ႏွစ္သက္မႈအသစ္မ်ားထပ္မံျဖည့္တင္းျခင္း

သီးသန္႔မူ၀ါဒ

CNH စက္မႈလုပ္ငန္း၏ သီးသန္႔မူ၀ါဒ

ေယဘူယ် စည္းကမ္းခ်က္မ်ား

ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔၏ ၀က္ဆိုဒ္အား ေလ့လာၾကည့္ရႈ၍ ထုတ္ကုန္ပစၥည္းမ်ားအား စိတ္၀င္တစားရွိမႈအေပၚ CNH စက္မႈလုပ္ငန္းစုမွ မ်ားစြာေက်းဇူးတင္ရွိပါသည္။ သင္၏ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာ အခ်က္အလက္မ်ား မွတ္တမ္းတင္ထားရွိျခင္းကိုလည္း ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ အေရးႀကီးလုပ္ငန္းတာ၀န္မ်ားအျဖစ္ သတ္မွတ္ၿပီး လံုျခံဳမႈ ရွိေစရန္ အထူးဂရုစိုက္ေစာင့္ေရွာက္ေပးသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ ၀က္ဆိုဒ္ၾကည့္ရႈေနခ်ိန္တြင္ လူႀကီးမင္းတို႔ ၀င္ေရာက္ၾကည့္ရႈသည့္ တိုင္းျပည္မ်ား၏ ဥပေဒစီမံခ်က္တို႔ေပၚမူတည္၍ ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္တို႔ကို မွတ္တမ္းတင္သြားမည္ျဖစ္သည္။

ဤမူ၀ါဒအား လူႀကီးမင္းတို႔မွ ကၽြႏု္ပ္တို႔အား တင္ျပေပးထားေသာ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာအခ်က္အလက္တို႔ ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ အသံုးခ်သြားမည္ျဖစ္သည္။

CNH စက္မႈလုပ္ငန္းမွ သင့္အေၾကာင္းဘာေတြ စုစည္းထားပါသလဲ?

CNH စက္မႈလုပ္ငန္းအဖဲြ႔သည္ ၎တို႔၏ ၀န္ထမ္းမ်ား၊ ကန္ထရိုက္တာမ်ား၊ ဆက္စပ္ပစၥည္းေထာက္ပံ့သူမ်ား ၏ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာအခ်က္အလက္တို႔အား ေအာက္ေဖာ္ျပပါ စီးပြားေရး ရည္ရြယ္ခ်က္တို႔ျဖင့္ စပ္လ်ဥ္း ၍ မွတ္တမ္းတင္စုစည္းထားသည္။ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာအခ်က္အလက္မ်ားတြင္ သင္၏နာမည္၊ ဆက္သြယ္ ရန္ လိပ္စာ၊ ေငြေပးေခ်မႈႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ အခ်က္အလက္တို႔သာမက အေၾကြး၀ယ္ကတ္ႏွင့္ ပတ္သက္ သည့္ အခ်က္အလက္မ်ားလည္း ပါ၀င္ပါသည္။ သင့္အတြက္ အေကာင္းဆံုးေသာ သတိေပးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ ေပးႏိုင္ရန္ႏွင့္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ကုန္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားအား စဥ္ဆက္မျပတ္တိုးျမွင့္ ေပးႏိုင္ရန္ အလို႔ငွာ သင္၏ရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံမႈမ်ား၊ သင့္ေနာက္ေၾကာင္းရာဇ၀င္၊ CASE ထုတ္ကုန္ပစၥည္းတို႔ႏွင့္ ၀န္ေဆာင္ မႈတို႔ ႏွင့္ ပတ္သက္၍ အေတြ႔အႀကံဳမ်ားအျပင္ သင္ႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္တို႔ကို ပါ ေမးျမန္းႏိုင္ပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ အခ်ိဳ႕ေသာ Website မ်ားသံုးရာတြင္ လူႀကီးမင္း၏ IP လိပ္စာကို အသံုးျပဳႏိုင္သည္။ ဖိုင္အငယ္မ်ားျဖင့္ သိမ္းဆည္းထားျခင္းဆိုသည့္ cookies နည္းလမ္းကို အသံုးျပဳၿပီး၊ ယင္းနည္းလမ္းတြင္ cookies မူ၀ါဒ၏ အခ်က္အလက္တို႔ကို ေတြ႔ျမင္ႏိုင္ပါသည္။

