ႏွစ္သက္မႈအသစ္မ်ားထပ္မံျဖည့္တင္းျခင္း

Excavators

B series ချိန်းပတ်ဖြင့်မောင်းနှင်သည့်မြေတူးစက်များ

CX800B

 • လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည့္ အေလးခ်ိန္ 80300 kg
 • အင္ဂ်င္ပါ၀ါ 532 hp / 397 kW

CX800B

Designed with you in mind, the CASE CX800B not only delivers increased fuel efficiency and horsepower, but also provides a substantial increase in productivity.  Improved comfort features include a seat that accommodates operators of all sizes along with a built-in lumbar support that helps reduce operator fatigue. You can also enjoy increased visibility with 24 percent more front glass than earlier models.

အရံသင့္အသံုးျပဳႏိုင္ေသာ စက္ယႏၲရားမ်ားအတြက္
 • အေျခခံအေဆာက္အအံုမ်ားတည္ေဆာက္ျခင္း
  အေျခခံအေဆာက္အအံုမ်ားတည္ေဆာက္ျခင္း
 • ၿမိဳ႕ျပ
  ၿမိဳ႕ျပ
 • ျပန္လည္သန္႔စင္အသံုးျပဳျခင္း
  ျပန္လည္သန္႔စင္အသံုးျပဳျခင္း
 • ေက်ာက္ထုတ္လုပ္ေရး လုပ္ငန္း
  ေက်ာက္ထုတ္လုပ္ေရး လုပ္ငန္း
Download
Crawler Excavators - CX800B
Crawler Excavators - CX800B
ဖိုင္အရြယ္အစား 437.52 KB

အဓိက သြင္ျပင္လကၡဏာမ်ား

စံအျဖစ္ပါ၀င္ေသာ ကိရိယာတန္ဆာပလာမ်ား

ဖြင့္သည္ ပိတ္သည္

ENGINE CONTROL

 • Hydraulically driven & reversible cooling fan
 • Electronic control of the injection system
 • Automatic engine pre-heating
 • Automatic/manual engine return to idle
 • Exhaust Gas Recirculator
 • Emergency stop
 • Electrical refuel pump with automatic stop
 • Fuel filter with water separator

HYDRAULIC CONTROL

 • Auto/Heavy/Super Power working modes
 • Pump torque variable control
 • Automatic Power boost control
 • Boom priority
 • Swing brake control
 • High performance “Super Fine” synthetic fiber hydraulic filter (High contamination catch)
 • 2 travel speeds with auto down shifting

OPERATOR ENVIRONMENT

 • High visibilty cab with safety glass
 • Adjustable and retractable armrest console with position memory
 • Safety lever
 • Self adjusting air conditioning and heating system
 • Cup holder
 • High visibility side monitor display with automatic brightness
 • Messages (function, temperature, safety, ...) on the display
 • Integrated diagnostic system
 • Working modes (Auto/Heavy/Super Power) combined with engine throttle
 • Anti-theft device
 • Hourmeter
 • Selectable auxiliary hydraulic flow pre-settings
 • RH front console with clock and cell phone holder
 • High capacity shock absorbers on cab with 4 points fluid mountings
 • Rain deflector
 • Windscreen with lockable opening
 • Windscreen washer and wiper
 • Removable lower front windscreen with storage location in cab
 • Glass cab roof window and sliding sun shade
 • ISO control pattern low effort & short joysticks
 • Adjustable sun visor
 • Washable cab floor mat
 • Rear view mirror and safety mirrors
 • Storage compartments
 • Integrated cool box
 • 12V and 24V DC accessory sockets
 • Hammer/Shear change selected from the cab
 • Fore & aft adjustment of the whole seat & console

OPERATOR SEAT

 • Fully adjustable low frequency mechanical suspension seat including double acting hydraulic damper
 • Weight adjustment
 • Height / fore & aft adjustment
 • Adjustable head rest
 • Adjustable seat back angle with fully flat seat reclining
 • Adjustable arm rest
 • Safety belt

ELECTRICAL SYSTEM

 • Water proof connectors
 • Double horn
 • 2 working lights on the cab
 • 1 working light on the uppercarriage
 • 2 working lights on the boom

