ႏွစ္သက္မႈအသစ္မ်ားထပ္မံျဖည့္တင္းျခင္း

ပစၥည္းအမ်ိဳးအစား

Crawler Dozers

L-Series Crawler Dozers

L-Series Crawler Dozers

PERFECT IN EVERY MISSION
CASE Crawler Dozers are designed for precision grading and heavy duty earthmoving applications. The FPT Industrial engine has been developed for powerful low down torque characteristics, ideal for dozing applications. The hydrostatic transmission delivers traction force to each track independently, allowing you to continue to push at full power throughout the turn, giving you total control for fine grading and slope works.  To grant maximum versatility in all working conditions, all CASE dozers are equipped as standard with PAT blades.

အရံသင့္အသံုးျပဳႏိုင္ေသာ စက္ယႏၲရားမ်ားအတြက္
  • အေျခခံအေဆာက္အအံုမ်ားတည္ေဆာက္ျခင္း
    အေျခခံအေဆာက္အအံုမ်ားတည္ေဆာက္ျခင္း
  • စိုက္ပ်ိဳးေရး
    စိုက္ပ်ိဳးေရး
  • ျပန္လည္သန္႔စင္အသံုးျပဳျခင္း
    ျပန္လည္သန္႔စင္အသံုးျပဳျခင္း

ေမာ္ဒန္မ်ားရွာေဖြပါ

အမွတ္စဥ္၊

L-Series Crawler Dozers တို႔ကို ရွာေဖြလုိပါသည္။ ရွာေဖြသည္

သြင္ျပင္လကၡဏာမ်ား

ENGINE AND TRANSMISSION

ဖြင့္သည္ ပိတ္သည္

POWER AND EFFICIENCY

Drawbar pulling leadership: the hydrostatic transmission and the common rail engine deliver best-in-class pulling capacity and controllability. All the working parameters can be customized by the driver for excellent machine controllability and aster cycle times. Productivity boosting electronics: the cab controls offer a wide choice of electronic settings and automated functions that make the driver’s job easier. Together with the lowest noise level in the market, they minimise fatigue on long working days. Quick maintenance: the tilting cab provides an outstanding accessibility to all main components and enable you to service the L-Series from the ground for any extraordinary maintenance.

FPT INDUSTRIAL TIER3 ENGINE

The state of the art common rail engine delivers top performance in load response, max torque, power and fuel economy.

NEVER ENDING POWER

The powerful FPT Industrial engine ensures high torque back-up under load. When the tractive effort grows and the rpm tends to drop, the engine power grows up to 16% till 1800 rpm. The result is constant performance and higher pulling capacity. In addition, the ability to work with high torque at lower engine rpm reduces engine wear.

DUAL PATH HYDROSTATIC TRANSMISSION

The entirely re-engineered transmission offers best-in-class pulling capacity combined with the typical manoeuvrability of the hydrostatic solution.

ROBUST UNDERCARRIAGE

Designed for the toughest environments, CASE Crawler Dozers are available with the XLT tracks, to provide excellent drawbar pull force and perfect dozing and grading accuracy at the same time.

PAT BLADE AS STANDARD ON BOTH MODELS

Operators can do the job faster, easier, with more comfort, increasing the machine productivity and the capability to work in very different applications/environments.

EASY SERVICEABILITY – GROUND ACCESS AND TILTABLE CAB

CASE Dozers are designed to grant ground access to all periodic service and check points, to ease the maintenance and extend machines life; furthermore, the tiltable cab provides full accessibility of all main components even in case of any extraordinary service maintenance.

CUSTOMIZABLE CONTROLS

ဖြင့္သည္ ပိတ္သည္

ELECTRONICS TO BOOST PRODUCTIVITY

The operator has full control of the massive power of the CASE Dozers. The electro-hydraulic joystick allows to customize the reversing and steering sensitivity for faster and more efficient cycles. The blade reaction can be set choosing from 3 levels of sensitivity; the shaking mode enables the operator to shed material quickly, especially when working with sticky soil.

COMFORT AND SAFETY

Thanks to the excellent visibility, the operator can work with confidence and more productively in every operation. The air suspended seat, the air conditioning system combined with the best-in-class noise level provide an excellent working environment, reducing operator stress during long working days.

ကၽြႏ္ုပ္တို႔ႏွင့္ ဆက္သြယ္ပါ

ကိုယ္စားလွယ္ရံုးကို ရွာေဖြပါ။

CASE ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ CASE ထုတ္ကုန္မ်ားအေၾကာင္းအားလံုး သိရွိနားလည္ၾကသည္။

ရွာေဖြမႈစတင္ရန္ ေအာက္ပါအခ်က္အလက္မ်ားျဖည့္သြင္းပါ။

ယခုပဲရွာေဖြလိုက္ပါ။

သင္ရွာေဖြေနသာ အရာကို ရိုက္ႏွိပ္ရွာေဖြပါ။

ရလဒ္မ်ား ေတြ႔ရွိပါသည္။
အမ်ိဳးအစား
က႑အလိုက္ခြဲထုတ္ျခင္းအားျဖင့္

ရလဒ္မ်ား မေတြ႔ရွိပါ။

သင္ႏွစ္သက္ေသာ စာမ်က္ႏွာမ်ားျဖည့္ရန္ ဆိုဒ္တစ္ေလ်ာက္တြင္ ဤအမွတ္အသားေပၚတြင္ ကလစ္ႏွိပ္ပါ။

ကၽြႏ္ုပ္၏အႏွစ္သက္ဆံုးေသာ CASE ယႏၲရားမ်ား

ေတြ႔ရွိေသာရလဒ္