ႏွစ္သက္မႈအသစ္မ်ားထပ္မံျဖည့္တင္းျခင္း

ပစၥည္းအမ်ိဳးအစား

Wheel Loaders

Models

ေမာ္ဒန္မ်ားရွာေဖြပါ

အသံုးျပဳျခင္း
Bucket Capacity
က႑အလိုက္ခြဲထုတ္ျခင္းအားျဖင့္

Wheel Loaders 521F

Bucket Capacity
1.7 - 2.1 m³
အင္ဂ်င္ပါ၀ါ
142 hp / 106 kW

Wheel Loaders 621F

Bucket Capacity
2.0 - 2.2 m³
အင္ဂ်င္ပါ၀ါ
172 hp / 128 kW

Wheel Loaders 721F

Bucket Capacity
2.4 - 2.7 m³
အင္ဂ်င္ပါ၀ါ
195 hp / 145 kW

Wheel Loaders 821F

Bucket Capacity
2.8 - 3.4 m³
အင္ဂ်င္ပါ၀ါ
230 hp / 172 kW

Wheel Loaders 921F

Bucket Capacity
4.0 m³
အင္ဂ်င္ပါ၀ါ
255 hp / 190 kW

Wheel Loaders 1021F

Bucket Capacity
4.2 - 4.4 m³
အင္ဂ်င္ပါ၀ါ
320 hp / 239 kW

Wheel Loaders 1121F

Bucket Capacity
4.2 - 4.4 m³
အင္ဂ်င္ပါ၀ါ
320 hp / 239 kW

ပစၥည္းအမ်ိဳးအစား

ကိုယ္စားလွယ္ရံုးကို ရွာေဖြပါ။

CASE ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ CASE ထုတ္ကုန္မ်ားအေၾကာင္းအားလံုး သိရွိနားလည္ၾကသည္။

ရွာေဖြမႈစတင္ရန္ ေအာက္ပါအခ်က္အလက္မ်ားျဖည့္သြင္းပါ။

သင္ရွာေဖြေနသာ အရာကို ရိုက္ႏွိပ္ရွာေဖြပါ။

ရလဒ္မ်ား ေတြ႔ရွိပါသည္။
အမ်ိဳးအစား
က႑အလိုက္ခြဲထုတ္ျခင္းအားျဖင့္

ရလဒ္မ်ား မေတြ႔ရွိပါ။

သင္ႏွစ္သက္ေသာ စာမ်က္ႏွာမ်ားျဖည့္ရန္ ဆိုဒ္တစ္ေလ်ာက္တြင္ ဤအမွတ္အသားေပၚတြင္ ကလစ္ႏွိပ္ပါ။

ကၽြႏ္ုပ္၏အႏွစ္သက္ဆံုးေသာ CASE ယႏၲရားမ်ား

ေတြ႔ရွိေသာရလဒ္