ႏွစ္သက္မႈအသစ္မ်ားထပ္မံျဖည့္တင္းျခင္း

ဒလိမ့္တုံးတစ္ခုထဲပါေသာ အမ်ိဳးအစား

ေမာ္ဒန္မ်ားရွာေဖြပါ

အမွတ္စဥ္၊

ဒလိမ့္တုံးတစ္ခုထဲပါေသာ အမ်ိဳးအစား တို႔ကို ရွာေဖြလုိပါသည္။ ရွာေဖြသည္
Findyourvehicle-model

သြင္ျပင္လကၡဏာမ်ား

ဒရမ္ေမာင္းႏွင္ျခင္းႏွင့္ တုန္ခါမႈစနစ္

ဖြင့္သည္ ပိတ္သည္
ဒရမ္ေမာင္းႏွင္ျခင္းႏွင့္ တုန္ခါမႈစနစ္

ျမင့္မားေသာ စြမ္းေဆာင္ရည္ရွိၿပီး အဆိပ္ဓါတ္ေငြ႔ထြက္ရွိမႈနည္းေသာ

တီယာ ၃အင္ဂ်င္ (Tier 3 engine)

1107 EX Compactor သည္ အဆိပ္ဓါတ္ေငြ႔ထြက္ရွိမႈနည္းေသာ (Tier 3 Engine) တပ္ဆင္ထားၿပီး စြမ္းအားျပည့္ကာ ဆလင္ဒါေလးလံုးႏွင့္ အရည္ျဖင့္အေအးခံေသာ အင္ဂ်င္အေအးေပးနစ္တို႔ပါ၀င္ပါသည္။ အင္ဂ်င္ျမင္းေကာင္ေရ ၁၀၂ အထိ ထြက္ရွိၿပီး၊ ယခင္ထုတ္လုပ္ခဲ့ေသာ ေမာ္ဒန္မ်ားျဖင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ပါက ရုန္းအားမွာ ၁၆% ပိုမို ေကာင္းမြန္ပါသည္။ ကမၻာတ၀ွန္း၌ CASE 570T Backhoe Loader အပါအ၀င္ အင္ဂ်င္အလံုးေရ သံုးသန္းေက်ာ္ လက္ေတြ႔သံုးစြဲေနၿပီး စိတ္ခ်ယံုၾကည္မႈ အေကာင္းဆံုးျဖစ္ပါသည္။ ေလဖိသြင္းစနစ္ (Turbocharger) တပ္ဆင္ထားေသာ ၎အင္ဂ်င္တြင္ အင္ဂ်င္သို႔သြင္းယူေသာ ေလကို ေလသိပ္သည္းမ်ားျပားၿပီး ေအာက္စီဂ်င္ပိုမိုပါ၀င္ႏိုင္ရန္ အေအးခံေသာစနစ္၊ ထြက္ရွိေသာ ေလအိပ္ေဇာဓါတ္ေငြ႔ကို ျပန္လည္အသံုးျပဳေသာ စနစ္တို႔တပ္ဆင္ထားပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္စက္၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ပိုတိုးတက္ေစၿပီး ဆီစားႏႈန္းကို ေလ်ာ့ပါးေစပါသည္။ ေလႀကိဳစစ္ (Precleaner)တပ္ဆင္ထားၿပီး အရည္ျဖင့္ အေအးခံေသာစနစ္တပ္ဆင္ထားျခင္းေၾကာင့္ ယခင္ေမာ္ဒန္မ်ားျဖင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ပါက ဆီစားႏႈန္း ၅% ခန္႔ သက္သာပါသည္။

ယံုၾကည္စိတ္ခ်မႈျမင့္မားျခင္း

တာရွည္ခံေသာ စြမ္းေဆာင္မႈေၾကာင့္

  • ပြဲေတြ႕အစမ္းသပ္ခံေသာ ေျမသားဖိက်စ္မႈနည္းပညာ ။         ။ (ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာျဖတ္သန္းလာေသာ အေတြ႔အႀကံဳမွ ရရွိလာသည့္ အရည္အေသြးျပည့္ အဆင့္ျမင့္ထုတ္လုပ္မႈ)
  • ခါးခ်ိဳးေနရာတြင္ ပင္ေလးေခ်ာင္းျဖင့္ ခ်ိတ္ဆက္ထားျခင္း ။        ။ (အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အသံုးျပဳျခင္း  အတြက္သင့္ေလ်ာ္ေအာ္ ျပင္းထန္သည့္လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အခိုင္းခံႏိုင္ေအာင္ ျပဳလုပ္ထားေသာဒီဇိုင္း)
  • အင္ဂ်င္ခန္းအေပၚတြင္ေလႀကိဳစစ္ (Pre-Cleaner) တပ္ဆင္ထားျခင္း ။       ။ (အင္ဂ်င္ထဲသို႔ သန္႔စင္ေသာ ေလသာသြင္း၍ ၿပီးျပည့္စံုေသာ မီးေလာင္ေပါက္ကြဲမႈကိုရရွိေစျခင္း)
  • ေဆာင့္ျခင္းသက္သာေစရန္ ထိန္းထားေသာ ဒဏ္ထိန္း (Shock Absorber) ။        ။ (ဒလိမ့္တုံး၏ တုန္ခါမႈေၾကာင့္ စက္အစိတ္အပိုင္းမ်ား ပ်က္စီးမႈဒဏ္မွ ကာကြယ္ေပးၿပီး ပိုမိုသက္တမ္းရွည္ေအာင္ ျပဳလုပ္ေပးျခင္း)

