ႏွစ္သက္မႈအသစ္မ်ားထပ္မံျဖည့္တင္းျခင္း

Backhoe Loaders

N-Series Backhoe Loaders

590SN

 • အင္ဂ်င္ပါ၀ါ 108 hp / 81 kW
 • Dig Depth 4720 / 5940 mm

590SN

The 590 Super N is the largest of the CASE loader backhoes.  It focuses on productivity at every level, featuring ample power at both ends of the machine. With some of the best comfort features in the industry, such as the side lighting and optimum airflow, this reliable machine can operate all day and night. From road building to commercial construction projects, the 590 Super N provides increased fuel efficiency while maintaining superior power and visibility.

အရံသင့္အသံုးျပဳႏိုင္ေသာ စက္ယႏၲရားမ်ားအတြက္
 • အေျခခံအေဆာက္အအံုမ်ားတည္ေဆာက္ျခင္း
  အေျခခံအေဆာက္အအံုမ်ားတည္ေဆာက္ျခင္း
 • ၿမိဳ႕ျပ
  ၿမိဳ႕ျပ
 • စိုက္ပ်ိဳးေရး
  စိုက္ပ်ိဳးေရး
Download
N-Series Backhoe Loaders
N-Series Backhoe Loaders
ဖိုင္အရြယ္အစား 165.69 KB

အေသးစိတ္ေဖာ္ျပခ်က္မ်ား

MAIN SPECIFICATIONS
Engine CASE 445TA/E3
Net hp (kW) @ rpm 108 hp (81 kW) @ 2200 rpm
Net max. torque @ 1400 rpm 380 lb.ft (515 N.m)
Dig Depth Classification 15 to 16 ft.
Standard Transmission Powershift S-Type
Optional Transmission Powershuttle
Optional Transmission Powershift H-Type


* Operating weight may vary depending on machine configuration. 1 With 4 IN 1 bucket.

BACKHOE BREAKOUT
Bucket 15,652 lbf
Dipper 9,478 lbf
Loader Breakout  
Bucket 11,104 lbf
Dipper 12,776 lbf
Power Lift Option Available
Lift capacity to full height1 7,807 lb (3541 kg)
Bucket cutting edge width1 93 in (2.36 m)
Departure angle - 2WD/4WD NA / 18.4°
Operating Weight* 20,458 lb (9280 kg)

ကၽြႏ္ုပ္တို႔ႏွင့္ ဆက္သြယ္ပါ

ကိုယ္စားလွယ္ရံုးကို ရွာေဖြပါ။

CASE ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ CASE ထုတ္ကုန္မ်ားအေၾကာင္းအားလံုး သိရွိနားလည္ၾကသည္။

ရွာေဖြမႈစတင္ရန္ ေအာက္ပါအခ်က္အလက္မ်ားျဖည့္သြင္းပါ။

ယခုပဲရွာေဖြလိုက္ပါ။

သင္ရွာေဖြေနသာ အရာကို ရိုက္ႏွိပ္ရွာေဖြပါ။

ရလဒ္မ်ား ေတြ႔ရွိပါသည္။
အမ်ိဳးအစား
က႑အလိုက္ခြဲထုတ္ျခင္းအားျဖင့္

ရလဒ္မ်ား မေတြ႔ရွိပါ။

သင္ႏွစ္သက္ေသာ စာမ်က္ႏွာမ်ားျဖည့္ရန္ ဆိုဒ္တစ္ေလ်ာက္တြင္ ဤအမွတ္အသားေပၚတြင္ ကလစ္ႏွိပ္ပါ။

ကၽြႏ္ုပ္၏အႏွစ္သက္ဆံုးေသာ CASE ယႏၲရားမ်ား

ေတြ႔ရွိေသာရလဒ္