ႏွစ္သက္မႈအသစ္မ်ားထပ္မံျဖည့္တင္းျခင္း

ပစၥည္းအမ်ိဳးအစား

Wheel Loaders

1021F

 • Bucket Capacity 4.2 - 4.4 m³
 • အင္ဂ်င္ပါ၀ါ 320 hp / 239 kW

1021F

Starting with crawling up grizzlies at aggregate distribution sites, to truck loading at concrete production locations for highway projects, the CASE 1021F wheel loader is built specifically for these jobsite tasks. These loaders effortlessly balance on the highest banks, hold the tightest turns, and grab the largest loads while providing cooler engine operating temperatures, up to 10 percent better fuel efficiency, and more torque for tractability.

အရံသင့္အသံုးျပဳႏိုင္ေသာ စက္ယႏၲရားမ်ားအတြက္
 • အေျခခံအေဆာက္အအံုမ်ားတည္ေဆာက္ျခင္း
  အေျခခံအေဆာက္အအံုမ်ားတည္ေဆာက္ျခင္း
 • ျပန္လည္သန္႔စင္အသံုးျပဳျခင္း
  ျပန္လည္သန္႔စင္အသံုးျပဳျခင္း
 • ေက်ာက္ထုတ္လုပ္ေရး လုပ္ငန္း
  ေက်ာက္ထုတ္လုပ္ေရး လုပ္ငန္း
 • စိုက္ပ်ိဳးေရး
  စိုက္ပ်ိဳးေရး
Download
Wheel Loaders - 1021F/1121F
Wheel Loaders - 1021F/1121F
ဖိုင္အရြယ္အစား 1.81 Mb

အေသးစိတ္ေဖာ္ျပခ်က္မ်ား

ENGINE
Brand FPT
Model F2CFA614C-E019
Cylinders 6
Displacement (l) 8,7
Air intake Turbocharger with air-to-air cooling. No EGR valve is used: Only fresh air is taken for combustion
Injection Common Rail Multiple Injection
Emission level Compliant with EU Stage II
Max. power (kW/hp) 239 / 320
(@rpm) 1800 (SAE J1995 / ISO 14396)
Max. torque (Nm) 1479
(@rpm) 1200 (SAE J1349)
TRANSMISSION
Type 4-Speed Powershift, 4x4 transmission with auto-shift system and Intelligent Clutch Cut Off (ICCO)
Forward 1 (km/h) 7
Forward 2 (km/h) 13
Forward 3 (km/h) 19
Forward 4 (km/h) 38
Reverse 1 (km/h) 7
Reverse 2 (km/h) 13
Reverse 3 (km/h) 27
AXLES AND DIFFERENTIAL
Rear axle total oscillation 24°
A-Choice 100% lock of the front differential. (Heavy duty axles)
B-Choice Open center differentials. (Standard axles)
TYRES
Tyres 26.5R25
BRAKES
Service brake Maintenance free, self-adjusting wet 4-wheel disc brakes
Brake disc area (m²/hub) 0.74
Parking brake With the negative brake all four wheels are automatically stopped when the engine is stopped
Disc brake area (cm²) 82
HYDRAULICS
Valves Rexroth Closed-center, Load sensing hydraulic system. Main valve with 3 sections
Steering The steering orbitrol hydraulically is actuated with priority valve
Automatic functions Bucket Return-to-dig, Boom Return-to-travel, Boom Auto-lift
Control type Pilot control with single joystick or two levers
Type of pump Tandem Variable displacement pump
(l/min) 352
(@rpm) 2000
AUXILIARY HYDRAULIC CIRCUIT
Max flow (l/min) 260
Max pressure (bar) 224
CAPACITIES
Fuel tank (l) 459
Cooling system (l) 57
Engine oil (l) 26
Hydraulic oil tank (l) 134
Axles (including cooling circuit) (l) 68
Transmission oil (l) 45
CAB PROTECTION
Protection against falling objects (FOPS) ISO EN3449
Protection against roll over (ROPS) ISO EN13510
NOISE AND VIBRATION
In the cab - LpA (dB) (ISO 6595/6396/3744) 79
Outside - LwA (dB) (SAE J88 SEP80) 108
Vibrations Operator ‘s seat meets the criteria of ISO 7096:2000. The vibrations transmitted do not exceed 0.5 m/s²
ELECTRICAL SYSTEM
24V. Batteries 2 x 12V.
Alternator (A) 65

ပစၥည္းအမ်ိဳးအစား

ကိုယ္စားလွယ္ရံုးကို ရွာေဖြပါ။

CASE ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ CASE ထုတ္ကုန္မ်ားအေၾကာင္းအားလံုး သိရွိနားလည္ၾကသည္။

ရွာေဖြမႈစတင္ရန္ ေအာက္ပါအခ်က္အလက္မ်ားျဖည့္သြင္းပါ။

ယခုပဲရွာေဖြလိုက္ပါ။

သင္ရွာေဖြေနသာ အရာကို ရိုက္ႏွိပ္ရွာေဖြပါ။

ရလဒ္မ်ား ေတြ႔ရွိပါသည္။
အမ်ိဳးအစား
က႑အလိုက္ခြဲထုတ္ျခင္းအားျဖင့္

ရလဒ္မ်ား မေတြ႔ရွိပါ။

သင္ႏွစ္သက္ေသာ စာမ်က္ႏွာမ်ားျဖည့္ရန္ ဆိုဒ္တစ္ေလ်ာက္တြင္ ဤအမွတ္အသားေပၚတြင္ ကလစ္ႏွိပ္ပါ။

ကၽြႏ္ုပ္၏အႏွစ္သက္ဆံုးေသာ CASE ယႏၲရားမ်ား

ေတြ႔ရွိေသာရလဒ္