ပုဂၢိဳလ္ေရးဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားဆိုရာ၀ယ္ တိတိက်က်မသတ္မွတ္ႏိုင္ေသာ (သို႔) ပံုမွတ္အခ်က္ အလက္သာပါ၀င္ေသာ မွတ္တမ္းမ်ား (သို႔) သီးျခားျဖည့္ရေသာ အခ်က္မ်ားတြင္ သတ္မွတ္ခ်က္ မေပး ႏိုင္ေသာ ၊ ျပန္၍ ျဖည့္တင္းရေသာ အပယ္ခံရသည့္ မွတ္တမ္းမ်ား အစရွိသည္တို႔ မပါ၀င္ေပ။

သင္၏ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာ မွတ္တမ္းမ်ားကို CNH စက္မႈလုပ္ငန္းမွ မည္ကဲ့သုိ႔ အသံုးျပဳမည္နည္း။

ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားျဖင့္ အေတာ္အတန္ ဆက္စပ္ဆီေလ်ာ္ေသာ သင္၏ အခ်က္အလက္ တို႔ကိုသာ CNH မွ အသံုးျပဳပါသည္။

 • တရား၀င္ျဖစ္ေသာ စီးပြားေရး ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား ရည္ညႊန္းခ်က္မ်ားတြင္ သတ္မွတ္မထားေသာ၊ ၀န္ေဆာင္ မႈမ်ားေပးျခင္း၊ ေငြေၾကးအေျခအေန၊ ေဖာက္သည္တို႔အား ေထာက္ပံ့ေပးမႈ၊ ထုတ္ကုန္မ်ား၏ လံုျခံဳမႈ၊ ေစ်း ကြက္ရွာေဖြျခင္း၊ အေရာင္းျမွင့္တင္ျခင္းႏွင့္ ၀န္ထမ္းျဖည့္တင္းမႈမ်ားအား သက္ဆိုင္ရာ နည္းနာနိသယမ်ား၊ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားအတိုင္း ရည္ညြန္းခ်က္မ်ား ျပည့္စံုေစရန္ အားထုတ္ရမည္ျဖစ္သည္။ ဥပမာအားျဖင့္ သင္၏ လ်ိဳ႕၀ွက္ကုဒ္နံပါတ္အား သတိေပးျခင္း (သို႔) ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းရန္ အခ်ိန္က်ေရာက္လာပါက အသိ ေပးျခင္းတို႔ျဖစ္သည္။
 • Company ၏ မွတ္တမ္းမွတ္ရာတို႔အား ကာကြယ္ထိန္းသိမ္းႏိုင္ရန္ အဖြဲ နည္းစနစ္မ်ားျဖင့္ လုပ္ငန္းစဥ္ အဆင့္ဆင့္အား ျပဳလုပ္ခြင့္ ျပဳထားသည္။ ယင္းလုပ္ငန္းစဥ္တို႔တြင္ အခ်က္အလက္တို႔အား အမ်ိဳးအစား ခြဲျခား သတ္မွတ္ျခင္းမ်ား၊ လံုျခံဳေရး လိုအပ္ခ်က္တိုင္းတာျခင္းမ်ား ပါ၀င္သည္။
 • အသံုးခ်ဥပေဒတို႔ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ သင္၏ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာအခ်က္အလက္မ်ားကို လုပ္ငန္းလိုအပ္ခ်က္အရ အသံုးျပဳရပါကလည္း မည္သည့္ရည္ရြယ္ခ်က္ေၾကာင့္ အသံုးျပဳရသည္ဆိုသည္ကို သင့္အား အေၾကာင္းၾကား ေပးသြားမည္ျဖစ္သည္။
 • သင္သေဘာတူညီမႈရယူထားသည့္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ လိုအပ္လာပါက CNH စက္မႈလုပ္ငန္းမွ သင့္အား ဆက္သြယ္လာပါမည္။
 • ရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံမႈျပဳထားသည့္ လူႀကီးမင္းတို႔၏ အခြင့္အေရးမ်ား (ဥပမာ- ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ား အသံုးျပဳျခင္း၊ အဆင့္ျမွင့္တင္ျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ႏိုင္ျခင္း၊ အခ်က္အလက္မ်ားျပင္ဆင္ျခင္း (သုိ႔) ေပါင္းစပ္ျခင္း၊ အသံုးခ်သည့္ ဥပေဒမ်ားအရ မလိုအပ္သည့္အခ်က္မ်ားပယ္ဖ်က္ျခင္း) စသည္တို႔ကို CNH စက္မႈလုပ္ငန္းစုမွ ေလးစားစြာ အသိအမွတ္ျပဳပါသည္။
 • လုပ္ငန္းပိုင္းဆိုင္ရာ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား၊ ပုဂၢိဳလ္ေရးဆိုင္ရာခြင့္ျပဳခ်က္ ရရွိထားသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားအား ဥပေဒအရလိုအပ္လာပါက တတိယအဖဲြ႔အစည္းမွလည္း ျမင္သာထင္သာ ရွိေစရမည္ျဖစ္သည္။
 • CNH စက္မႈလုပ္ငန္းမွ အသံုးခ်နည္းလမ္းမ်ားအား တိုးျမွင့္ျခင္းျပဳလုပ္ရာတြင္လည္း online မွတဆင့္ လူႀကီးမင္း တို႔အား ေၾကျငာအသိေပးသြားမည္ျဖစ္သည္။
  - ယွဥ္ၿပိဳင္မႈတုိ႔အား စီမံႀကီးၾကပ္၍ အႏိုင္ရရွိသူအား ဆက္သြယ္ေပးရန္။
  - ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား အသံုးျပဳရာတြင္ အေထာက္အပံ့ေပးရန္ႏွင့္ လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း အေထြေထြ အုပ္ခ်ဳပ္မႈပိုင္းဆိုင္ရာ အၾကံဥာဏ္မ်ားေပးရန္။
  - ၀န္ေဆာင္မႈႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္ပိုင္းဆိုင္ရာတို႔တြင္ အမွာလႊာမ်ား၊ ေတာင္းဆိုလႊာမ်ားအား ေျဖရွင္းေပးရန္၊ ေငြေပးေခ်မႈႏွင့္ မွတ္တမ္းတင္ထားရွိမႈတို႔အား အခ်ိန္ႏွင့္ တေျပးညီရွိေစရန္။
  - ယင္းရည္ရြယ္ခ်က္တို႔ကိုသေဘာတူညီ၍ ဆက္သြယ္လာမည္ဆိုပါက တယ္လီဖုန္းျဖင့္ တိုက္ရိုက္ဆက္သြယ္ၿပီး သင္စိတ္၀င္စားသည့္ လက္ရွိထုတ္ကုန္ပစၥည္း (သို႔) ထုတ္ကုန္သစ္တို႔အတြက္ အထူးအမွာလႊာျပဳလုပ္၍ email ပို႔ေပးရမည္ျဖစ္သည္။
 • သင္၏ကိုယ္ေရးကုိယ္တာ အခ်က္အလက္တို႔က အျခားေသာရည္ရြယ္ခ်က္တို႔တြင္ အသံုးျပဳမည္ဆိုပါက CNH မွ သင့္အားဦးစြာ အသိေပးမည္ျဖစ္ၿပီး သင့္အေနျဖင့္ သေဘာတူညီမႈမရွိပါက ျငင္းဆန္ႏိုင္သည္။

