ႏွစ္သက္မႈအသစ္မ်ားထပ္မံျဖည့္တင္းျခင္း

ေျဖရွင္းခ်က္

၀န္ေဆာင္မႈ

အာမခံလက္မွတ္

အေျခခံက်က် စံခ်ိန္မီအာမခံဆိုင္ရာ စည္းကမ္းခ်က္မ်ား

CASE စက္ယႏၲရား အႀကီး/အေသးအားလံုးအတြက္ (၁၂)လတိတိ အာမခံကာလအတြင္းအက်ဳံး၀င္သည္ဟုသတ္မွတ္ထားပါသည္။

စည္းမ်ဥ္းအသစ္အျဖစ္ စက္ေမာင္းနာရီသည္အခ်ိန္ကန္႔သတ္မွဳမရိွဘဲ အာမခံအက်ဳံး၀င္ေၾကာင္း မွတ္သားထားေစလိုပါသည္။

ကြ်န္ေတာ္တို႔၏လုပ္ငန္းတြဲဖက္လုပ္ေဆာင္သူမ်ား(ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ျဖန္႔ေ၀သူမ်ား)အေနျဖင့္ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားအား အက်ိဳးရိွစြာခံစားႏိုင္ေစရန္အာမခံပိုင္းဆိုင္ရာမွတ္ပံုတင္ျခင္းအားျပဳလုပ္ထားရမည္ျဖစ္သည္။

စက္မ်ားစတင္လႊဲေျပာင္းခ်ိန္မွစ၍(၁၂)လျပည့္သည့္ကာလအတြင္းစက္ပစၥည္းတစံုတရာပ်က္စီးမွဳတို႔အတြက္ ျပဳျပင္ေပးျခင္းႏွင့္လုပ္သားသံုးစြဲမွဳတို႔သည္ အာမခံစည္းမ်ဥ္းမ်ားတြင္အက်ံဳး၀င္သည္။

စက္ပိုင္ရွင္သည္မိမိစက္၏ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားလုပ္ေဆာင္ရာတြင္စက္ေမာင္းသူမ်ားလက္စြဲစာအုပ္မွအခ်က္အလက္မ်ားအတိုင္းလုပ္ေဆာင္မွ သာလ်ွင္အာမခံ ခံစားခြင့္မ်ားရရိွမည္ျဖစ္သည္။

ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းျခင္းျပဳလုပ္ရာတြင္လည္း CNH မွသတ္မွတ္ထားသည့္ပစၥည္းတို႔ကိုသာအသံုးျပဳရမည္။

အျခားသိလိုသည္မ်ားကို သင္ႏွင့္နီးစပ္ရာကိုယ္စားလွယ္ရံုးမ်ားတြင္စံုစမ္းႏိုင္ပါသည္။

ကိုယ္စားလွယ္ရံုးကို ရွာေဖြပါ။

CASE ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ CASE ထုတ္ကုန္မ်ားအေၾကာင္းအားလံုး သိရွိနားလည္ၾကသည္။

ရွာေဖြမႈစတင္ရန္ ေအာက္ပါအခ်က္အလက္မ်ားျဖည့္သြင္းပါ။

ယခုပဲရွာေဖြလိုက္ပါ။

သင္ရွာေဖြေနသာ အရာကို ရိုက္ႏွိပ္ရွာေဖြပါ။

ရလဒ္မ်ား ေတြ႔ရွိပါသည္။
အမ်ိဳးအစား
က႑အလိုက္ခြဲထုတ္ျခင္းအားျဖင့္

ရလဒ္မ်ား မေတြ႔ရွိပါ။

သင္ႏွစ္သက္ေသာ စာမ်က္ႏွာမ်ားျဖည့္ရန္ ဆိုဒ္တစ္ေလ်ာက္တြင္ ဤအမွတ္အသားေပၚတြင္ ကလစ္ႏွိပ္ပါ။

ကၽြႏ္ုပ္၏အႏွစ္သက္ဆံုးေသာ CASE ယႏၲရားမ်ား

ေတြ႔ရွိေသာရလဒ္