ႏွစ္သက္မႈအသစ္မ်ားထပ္မံျဖည့္တင္းျခင္း

ပစၥည္းအမ်ိဳးအစား

Backhoe Loaders

N-Series Backhoe Loaders

N-Series Backhoe Loaders

Our N Series backhoe Loaders out-muscle the competition with as much as 65 percent greater backhoe lift power. With our industry exclusive Power Lift, which can be used to break through extreme conditions such as, dry clay or roots with just the flick of a switch. An N Series Backhoe Loader with Power Lift has up to 40 percent more capacity than the competition to lift, curl, crane and move objects.

အရံသင့္အသံုးျပဳႏိုင္ေသာ စက္ယႏၲရားမ်ားအတြက္
  • အေျခခံအေဆာက္အအံုမ်ားတည္ေဆာက္ျခင္း
    အေျခခံအေဆာက္အအံုမ်ားတည္ေဆာက္ျခင္း
  • ၿမိဳ႕ျပ
    ၿမိဳ႕ျပ
  • စိုက္ပ်ိဳးေရး
    စိုက္ပ်ိဳးေရး
Download
N-Series Backhoe Loaders
N-Series Backhoe Loaders
ဖိုင္အရြယ္အစား 165.69 KB

ေမာ္ဒန္မ်ားရွာေဖြပါ

အမွတ္စဥ္၊

N-Series Backhoe Loaders တို႔ကို ရွာေဖြလုိပါသည္။ ရွာေဖြသည္
Findyourvehicle-model

သြင္ျပင္လကၡဏာမ်ား

ENGINE AND TRANSMISSION

ဖြင့္သည္ ပိတ္သည္
ENGINE AND TRANSMISSION

POWER WHERE YOU NEED IT MOST – EVERYWHERE!

Put the industry’s toughest loader/backhoe to work on your jobsite.
Proven performance

Long before we launched the new CASE N Series loader/backhoes, veteran backhoe operators put our machines to work. And they agree. They’re four tough machines. Reengineered from the ground up, the new CASE loader/backhoes deliver industry-leading backhoe breakout force, increased loader lift capacity/reach and best-in-class cab visibility.

New powershift transmission family

The N Series introduces a new transmission family, the Powershift H-type and Powershift S-type, allowing operators to shift from the column. The transmission provides a standard kick-down feature and introduces the industry exclusive SmartClutch modulation. The SmartClutch feature lets operators customize the transition from forward to reverse to meet the demands of their specific application.

PRODUCTIVITY

ဖြင့္သည္ ပိတ္သည္

Best-in-class productivity

Our new loader arm design will boost your productivity. The loader delivers more breakout force. It has superior reach to dump material into the center of haul trucks with rail extensions. Our new machines have 36 percent greater lift capacity. Plus, we reach deeper dig depths than the previous market leader!

COMFORT RULES

ဖြင့္သည္ ပိတ္သည္

Superior comfort and visibility

When your operation runs day and night, our new cab keeps your operators productive. Floor-toceiling windows provide superior visibility. New rear-quarter windows provide easy communication to the back of the machine and improve cross-ventilation comfort. The highintensity lighting package improves performance by 28 percent, providing superior visibility and overlapping fi eld coverage. And our ‘easy flex’ side lights offer 45 degree rotation to deliver extra lighting where it’s needed most.

SAFETY AND MAINTENANCE

ဖြင့္သည္ ပိတ္သည္

Easy maintenance

CASE is famous for easy ground line daily maintenance. Swing-out coolers are easy to access. Axles, with outboard-mounted wet disc brakes, are serviceable without complete disassembly. Add a flip-up hood, spin-on fi lters, grouped site gauges, and you’re saving routine maintenance time. Our customer support team also provides a Customer Assistance Hotline nearly 24 hours a day.

ကၽြႏ္ုပ္တို႔ႏွင့္ ဆက္သြယ္ပါ

ကိုယ္စားလွယ္ရံုးကို ရွာေဖြပါ။

CASE ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ CASE ထုတ္ကုန္မ်ားအေၾကာင္းအားလံုး သိရွိနားလည္ၾကသည္။

ရွာေဖြမႈစတင္ရန္ ေအာက္ပါအခ်က္အလက္မ်ားျဖည့္သြင္းပါ။

ယခုပဲရွာေဖြလိုက္ပါ။

သင္ရွာေဖြေနသာ အရာကို ရိုက္ႏွိပ္ရွာေဖြပါ။

ရလဒ္မ်ား ေတြ႔ရွိပါသည္။
အမ်ိဳးအစား
က႑အလိုက္ခြဲထုတ္ျခင္းအားျဖင့္

ရလဒ္မ်ား မေတြ႔ရွိပါ။

သင္ႏွစ္သက္ေသာ စာမ်က္ႏွာမ်ားျဖည့္ရန္ ဆိုဒ္တစ္ေလ်ာက္တြင္ ဤအမွတ္အသားေပၚတြင္ ကလစ္ႏွိပ္ပါ။

ကၽြႏ္ုပ္၏အႏွစ္သက္ဆံုးေသာ CASE ယႏၲရားမ်ား

ေတြ႔ရွိေသာရလဒ္