ႏွစ္သက္မႈအသစ္မ်ားထပ္မံျဖည့္တင္းျခင္း

590SN

အေသးစိတ္ေဖာ္ျပခ်က္မ်ား

MAIN SPECIFICATIONS
Engine CASE 445TA/E3
Net hp (kW) @ rpm 108 hp (81 kW) @ 2200 rpm
Net max. torque @ 1400 rpm 380 lb.ft (515 N.m)
Dig Depth Classification 15 to 16 ft.
Standard Transmission Powershift S-Type
Optional Transmission Powershuttle
Optional Transmission Powershift H-Type


* Operating weight may vary depending on machine configuration. 1 With 4 IN 1 bucket.

BACKHOE BREAKOUT
Bucket 15,652 lbf
Dipper 9,478 lbf
Loader Breakout  
Bucket 11,104 lbf
Dipper 12,776 lbf
Power Lift Option Available
Lift capacity to full height1 7,807 lb (3541 kg)
Bucket cutting edge width1 93 in (2.36 m)
Departure angle - 2WD/4WD NA / 18.4°
Operating Weight* 20,458 lb (9280 kg)

ကၽြႏ္ုပ္တို႔ႏွင့္ ဆက္သြယ္ပါ

ကိုယ္စားလွယ္ရံုးကို ရွာေဖြပါ။

CASE ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ CASE ထုတ္ကုန္မ်ားအေၾကာင္းအားလံုး သိရွိနားလည္ၾကသည္။

ရွာေဖြမႈစတင္ရန္ ေအာက္ပါအခ်က္အလက္မ်ားျဖည့္သြင္းပါ။

© မိတၱဴ၊ အေမရိကန္စက္မႈလုပ္ငန္းစုတရား၀င္အဖြဲ႔အစည္း၏ အမွတ္အသားကို CNH ရံုးခ်ဳပ္၊ CASE တြင္ မွတ္ပံုတင္ျပဳလုပ္ထားရွိပါသည္။

သင္ရွာေဖြေနသာ အရာကို ရိုက္ႏွိပ္ရွာေဖြပါ။

ရလဒ္မ်ား ေတြ႔ရွိပါသည္။
အမ်ိဳးအစား
က႑အလိုက္ခြဲထုတ္ျခင္းအားျဖင့္

ရလဒ္မ်ား မေတြ႔ရွိပါ။

သင္ႏွစ္သက္ေသာ စာမ်က္ႏွာမ်ားျဖည့္ရန္ ဆိုဒ္တစ္ေလ်ာက္တြင္ ဤအမွတ္အသားေပၚတြင္ ကလစ္ႏွိပ္ပါ။

ကၽြႏ္ုပ္၏အႏွစ္သက္ဆံုးေသာ CASE ယႏၲရားမ်ား

ေတြ႔ရွိေသာရလဒ္