ႏိုင္ငံေရးအျမင္၊ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာအယူအဆ၊ လူမ်ိဳးေရး၊ က်န္းမာေရးႏွင့္ ေဆး၀ါးဗဟုသုတ၊ ဘာသာေရးဆိုင္ရာ ယံုၾကည္မႈမ်ား၊ ႏိုင္ငံကူးလူးဆက္ဆံျခင္း အစရွိသည့္ ထိရွလြယ္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ တရားဥပေဒအရ လုပ္ေဆာင္ရေသာ အခ်က္မ်ား ျဖည့္တင္းျခင္းတို႔သည္ စီးပြားေရးဦးတည္ခ်က္မ်ား ေအာင္ျမင္ေစေရးအတြက္ လူႀကီးမင္းတို႔၏ အမွန္တကယ္ ခြင့္ျပဳခ်က္မ်ားရရွိမွသာလွ်င္၊ အသံုးျပဳထားေသာ ဥပေဒလမ္းေၾကာင္းအတိုင္း ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္သည္။ သင္၏ထိရွလြယ္ေသာ အခ်က္မ်ားအား ကိုယ္စားလွယ္မဟုတ္ေသာ အဖြဲ႔မွ အသံုးျပဳ ျခင္း(သုိ႔) အျခားေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္တို႔ျဖင့္ အသံုးျပဳပါက သင့္ထံသို႔တရား၀င္ခြင့္ျပဳခ်က္ ေတာင္းခံလာမည္ ျဖစ္သည္။

