ႏွစ္သက္မႈအသစ္မ်ားထပ္မံျဖည့္တင္းျခင္း

ပစၥည္းအမ်ိဳးအစား

Skid Steer Loaders

Models

ေမာ္ဒန္မ်ားရွာေဖြပါ

အသံုးျပဳျခင္း
Rated operating capacity 50%
က႑အလိုက္ခြဲထုတ္ျခင္းအားျဖင့္

Skid Steer Loaders SR130 Tier 3

Rated operating capacity 50%
590 kg
Horsepower
49 hp

Skid Steer Loaders SR150 Tier 3

Rated operating capacity 50%
680 kg
Horsepower
60 hp

Skid Steer Loaders SR175 Tier 3

Rated operating capacity 50%
790 kg
Horsepower
60 hp

Skid Steer Loaders SV185 Tier 3

Rated operating capacity 50%
840 kg
Horsepower
60 hp

Skid Steer Loaders SR200 Tier 3

Rated operating capacity 50%
953 kg
Horsepower
74 hp

Skid Steer Loaders SR220 Tier 3

Rated operating capacity 50%
1000 kg
Horsepower
82 hp

Skid Steer Loaders SR250 Tier 3

Rated operating capacity 50%
1135 kg
Horsepower
82 hp

Skid Steer Loaders SV250 Tier 3

Rated operating capacity 50%
1135 kg
Horsepower
90 hp

Skid Steer Loaders SV300 Tier 3

Rated operating capacity 50%
1361 kg
Horsepower
90 hp

ပစၥည္းအမ်ိဳးအစား

ကိုယ္စားလွယ္ရံုးကို ရွာေဖြပါ။

CASE ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ CASE ထုတ္ကုန္မ်ားအေၾကာင္းအားလံုး သိရွိနားလည္ၾကသည္။

ရွာေဖြမႈစတင္ရန္ ေအာက္ပါအခ်က္အလက္မ်ားျဖည့္သြင္းပါ။

ယခုပဲရွာေဖြလိုက္ပါ။

သင္ရွာေဖြေနသာ အရာကို ရိုက္ႏွိပ္ရွာေဖြပါ။

ရလဒ္မ်ား ေတြ႔ရွိပါသည္။
အမ်ိဳးအစား
က႑အလိုက္ခြဲထုတ္ျခင္းအားျဖင့္

ရလဒ္မ်ား မေတြ႔ရွိပါ။

သင္ႏွစ္သက္ေသာ စာမ်က္ႏွာမ်ားျဖည့္ရန္ ဆိုဒ္တစ္ေလ်ာက္တြင္ ဤအမွတ္အသားေပၚတြင္ ကလစ္ႏွိပ္ပါ။

ကၽြႏ္ုပ္၏အႏွစ္သက္ဆံုးေသာ CASE ယႏၲရားမ်ား

ေတြ႔ရွိေသာရလဒ္