ဘက္စံုအသံုးခ်ႏိုင္မႈျမင့္မားျခင္း

မည္သည့္ေျမအမ်ိဳးအစားကိုမဆို ဖိက်စ္မႈအားေကာင္းမြန္စြာ ရရွိႏိုင္ၿပီး လွ်ပ္စစ္နည္းပညာျဖင့္ ထိန္းခ်ဳပ္ထားေသာ ဒလိမ့္တံုးတုန္ခါမႈအား အဆင့္(၂)မ်ိဳးရရွိႏိုင္မည့္ ပန္႔(Variable displacement bidirectional axial piston pump) ကို အသံုးျပဳထားသည္။

  • ထိန္းေၾကာင္းေမာင္းႏွင္ရာတြင္ အေကာင္းဆံုးျဖစ္ျခင္း ။ ။ (ေမာင္းႏွင္ရာတြင္ ဘယ္ဘက္ႏွင့္ ညာဖက္ အနိမ့္အျမင့္ ၁၅ဒီကရီ ကစားႏိုင္ျခင္း၊ ေကြ႔ရာတြင္ ဘယ္ႏွင့္ညာ ၃၇ ဒီကရီစီေကြ႕ႏိုင္ျခင္း တို႔ေၾကာင့္ က်ဥ္းေျမာင္းေသာ ေနရာတြင္လည္း ေကာင္းစြာထိန္းေၾကာင္းေမာင္းႏွင္ႏိုင္ျခင္း)
  • ေကြ႔ရာတြင္ ေပါ့ပါးသြက္လက္စြာေကြ႔ႏိုင္ျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ေမာင္းႏွင္သူ၏ ပင္ပန္းႏြမ္းနယ္မႈကို ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ျခင္း။
  • ဒလိမ့္တံုးရိုက္သည့္ ႀကိမ္ႏႈန္းႏွင့္ တုန္ခါမႈ၏ လႊဲခြင္တို႔ အလြန္ေကာင္းမြန္စြာ လိုက္ဖက္ညီျခင္းေၾကာင့္ အေကာင္းဆံုး စြမ္းေဆာင္မႈကိုရရွိျခင္း။
  • ယာဥ္အခ်ိဳးအစားမွ်တေသသပ္ျခင္းေၾကာင့္ သယ္ယူရာတြင္ လြယ္ကူျခင္း (ယာဥ္မွာ မႀကီးလြန္း၊ မေသးလြန္း အေနေတာ္ ျဖစ္ျခင္း)

ကၽြႏ္ုပ္တို႔ႏွင့္ ဆက္သြယ္ပါ

ကိုယ္စားလွယ္ရံုးကို ရွာေဖြပါ။

CASE ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ CASE ထုတ္ကုန္မ်ားအေၾကာင္းအားလံုး သိရွိနားလည္ၾကသည္။

ရွာေဖြမႈစတင္ရန္ ေအာက္ပါအခ်က္အလက္မ်ားျဖည့္သြင္းပါ။

© မိတၱဴ၊ အေမရိကန္စက္မႈလုပ္ငန္းစုတရား၀င္အဖြဲ႔အစည္း၏ အမွတ္အသားကို CNH ရံုးခ်ဳပ္၊ CASE တြင္ မွတ္ပံုတင္ျပဳလုပ္ထားရွိပါသည္။

သင္ရွာေဖြေနသာ အရာကို ရိုက္ႏွိပ္ရွာေဖြပါ။

ရလဒ္မ်ား ေတြ႔ရွိပါသည္။
အမ်ိဳးအစား
က႑အလိုက္ခြဲထုတ္ျခင္းအားျဖင့္

ရလဒ္မ်ား မေတြ႔ရွိပါ။

သင္ႏွစ္သက္ေသာ စာမ်က္ႏွာမ်ားျဖည့္ရန္ ဆိုဒ္တစ္ေလ်ာက္တြင္ ဤအမွတ္အသားေပၚတြင္ ကလစ္ႏွိပ္ပါ။

ကၽြႏ္ုပ္၏အႏွစ္သက္ဆံုးေသာ CASE ယႏၲရားမ်ား

ေတြ႔ရွိေသာရလဒ္