CNH စက္မႈလုပ္ငန္းသည္ သင့္ကိုယ္ေရးအခ်က္တို႔ကို မည္သူအား မွ်ေ၀သနည္း။

ေယဘူယ်အားျဖင့္ လူႀကီးမင္း၏ အခ်က္အလက္မ်ားအား CNH ကုမၸဏီမ်ားအတြင္း ၀န္ေဆာင္မႈႏွင့္ ကုန္ပစၥည္းမ်ား အေထာက္အကူျပဳေရးတြင္သာ အသံုးျပဳသည္။ အျခားေသာ CNH အဖြဲ႔၀င္မ်ားအား ေစ်းကြက္ရွာေဖြေရးသေဘာျဖင့္ သင္၏ ခြင့္ျပဳခ်က္မပါရွိဘဲ သင္၏ ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ားကို အသံုးျပဳေစမည္မဟုတ္ပါ။

ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားအတိုင္း တိတိက်က်လိုက္နာေသာ တတိယအဖြဲ႕အစည္းမ်ားကို လိုအပ္ၿပီး လူႀကီးမင္းတို႔၏ ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္တို႔အား ၎တို႔၏ စီးပြားေရးရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားအတြက္ အသံုးမျပဳရန္ လမ္းညႊန္ထားၿပီးျဖစ္သည္။

ကၽြႏု္ပ္တို႔မွ တတိယအဖဲြ႔အစည္းသို႔ မွ်ေ၀လိုက္ေသာ လူႀကီးမင္း၏ အခ်က္မ်ားအား ကၽြႏ္ုပ္တို႔နည္းတူ ထိန္းသိမ္းထားမည္မွာ ေသခ်ာပါသည္။ တတိယအဖဲြ႕အစည္းသို႔ သင့္အခ်က္အလက္မ်ား လြဲေျပာင္းေပးပို႔လုိပါက သင့္အေနျဖင့္ ေရြးခ်ယ္ရန္ အခြင့္အေရးရွိပါသည္။

သင့္အား ဆက္သြယ္ရန္ သင္၏ကိုယ္ေရးအခ်က္တို႔အား CNH စက္မႈလုပ္ငန္းမွ မည္သည့္အခ်ိန္တြင္ ဆက္သြယ္လာ မည္နည္း

CNH စက္မႈလုပ္ငန္းမွ သင့္အားဆက္သြယ္လာပါမည္။

 • in relation to the functioning of any service you have signed up for to ensure that CNH Industrial can deliver the services to you;
 • သင္သေဘာတူထားေသာ စက္ပိုင္းဆိုင္ရာ ၀န္ေဆာင္မႈတို႔ႏွင့္ ပတ္သက္၍ CNH မွ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား ေပးႏိုင္မည့္အခ်ိန္တြင္ သင့္အားဆက္သြယ္လာပါမည္။
 • CNH စက္မႈလုပ္ငန္း ၀က္ဆိုဒ္သို႔ ၀င္ေရာက္၍ စာတိုပို႔ျခင္းမ်ား၊ အျခား၀န္ေဆာင္မႈမ်ား စသည္ျဖင့္ ေထာက္ပံ့မႈတစ္စံု တစ္ရာျပဳလုပ္လာခ်ိန္တြင္ သင့္အားဆက္သြယ္လာပါမည္။
 • အသိေပးစာမ်ား (သို႔မဟုတ္) အျခားဆက္ႏြယ္ခ်က္မ်ားရရွိျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ၊
 • CNH စက္မႈလုပ္ငန္း၏ ထုတ္ကုန္ပစၥည္းမ်ား၊ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေစတနာ့၀န္ထမ္းပါ၀င္ရန္ ဖိတ္ေခၚသည့္ စစ္တမ္းတြင္ ပါ၀င္ရန္၊
 • လူႀကီးမင္းႏွင့္ CNH စက္မႈလုပ္ငန္းၾကား ခ်ဳပ္ဆိုထားရွိေသာ တာ၀န္၀တၱရားတို႔အား လုပ္ေဆာင္ရန္၊ ေ* စ်းကြက္ျမွင့္တင္ေရးရည္ရြယ္ခ်က္တို႔ CNH မွ သင့္အားဆက္သြယ္မည္လား ဆိုသည္ကို ေအာက္တြင္ဆက္ၾကည့္ပါ။

