ႏွစ္သက္မႈအသစ္မ်ားထပ္မံျဖည့္တင္းျခင္း

ပစၥည္းအမ်ိဳးအစား

Wheel Loaders

Models

ေမာ္ဒန္မ်ားရွာေဖြပါ

အသံုးျပဳျခင္း
Bucket Capacity
က႑အလိုက္ခြဲထုတ္ျခင္းအားျဖင့္

Wheel Loaders 621F

Bucket Capacity
2.0 - 2.2 m³
အင္ဂ်င္ပါ၀ါ
172 hp / 128 kW

Wheel Loaders 721F

Bucket Capacity
2.4 - 2.7 m³
အင္ဂ်င္ပါ၀ါ
195 hp / 145 kW

Wheel Loaders 821F

Bucket Capacity
2.8 - 3.4 m³
အင္ဂ်င္ပါ၀ါ
230 hp / 172 kW

Wheel Loaders 921F

Bucket Capacity
4.0 m³
အင္ဂ်င္ပါ၀ါ
255 hp / 190 kW

Wheel Loaders 1021F

Bucket Capacity
4.2 - 4.4 m³
အင္ဂ်င္ပါ၀ါ
320 hp / 239 kW

Wheel Loaders 1121F

Bucket Capacity
4.2 - 4.4 m³
အင္ဂ်င္ပါ၀ါ
320 hp / 239 kW

ပစၥည္းအမ်ိဳးအစား

ကိုယ္စားလွယ္ရံုးကို ရွာေဖြပါ။

CASE ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ CASE ထုတ္ကုန္မ်ားအေၾကာင္းအားလံုး သိရွိနားလည္ၾကသည္။

ရွာေဖြမႈစတင္ရန္ ေအာက္ပါအခ်က္အလက္မ်ားျဖည့္သြင္းပါ။

ယခုပဲရွာေဖြလိုက္ပါ။

သင္ရွာေဖြေနသာ အရာကို ရိုက္ႏွိပ္ရွာေဖြပါ။

ရလဒ္မ်ား ေတြ႔ရွိပါသည္။
အမ်ိဳးအစား
က႑အလိုက္ခြဲထုတ္ျခင္းအားျဖင့္

ရလဒ္မ်ား မေတြ႔ရွိပါ။

သင္ႏွစ္သက္ေသာ စာမ်က္ႏွာမ်ားျဖည့္ရန္ ဆိုဒ္တစ္ေလ်ာက္တြင္ ဤအမွတ္အသားေပၚတြင္ ကလစ္ႏွိပ္ပါ။

ကၽြႏ္ုပ္၏အႏွစ္သက္ဆံုးေသာ CASE ယႏၲရားမ်ား

ေတြ႔ရွိေသာရလဒ္