ႏွစ္သက္မႈအသစ္မ်ားထပ္မံျဖည့္တင္းျခင္း

ပစၥည္းအမ်ိဳးအစား

Backhoe Loaders

T စီးရီး ဘက္ဟိုးလုတ္ဒါ

Models

ေမာ္ဒန္မ်ားရွာေဖြပါ

အသံုးျပဳျခင္း
က႑အလိုက္ခြဲထုတ္ျခင္းအားျဖင့္

T စီးရီး ဘက္ဟိုးလုတ္ဒါ 570T

အင္ဂ်င္ပါ၀ါ
86 hp / 64 kW
Dig Depth
4363 / 5583 mm

T စီးရီး ဘက္ဟိုးလုတ္ဒါ 570ST

အင္ဂ်င္ပါ၀ါ
97 hp / 72 kW
Dig Depth
4670/5887 mm

T စီးရီး ဘက္ဟိုးလုတ္ဒါ 580T

အင္ဂ်င္ပါ၀ါ
97 hp / 72 kW
Dig Depth
4369 / 5435 mm

T စီးရီး ဘက္ဟိုးလုတ္ဒါ 580ST

အင္ဂ်င္ပါ၀ါ
97 hp / 72 kW
Dig Depth
4369 / 5435 mm

T စီးရီး ဘက္ဟိုးလုတ္ဒါ 590ST

အင္ဂ်င္ပါ၀ါ
110 hp / 82 kW
Dig Depth
4670 / 5887 mm

T စီးရီး ဘက္ဟိုးလုတ္ဒါ 695ST

အင္ဂ်င္ပါ၀ါ
110 hp / 82 kW
Dig Depth
4595 / 5810 mm

ပစၥည္းအမ်ိဳးအစား

ကိုယ္စားလွယ္ရံုးကို ရွာေဖြပါ။

CASE ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ CASE ထုတ္ကုန္မ်ားအေၾကာင္းအားလံုး သိရွိနားလည္ၾကသည္။

ရွာေဖြမႈစတင္ရန္ ေအာက္ပါအခ်က္အလက္မ်ားျဖည့္သြင္းပါ။

သင္ရွာေဖြေနသာ အရာကို ရိုက္ႏွိပ္ရွာေဖြပါ။

ရလဒ္မ်ား ေတြ႔ရွိပါသည္။
အမ်ိဳးအစား
က႑အလိုက္ခြဲထုတ္ျခင္းအားျဖင့္

ရလဒ္မ်ား မေတြ႔ရွိပါ။

သင္ႏွစ္သက္ေသာ စာမ်က္ႏွာမ်ားျဖည့္ရန္ ဆိုဒ္တစ္ေလ်ာက္တြင္ ဤအမွတ္အသားေပၚတြင္ ကလစ္ႏွိပ္ပါ။

ကၽြႏ္ုပ္၏အႏွစ္သက္ဆံုးေသာ CASE ယႏၲရားမ်ား

ေတြ႔ရွိေသာရလဒ္