တိက်ေသာ ကုန္ပစၥည္းမ်ား ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ CNH မွ သင့္အား မည္သို႔ဆက္သြယ္ရမည္ကို ကၽြႏု္ပ္တို႔ ၀က္ဆိုဒ္မွ သင့္အားအေသးစိပ္အခ်က္အလက္မ်ားေပးပါမည္။

CNH မွ ေစ်းကြက္ရွာေဖြေရး ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ သင့္အား ဆက္သြယ္လာမည္လား ?

တခါတရံ သင္၏ေကာင္းက်ိဳးကို ေမွ်ာ္ကိုး၍ ေစ်းကြက္ရွာေဖြျခင္းအခ်က္အလက္မ်ား၊ ေစ်းကြက္ေလ့လာျခင္းမ်ားကို သင္၏ ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ား အသံုးျပဳ၍ သင့္ဆီကို ဆက္သြယ္ပါသည္။ ဒါေပမယ့္ (သုိ႔ရာတြင္) ကၽြႏ္ုပ္တို႔အေနျဖင့္ သင့္အား ေစ်းကြက္ရွာေဖြျခင္း (သို႔) ေစ်းကြက္စစ္တမ္းမွတ္တမ္းယူျခင္းတို႔ကို ျခြင္းခ်က္အေနျဖင့္ ခြင့္ျပဳထားပါသည္။ သင့္ အေနျဖင့္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ႏွင့္ ဆက္ဆံရာတြင္ ႏွစ္သက္မႈမရွိပါက ကၽြႏ္ုပ္တို႔အား ေမးျမန္းျခင္းမရွိဘဲ အတိအလင္းေျပာၾကားႏိုင္ ပါသည္။ ဒါ့အျပင္ သင္၏ သေဘာတူညီရွိခဲ့မႈတို႔အား အခ်ိန္မေရြးျပန္လည္ ရုတ္သိမ္းႏိုင္ပါသည္။

မသင့္ေတာ္ေသာ (သို႔မဟုတ္) ထိခိုက္ေစေသာ အျငင္းပြားမႈ

သူတပါးအား ထိခိုက္ေစေသာ အေၾကာင္းအရာအား CNH စက္မႈလုပ္ငန္း၏ ၀က္ဆိုဒ္တြင္ ေဖာ္ျပလာပါက သင္၏ ကိုယ္ေရး အခ်က္အလက္တို႔ကို အသံုးျပဳကာ ယင္းကဲ့သုိ႔ေသာ အျပဳအမႈကို တားျမစ္မည္ျဖစ္သည္။

သူတပါးအား အသေရပ်က္ေစေသာ သင္၏ အျပဳအမူသည္ ဥပေဒအရ အျခားသူမွ ခ်ိဳးေဖာက္က်ဴးလြန္သည္ဟု CNH မွ ယံုၾကည္မွသာလွ်င္ သင္၏ေက်ာင္း၊ email ၊ internet ႏွင့္ ဥပေဒျပဳအဖြဲ႔အသည္းမ်ားသို႔ သင္၏အျဖစ္အပ်က္အား ျပန္လည္ အေၾကာင္းၾကားေပးမည္ျဖစ္သည္။

သင္သည္ အသက္ ၁၈ႏွစ္ (သုိ႔) ၁၈ႏွစ္ေအာက္ျဖစ္ခဲ့လွ်င္

သင္သည္ အသက္ ၁၈ႏွစ္ (သို႔) ၁၈ႏွစ္ေအာက္ျဖစ္ခဲ့လွ်င္ CNH စက္မႈလုပ္ငန္းသို႔ သင္၏ကုိယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ား ေပးပို႔မည္ဆိုပါက မိဘ၊ အုပ္ထိန္းသူတို႔၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ရယူရမည္ျဖစ္သည္။ အေသးအဖြဲကိစၥဆိုေစကာမူ ခြင့္ျပဳခ်က္မပါရွိပါက CNH မွ လက္ခံမည္ မဟုတ္ပါ။

ကုိယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ား လက္၀ယ္ထားရွိျခင္း မူ၀ါဒသည္ ဘာလဲ ?

