ႏွစ္သက္မႈအသစ္မ်ားထပ္မံျဖည့္တင္းျခင္း

 

Products

Wheel Loaders

Wheel Loaders

MOVE MORE MATERIAL PER HOUR
CASE wheel loaders deliver best-in-class horsepower and massive torque to deliver power to every work cycle. Four power modes let operators match available engine power to the job while saving fuel.  Stronger and faster hydraulics deliver superior productivity and performance.

အရံသင့္အသံုးျပဳႏိုင္ေသာ စက္ယႏၲရားမ်ားအတြက္
 • အေျခခံအေဆာက္အအံုမ်ားတည္ေဆာက္ျခင္း
  အေျခခံအေဆာက္အအံုမ်ားတည္ေဆာက္ျခင္း
 • ျပန္လည္သန္႔စင္အသံုးျပဳျခင္း
  ျပန္လည္သန္႔စင္အသံုးျပဳျခင္း
 • ေက်ာက္ထုတ္လုပ္ေရး လုပ္ငန္း
  ေက်ာက္ထုတ္လုပ္ေရး လုပ္ငန္း
 • စိုက္ပ်ိဳးေရး
  စိုက္ပ်ိဳးေရး

ေမာ္ဒန္မ်ားရွာေဖြပါ

အမွတ္စဥ္၊

Wheel Loaders တို႔ကို ရွာေဖြလုိပါသည္။ ရွာေဖြသည္
Findyourvehicle-model

သြင္ျပင္လကၡဏာမ်ား

Engine

ဖြင့္သည္ ပိတ္သည္
Engine

HIGH EFFICIENCY

With no EGR or particulate filter

The engine was developed and manufactured by our award winning sister company FPT Industrial, which produces over 500,000 engines per year and powers world record winners.
The in-house design leverages advanced technologies developed for commercial vehicles and agriculture, and introduces specific tailored solutions for off-road applications.

The engine is designed to offer both fuel efficiency and reliability with plenty of power available.

 • The air intake flow is increased by a turbocharger with air-to-air cooling.
 • The multiple injection delivers best-in-class high torque performance at low rpms. • No EGR valve is used: 100% fresh air is taken for combustion without DPF and no extra cooling system is needed.

Our engine technology is so reliable that it is trusted by the French Sea Rescue service for their boats: what better guarantee could you wish for?

Axles and Differentials

ဖြင့္သည္ ပိတ္သည္

HIGH RELIABILITY

CASE heavy-duty axles

The heavy-duty axles are tougher, bigger and easier to service thanks to the 3-piece housing design. Wet multiple disc brakes, made of resistant sintered bronze, are located in each wheel hub. Our heavy-duty axles are engineered to support L5 or solid tyres for very abrasive environments. Solid tyres can be factory fitted.

A higher value results from:

 • 20-30% lower tyre wear because of no slippage between the wheels;
 • Reduced fuel consumption because there is no friction in the differential;
 • Reduced downtime for maintenance because of fewer moving components with open differentials.

COST SAVINGS

100% auto lock differential

With open differentials, no friction is applied to reduce wheel slip. As a result, there is less tyre wear and lower energy losses. With the 100% Auto-lock, 100% of the available torque is transmitted to the wheels to provide maximum tractive effort.

CASE Cooling Cube

ဖြင့္သည္ ပိတ္သည္

HIGH RELIABILITY

CASE cooling cube

The unique design of the CASE cooling cube, with five radiators mounted to form a cube instead of overlapping, ensures a constant flow of fresh and clean air from the sides and from the top, to maintain constant fluid temperatures. The cube structure provides easy access to radiators for a more effective cleaning and serviceability: additional cleaning can also be easily done manually, with separate access to each radiator.

Cab

ဖြင့္သည္ ပိတ္သည္

COMFORTABLE AND SAFE CAB

Wider and well protected cab:

 • Our reinforced cab guarantees protection against roll over (ROPS) and falling objects (FOPS).
 • Our cab is also certified P2 level according to European Standards EN143, which means that 94% of airborne particles are filtered. When working in particularly tough conditions, additional pressurisation and particle filtration can be fitted.
 • On Waste Handler models windshield guards, provide protection from falling pieces of solid waste.
 • The CASE Cab is 2.06 m³ and 1.64 m wide: it is the widest cab in the industry
 • The air suspended seat features a high back design and lumbar adjustment, a saving grace during long working days. It includes seat heaters which warm up cold winter mornings.

HIGH VISIBILITY

Wide glazed surfaces and curved engine hood

You’ll feel more confident and work faster with the great all-round visibility provided by the very low shape of the curved rear hood and the ample glazed surfaces.

ပစၥည္းအမ်ိဳးအစား

ကိုယ္စားလွယ္ရံုးကို ရွာေဖြပါ။

CASE ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ CASE ထုတ္ကုန္မ်ားအေၾကာင္းအားလံုး သိရွိနားလည္ၾကသည္။

ရွာေဖြမႈစတင္ရန္ ေအာက္ပါအခ်က္အလက္မ်ားျဖည့္သြင္းပါ။

ယခုပဲရွာေဖြလိုက္ပါ။

သင္ရွာေဖြေနသာ အရာကို ရိုက္ႏွိပ္ရွာေဖြပါ။

ရလဒ္မ်ား ေတြ႔ရွိပါသည္။
အမ်ိဳးအစား
က႑အလိုက္ခြဲထုတ္ျခင္းအားျဖင့္

ရလဒ္မ်ား မေတြ႔ရွိပါ။

သင္ႏွစ္သက္ေသာ စာမ်က္ႏွာမ်ားျဖည့္ရန္ ဆိုဒ္တစ္ေလ်ာက္တြင္ ဤအမွတ္အသားေပၚတြင္ ကလစ္ႏွိပ္ပါ။

ကၽြႏ္ုပ္၏အႏွစ္သက္ဆံုးေသာ CASE ယႏၲရားမ်ား

ေတြ႔ရွိေသာရလဒ္