ႏွစ္သက္မႈအသစ္မ်ားထပ္မံျဖည့္တင္းျခင္း

ပစၥည္းအမ်ိဳးအစား

Backhoe Loaders

T စီးရီး ဘက္ဟိုးလုတ္ဒါ

Models

ေမာ္ဒန္မ်ားရွာေဖြပါ

အသံုးျပဳျခင္း
က႑အလိုက္ခြဲထုတ္ျခင္းအားျဖင့္

T စီးရီး ဘက္ဟိုးလုတ္ဒါ 570ST

အင္ဂ်င္ပါ၀ါ
97 hp / 72 kW
Dig Depth
4670/5887 mm

T စီးရီး ဘက္ဟိုးလုတ္ဒါ 580T

အင္ဂ်င္ပါ၀ါ
97 hp / 72 kW
Dig Depth
4369 / 5435 mm

T စီးရီး ဘက္ဟိုးလုတ္ဒါ 580ST

အင္ဂ်င္ပါ၀ါ
97 hp / 72 kW
Dig Depth
4369 / 5435 mm

T စီးရီး ဘက္ဟိုးလုတ္ဒါ 590ST

အင္ဂ်င္ပါ၀ါ
110 hp / 82 kW
Dig Depth
4670 / 5887 mm

T စီးရီး ဘက္ဟိုးလုတ္ဒါ 695ST

အင္ဂ်င္ပါ၀ါ
110 hp / 82 kW
Dig Depth
4595 / 5810 mm

ပစၥည္းအမ်ိဳးအစား

ကိုယ္စားလွယ္ရံုးကို ရွာေဖြပါ။

CASE ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ CASE ထုတ္ကုန္မ်ားအေၾကာင္းအားလံုး သိရွိနားလည္ၾကသည္။

ရွာေဖြမႈစတင္ရန္ ေအာက္ပါအခ်က္အလက္မ်ားျဖည့္သြင္းပါ။

ယခုပဲရွာေဖြလိုက္ပါ။

သင္ရွာေဖြေနသာ အရာကို ရိုက္ႏွိပ္ရွာေဖြပါ။

ရလဒ္မ်ား ေတြ႔ရွိပါသည္။
အမ်ိဳးအစား
က႑အလိုက္ခြဲထုတ္ျခင္းအားျဖင့္

ရလဒ္မ်ား မေတြ႔ရွိပါ။

သင္ႏွစ္သက္ေသာ စာမ်က္ႏွာမ်ားျဖည့္ရန္ ဆိုဒ္တစ္ေလ်ာက္တြင္ ဤအမွတ္အသားေပၚတြင္ ကလစ္ႏွိပ္ပါ။

ကၽြႏ္ုပ္၏အႏွစ္သက္ဆံုးေသာ CASE ယႏၲရားမ်ား

ေတြ႔ရွိေသာရလဒ္