သင့္တြင္ CNH စက္မႈလုပ္ငန္းအဖြဲ႔ႏွင့္ သေဘာတူညီခ်က္ (သုိ႔) CNH အခ်က္အလက္ လက္၀ယ္ထားရွိျခင္းဇယား၌ သက္ဆိုင္ရာ သေဘာတူညီ ခ်က္ရွိေနျခင္း (သို႔) သက္ဆိုင္ရာစက္ယႏၱရား၊ ၀န္ေဆာင္မႈတို႔ႏွင့္ ပတ္သက္၍ လိုအပ္ေနသမွ် သင့္အခ်က္မ်ားကို CNH မွ သိမ္းဆည္း ထားမည္ျဖစ္သည္။ သင့္အေနျဖင့္ ဆက္လက္မဆက္သြယ္လိုပါက သက္ဆိုင္ရာ ၀က္ဆိုဒ္တြင္ မဆက္သြယ္လိုသည့္ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားအတိုင္း လိုက္နာေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည္။ ဆက္သြယ္မႈ မျပဳလုပ္ လိုပါကလည္း၊ သင္၏မွတ္တမ္းမ်ားသည္ စနစ္မ်ားအတြင္းတြင္သာ ရွိေနမည္ျဖစ္ၿပီး CNH မွ ထပ္မံဆက္သြယ္ေတာ့မည္ မဟုတ္ေပ။

CNH စက္မႈလုပ္ငန္း (သို႔) ၀က္ဆိုဒ္မ်ားတြင္ ၀င္ေရာက္ၾကည့္ရႈရာတြင္ သင္ၾကည့္ရႈသည့္အခ်က္တို႔အား CNH မွ လိုအပ္ေသာ အခ်က္အထိသာထိန္းသိမ္းထားမည္ျဖစ္သည္။ CNH စက္မႈလုပ္ငန္းသည္ အခ်က္အလက္မ်ား အသံုးျပဳရာတြင္ မွန္ကန္ျပည့္စံုၿပီး ယံုၾကည္စိတ္ခ်ရေစရန္ သင့္ေတာ္ေသာ အဆင့္လိုက္ လုပ္ေဆာင္မႈတို႔ျဖင့္ ေသခ်ာစြာ ေဆာင္ရြက္ထားသည္။

CNH စက္မႈလုပ္ငန္းမွ ကၽြႏု္ပ္တို႔ႏွင့္ ပတ္သက္၍ မည္သည့္အခ်က္မ်ား ထိန္းသိမ္းထားသနည္း။

CNH မွ ထိန္းသိမ္းထားေသာ သင္၏အခ်က္အလက္မ်ားအား မိတၱဴယူရန္၊ တိက်ေသာကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားေဖာ္ျပရန္၊ အမွန္ျပင္ရန္၊ မတိက်ေသာအခ်က္မ်ားအား ပယ္ဖ်က္ရန္ သင့္တြင္အခြင့္အေရးရွိသည္။ ဤမူ၀ါဒေရးရာမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေမးျမန္းစရာ၊ ေတာင္းဆိုစရာမ်ားရွိပါက CNH စက္မႈလုပ္ငန္းႏွင့္ ဆက္သြယ္ျခင္းအား ေအာက္တြင္ ေလ့လာႏိုင္ပါသည္။

နယ္ျခားျဖတ္ေက်ာ္ကိုယ္ေရးအခ်က္မ်ားလြဲေျပာင္းျခင္းႏွင့္ EU- US သီးသန္႔မူ၀ါဒကာကြယ္ျခင္း

CNH စက္မႈလုပ္ငန္းသည္ UK ရွိကမၻာေပၚမွအဖဲြ႔အစည္းမ်ားပါ၀င္ေသာ ဌာနခ်ဳပ္တစ္ခုျဖစ္သည္။ တရား၀င္အဖဲြ႔အစည္းမ်ား၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ US အပါအ၀င္ႏိုင္ငံတ၀ွမ္းနည္းစနစ္တက် ဖြဲ႔စည္းထားသည္။ သင္၏ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာအခ်က္ အလက္မ်ားကို CNH လုပ္ငန္းအတြင္းႏွင့္ သင့္စီးပြားရွိေသာ တိုင္းျပည္မ်ား ဆြစ္ဇာလန္ႏွင့္ ဥေရာပတို႔အျပင္ ကမၻာ့တိုင္းျပည္ အသီးသီးသို႔ လႊဲေျပာင္းေပးႏိုင္သည္။ အျခားတိုင္းျပည္မ်ား၌ သင့္တိုင္းျပည္ႏွင့္မတူျခားနားေသာ သီးသန္႔မူ၀ါဒမ်ားလည္း ရွိေနႏိုင္သည္။ ေနရာေဒသကို မစဥ္းစားဘူးဆိုလွ်င္ CNH စက္မႈလုပ္ငန္းသည္ သင္၏ကိုယ္ေရးအခ်က္ အလက္မ်ားကို သီးသန္႔မူ၀ါဒအတိုင္း ကိုင္တြယ္ေပးထားပါသည္။