UNDERCARRIAGE

 • Retractable Chassis
 • Sealed and long life lubricated tracks
 • Track guides

EQUIPMENT

 • EMS (Extended Maintenance System) pins and bushings as Standard
 • 1000 hours lubrication interval for all, except buckets pins at 250 hours)
 • Low friction resin side shims on boom and dipper
 • Large tool box
 • Pre-disposal for the optional cab protection
 • Catwalks

အထူးတပ္ဆင္မႈကိရိယာတန္ဆာပလာမ်ား

ဖြင့္သည္ ပိတ္သည္
 • 8.40 m standard boom
 • 7.25 m mass excavation boom
 • 3.66 m or 4.44 m or 5.62 m dipperstick
 • 2.98 m mass excavation dipper
 • Counterweight removal device
 • Hydraulic safety valves on boom and dipper
 • Bucket/clamshell hydraulic circuit
 • Hammer hydraulic circuit
 • Hammer/shear hydraulic circuit
 • Full length track guide
 • Track width 650 mm - 750 mm - 900 mm (depending on the version)
 • Cab protection FOPS level 2
 • Choice of windscreen protections
 • GPS (Global Positioning System) by satelite
 • Centralized greasing system automatically actuated by an electrical grease pump

အေသးစိတ္ေဖာ္ျပခ်က္မ်ား

ENGINE
Make ISUZU
Type AH-6WG1XYSS-02
Emission levels Tier 3
Common rail, turbo, intercooler, fuel cooler, EGR (Exhaust Gas Recirculator) Yes
Direct injection Electronically controlled
Number of cylinders 6
Bore - Stroke (mm) 147 x 154
Cubic capacity (cc) 15700
Max power (kW/hp) EEC80/1269 397/532
(@rpm) 1800
Maximum Torque (Nm) 2250
(@rpm) 1500
HYDRAULIC SYSTEM
Max output (l/min) 2 x 500
(@ rpm) 1800
2 axial piston. variable flow pumps Yes
Attachment/Power Boost (bar) 314/343
Upperstructure swing (bar) 314
Travel (bar) 265
Oil filtration 6 micron
Type of oil filter Synthetic fiber super fine High catch
SWING
Max upperstructure swing speed (rpm) 6.4
Swing torque (kN-m) 266
TRAVEL
Travel The travel circuit is equipped with axial piston, variable flow motors
Max travel speed (km/h) 4.2
Low travel speed (km/h) 2.9
Speed change is controlled from the instrument panel
Automatic downshifting Yes
Gradeability 70% (35)
Tractive (daN) 56500
ELECTRICAL SYSTEM
Circuit (V) 24
Batteries (V - A/h) 2 x 12 - 92
Circuit equipped with water-proof connectors Yes
Alternator (V - Amp) 24 - 50
UNDERCARRIAGE
Upper rollers 3
Lower rollers 8
Number of track pads 51
Type of shoes Double grouser
Track pad with standard (mm) 650
CIRCUIT AND COMPONENT CAPACITIES
Fuel tank LC (l) 900
Hydraulic reservoir LC (l) 310
Hydraulic system (l) 720
Travel reduction gear (per side) (l)   13.8
Swing reduction gear (l) 13.5
Engine (including fi lter change) (l) 52
Engine cooling system (l) 133

ပစၥည္းအမ်ိဳးအစား

ကိုယ္စားလွယ္ရံုးကို ရွာေဖြပါ။

CASE ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ CASE ထုတ္ကုန္မ်ားအေၾကာင္းအားလံုး သိရွိနားလည္ၾကသည္။

ရွာေဖြမႈစတင္ရန္ ေအာက္ပါအခ်က္အလက္မ်ားျဖည့္သြင္းပါ။

သင္ရွာေဖြေနသာ အရာကို ရိုက္ႏွိပ္ရွာေဖြပါ။

ရလဒ္မ်ား ေတြ႔ရွိပါသည္။
အမ်ိဳးအစား
က႑အလိုက္ခြဲထုတ္ျခင္းအားျဖင့္

ရလဒ္မ်ား မေတြ႔ရွိပါ။

သင္ႏွစ္သက္ေသာ စာမ်က္ႏွာမ်ားျဖည့္ရန္ ဆိုဒ္တစ္ေလ်ာက္တြင္ ဤအမွတ္အသားေပၚတြင္ ကလစ္ႏွိပ္ပါ။

ကၽြႏ္ုပ္၏အႏွစ္သက္ဆံုးေသာ CASE ယႏၲရားမ်ား

ေတြ႔ရွိေသာရလဒ္