ႏိုင္ပါသည္။
CNH စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ လိုအပ္ေနေသာ ရာထူးေနရာမ်ားကို ရွာေဖြႏိုင္ၿပီး၊ ၎ေနရာတို႔သည္ CASE ေဆာက္လုပ္ေရး ယႏၱရား မ်ားအတြက္သာ ေခၚျခင္းမဟုတ္ေပ။

သင့္ေလွ်ာက္လႊာအား ကုမၸဏီတြင္းရွိ ဌာနခြဲအားလံုးမွ ေတြ႔ျမင္ႏိုင္ၿပီး၊ သင့္၏ ေလွ်ာက္လႊာႏွင့္ ကိုက္ညီမႈရွိပါက အလုပ္အကိုင္ လိုအပ္ခ်က္ႏွင့္ သင့္အရည္အခ်င္းေပၚမူတည္၍ စဥ္းစားေပးသြားမည္ျဖစ္သည္။

သင္၏အလုပ္ေလွ်ာက္လႊာကို အခုပဲပို႔လိုက္ပါ။

ကိုယ္စားလွယ္ရံုးကို ရွာေဖြပါ။

CASE ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ CASE ထုတ္ကုန္မ်ားအေၾကာင္းအားလံုး သိရွိနားလည္ၾကသည္။

ရွာေဖြမႈစတင္ရန္ ေအာက္ပါအခ်က္အလက္မ်ားျဖည့္သြင္းပါ။

ယခုပဲရွာေဖြလိုက္ပါ။

သင္ရွာေဖြေနသာ အရာကို ရိုက္ႏွိပ္ရွာေဖြပါ။

ရလဒ္မ်ား ေတြ႔ရွိပါသည္။
အမ်ိဳးအစား
က႑အလိုက္ခြဲထုတ္ျခင္းအားျဖင့္

ရလဒ္မ်ား မေတြ႔ရွိပါ။

သင္ႏွစ္သက္ေသာ စာမ်က္ႏွာမ်ားျဖည့္ရန္ ဆိုဒ္တစ္ေလ်ာက္တြင္ ဤအမွတ္အသားေပၚတြင္ ကလစ္ႏွိပ္ပါ။

ကၽြႏ္ုပ္၏အႏွစ္သက္ဆံုးေသာ CASE ယႏၲရားမ်ား

ေတြ႔ရွိေသာရလဒ္