CNH စက္မႈလုပ္ငန္း America LLC ႏွင့္ သူ၏လက္ေအာက္ခံကုမၸဏီမ်ား ေျမာက္အေမရိကမွ Fiat Powertrain နည္းပညာလုပ္ငန္း တို႔သည္ EU-US သီးသန္႔မူ၀ါဒကာကြယ္ျခင္းကို ေလးစားလိုက္နာၾကပါသည္။ Privacy Shield Framework ႏွင့္ US Swiss Safe Harbor Frame work တို႔သည္ နည္းဥပေဒတြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္အတိုင္း ဥေရာပႏွင့္ ဆြစ္ဇာလန္တို႔ရွိ customer မ်ား၊ ပစၥည္းတင္ သြင္းသူမ်ား၊ ၀န္ထမ္းမ်ား၏ အခ်က္အလက္မ်ားအား စုေဆာင္းျခင္း၊ အသံုးျပဳျခင္းႏွင့္ လက္၀ယ္ထားရွိျခင္းတို႔အား သေဘာတူလက္ခံၾကသည္။ CNH စက္မႈလုပ္ငန္းအဖြဲ႔ျဖစ္သည့္ US လက္ေအာက္ခံ ကုမၸဏီမ်ားကလည္း ဥေရာပစီးပြားေရး နယ္ေျမမွ သတင္းအခ်က္အလက္တို႔ လက္ခံျခင္းအေပၚ သေဘာတူညီၾကသည္။ သီးသန္႔မူ၀ါဒကာကြယ္ျခင္း အစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ပို၍ေလ့လာလိုပါက CNH စက္မႈလုပ္ငန္းအဖြဲ႔ US၏ လက္ေအာက္ခံကုမၸဏီမ်ားအေၾကာင္းေလ့လာလိုပါက www.privacyshield.gov.. သုိ႔ေက်းဇူးျပဳၿပီး၀င္ေရာက္ေလ့လာပါ။ CNH စက္မႈလုပ္ငန္း၏ သီးသန္႔ဥပေဒတြင္ ပါ၀င္ေသာ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္မ်ား၊ ဥပေဒသမ်ား၊ လုပ္ငန္းစဥ္တို႔သည္ သီးသန္႔မူ၀ါဒကာကြယ္ျခင္းအတြက္ ေထာက္ခံေပးႏိုင္ရန္ အသံုးျပဳသည္။ ယင္းကဲ့သုိ႔ ျပဳမႈေဆာင္ရြက္ျခင္းသည္ သီးသန္႔မူ၀ါဒကာကြယ္ျခင္း နည္းဥပေဒ၌ လိုတိုးပိုေလ်ာ့ ျပဳလုပ္ႏိုင္သည္။

CNH စက္မႈလုပ္ငန္း US လက္၀ယ္ခံကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈတို႔ ျပဳလုပ္ႏိုင္ၿပီး၊ U.S Federal Trade Commission ၏ အခြင့္အာဏကိုလည္း အသံုးခ်ႏိုင္သည္။

CNH စက္မႈလုပ္ငန္း၏ US လက္၀ယ္ခံ ကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္ အမ်ိဳးသားလံုျခံဳေရး၊ ဥပေဒခိုင္မာေစေရးတို႔အျပင္ အမ်ားျပည္သူဆုိင္ရာ အာဏာပိုင္အဖြဲ႔အစည္းတို႔မွ ရရွိထားေသာ ဥပေဒပိုင္း ေတာင္းဆိုလႊာတို႔အား သင္၏ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္တို႔ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိေစရန္ လုိအပ္သည္။

သီးသန္႔မူ၀ါဒမ်ား ေျပာင္းလဲျခင္း

အခ်ိန္မ်ား ေျပာင္းလဲလာသည္ႏွင့္အမွ် ဥပေဒအသစ္မ်ား ကြဲျပားျခားနားမႈမ်ားလည္း ျမွင့္တင္လာမည္ျဖစ္သည္။ ဥပေဒအသစ္ထပ္တိုးတိုင္းတြင္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ၀င္ေရာက္ေလ့လာရန္ ေနရာမ်ားတြင္ အသိေပးေဖာ္ျပေပးထားမည္ျဖစ္သည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ စာမ်က္ႏွာအား၀င္ေရာက္ ၾကည့္ရႈႏိုင္ရန္လည္း အခ်ိန္ပိုင္းျခားကာ တိုက္တြန္းသြားမည္ျဖစ္သည္။

အျခားေသာ ေနရာမ်ားသို႔ ေလ့လာရန္ ခ်ိတ္ဆက္ျခင္းမ်ား ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ၀က္ဆိုဒ္တြင္ တတိယအဖြဲ႔အစည္းမွ ခ်ိတ္ဆက္ထားေသာ အျခားေသာ ေနရာမ်ားသို႔လည္း ၀င္ေရာက္ ေလ့လာ ႏိုင္သည္။ ယင္းအဖြဲ႔အစည္းတို႔တြင္ ၎တို႔၏ ကိုယ္ပိုင္နည္းဥပေဒမ်ား ျပဌာန္းထားၿပီး၊ သင္တို႔အေနျဖင့္ ၀င္ေရာက္ေလ့လာ သင့္သည္။ ယင္း၀က္ဆိုဒ္တို႔အား ၀င္ေရာက္ေလ့လာစဥ္တြင္ သင္တို႔၏ ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္တို႔အား စုစည္းထိန္းခ်ဳပ္ ထားမည္ျဖစ္သည္။ အျခားေသာ တတိယအဖြဲ႔အစည္းသို႔ ၀င္ေရာက္ၾကည့္ရႈစဥ္ ျဖစ္ေပၚလာေသာ ဆိုးက်ိဳးဆံုးရံႈးမႈတို႔အား ကၽြႏု္ပ္တို႔မွ တာ၀န္ယူေျဖရွင္းေပးမည္ မဟုတ္ပါ။

CNH စက္မႈလုပ္ငန္းသို႔ ဆက္သြယ္ျခင္း။

ဤသီးသန္႔မူ၀ါဒမ်ားႏွင့္ ေမးျမန္းလိုလွ်င္ျဖစ္ေစ၊ ေ၀ဖန္အႀကံျပဳလိုလွ်င္ျဖစ္ေစ ေအာက္ပါလိပ္စာသုိ႔ ဆက္သြယ္ႏိုင္ပါသည္။
CNH စက္မႈလုပ္ငန္း
တြဲဖက္ရံုး အမွတ္-၂၅၊ စိန္႔ဂ်ိမ္းစ္လမ္း
ရည္ညႊန္းခ်က္ - သီးသန္႔တိုင္ၾကားလႊာက႑
လန္ဒန္၊ SW1A 1HA
United Kingdom
privacy-compliance@cnhind.com

ကိုယ္စားလွယ္ရံုးကို ရွာေဖြပါ။

CASE ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ CASE ထုတ္ကုန္မ်ားအေၾကာင္းအားလံုး သိရွိနားလည္ၾကသည္။

ရွာေဖြမႈစတင္ရန္ ေအာက္ပါအခ်က္အလက္မ်ားျဖည့္သြင္းပါ။

ယခုပဲရွာေဖြလိုက္ပါ။

သင္ရွာေဖြေနသာ အရာကို ရိုက္ႏွိပ္ရွာေဖြပါ။

ရလဒ္မ်ား ေတြ႔ရွိပါသည္။
အမ်ိဳးအစား
က႑အလိုက္ခြဲထုတ္ျခင္းအားျဖင့္

ရလဒ္မ်ား မေတြ႔ရွိပါ။

သင္ႏွစ္သက္ေသာ စာမ်က္ႏွာမ်ားျဖည့္ရန္ ဆိုဒ္တစ္ေလ်ာက္တြင္ ဤအမွတ္အသားေပၚတြင္ ကလစ္ႏွိပ္ပါ။

ကၽြႏ္ုပ္၏အႏွစ္သက္ဆံုးေသာ CASE ယႏၲရားမ်ား

ေတြ႔ရွိေသာရလဒ္