ႏွစ္သက္မႈအသစ္မ်ားထပ္မံျဖည့္တင္းျခင္း

ေျဖရွင္းခ်က္

SiteWatch Telematics

အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား

ေစာင့္ၾကည့္နည္းပညာသံုးျခင္း၏ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား

ျမင္သာထင္သာ၍ ထိေရာက္မႈရွိေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ပံ့ပိုးေပးျခင္းအားျဖင့္ သင္၏ပို႔ေဆာင္ေရး လုပ္ငန္း စီမံခန္႔ခြဲမႈမ်ားအား ကူညီေပးႏိုင္ပါလိမ့္မည္။ တီထြင္ဆန္းသစ္ေသာနည္းပညာကို အသံုးျပဳျခင္းျဖင့္ လုပ္ငန္းအက်ိဳးအျမတ္မ်ား ပိုမိုရရွိၿပီးလွ်င္ ေတာင့္တင္းခိုင္မာေသာ စီးပြားေရးလမ္းေၾကာင္းတစ္ခု တည္ေဆာက္ႏိုင္ပါလိမ့္မည္။

CASE လုပ္ငန္းခြင္ေစာင့္ၾကည့္နည္းပညာ၏ အက်ိဳးေက်းဇူးတို႔ကို ဘယ္အရာႏွင့္မွ မတိုင္းတာပါ။

Download
SiteWatch Brochure
ဖိုင္အရြယ္အစား 1.72 Mb

အဘယ္ေၾကာင့္ လုပ္ငန္းခြင္ေစာင့္ၾကည့္နည္းပညာကို အသံုးျပဳသင့္ပါသလဲ။

၎နည္းပညာသည္ သင့္အား အေျခခံက်က်ကူညီေပးႏိုင္ပါသည္။

ဖြင့္သည္ ပိတ္သည္
၎နည္းပညာသည္ သင့္အား အေျခခံက်က်ကူညီေပးႏိုင္ပါသည္။

ထုတ္ကုန္ပမာဏ တိုးျမင့္ျခင္း။

မည္သည့္စက္သည္ အလုပ္ခြင္၀င္ေန၍ မည္သည့္စက္နားေနသည္ကို ၎စနစ္မွ သင္ျမင္ေတြ႔ႏိုင္သည္။ ယင္းအခ်က္အလက္တို႔မွတဆင့္ ေလာင္စာဆီေစ်းႏႈန္းမ်ားတိုးတက္မႈအေျခအေန၊ စက္ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းျခင္းႏွင့္ စက္ပိုင္ရွင္တို႔၏ ကတိက၀တ္ဆိုင္ရာ ကိစၥမ်ားကို ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

လြယ္ကူရိုးရွင္းစြာ ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းျခင္း

အစီအစဥ္တက် စက္ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းျခင္းကို ကူညီရန္အခ်ိန္မေရြး အလိုအေလ်ာက္သတိေပးမႈမ်ားကို အစီအစဥ္က်ေအာင္ ျပဳလုပ္ထားႏိုင္ပါသည္။ စက္ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းျခင္းပံုမွန္ျပဳလုပ္ထားေသာ စက္မ်ားအေနျဖင့္ စက္ၾကံ့ခိုင္ေရးေကာင္းမြန္ေနၿပီး၊ ထုတ္ကုန္ပမာဏမ်ားလည္း အဆင္သျဖင့္ ေကာင္းမြန္ေနမည္ျဖစ္သည္။

ယံုၾကည္စိတ္ခ်ရေသာ လံုျခံဳေရးရွိမႈ

စက္အသြားအလာကို ေထာက္လွမ္းျခင္း၊ တားျမစ္ျခင္းစေသာ လံုျခံဳေရးဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္တို႔ျဖင့္လည္း သင့္စက္ကို ကာကြယ္ႏိုင္သည္။ သင့္စက္သည္ ခြင့္ျပဳခ်က္မဲ့အသံုးျပဳျခင္း၊ ေရြ႕လ်ားျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ေနပါက အီးေမးလ္၊ စာတိုမ်ားေပးပို႔ရံုသာမက စက္အားေျခရာခံကာ မွတ္တမ္းတင္ေပးထားမည္ျဖစ္သည္။

လုပ္ငန္းခြင္အသံုးစရိတ္တိက်ေစျခင္း။

ေသခ်ာၿပီး အေသးစိတ္ေသာ စက္ေမာင္းနာရီႏွင့္ အျခားအခ်က္အလက္မ်ားသည္လည္း ရံုးပိုင္းဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းပိုင္းတြင္ အကူအညီျဖစ္ေစကာ၊ လူကိုယ္တိုင္အခ်က္အလက္မွတ္သားေနရန္ မလိုအပ္ေတာ့ေပ။

သင့္ေငြမ်ားလည္း ေခၽြတာရာ ေရာက္ေစသည္။

ဖြင့္သည္ ပိတ္သည္
 • စက္ေနရာခ်ရန္ ခရီးအကြာအေ၀းအနည္းငယ္ႏွင့္ ဖုန္းျဖင့္ ဆက္သြယ္ေနရန္သာလိုအပ္သည္။ ေ* လာင္စာဆီေခၽြတာရန္ မလိုအပ္ပဲ စက္ႏိႈးထားျခင္းမ်ားကိုလည္း ေလ်ာ့ခ်ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။
 • စက္ေမာင္းေနသမွ် နာရီတိုင္းသည္ အက်ိဳးရွိေနမည္ ျဖစ္သည္။
 • စက္အခိုးခံရျခင္းမွလည္း ကာကြယ္ႏိုင္ရန္ ႏွင့္ ျပန္လည္ရယူႏိုင္ရန္ * စီမံထားသည္။
 • အခ်ိန္ကိုက္စက္ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းျခင္းျပဳလုပ္၍ ျပင္ဆင္စရိတ္ကို ေလ်ာ့ခ်ေစသည္။
 • ပ်က္စီးမႈမျဖစ္ခင္ ျပသနာျဖစ္ေစႏိုင္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို အလိုအေလ်ာက္ သတိေပးေသာ စနစ္မ်ားလည္း ပါ၀င္သည္။
 • စက္ျပဳျပင္ ျပင္ဆင္ခ်ိန္တို႔ကို ေလ်ာ့ခ်ရာတြင္လည္း ကူညီေပးသည္။ အာမခံေၾကးလည္း ေလ်ာ့က်ေစႏိုင္သည္။

သင့္အခ်ိန္ေတြကိုလည္း သက္သာေစမည္။

ဖြင့္သည္ ပိတ္သည္
 • တခ်က္စစ္ေဆးရံုျဖင့္ စက္မ်ား၏ တည္ေနရာႏွင့္ အေျခအေနတို႔အားသိရွိႏိုင္သည္။
 • စက္လည္ပတ္မႈနာရီသိရွိႏိုင္ရန္အတြက္ စက္ေမာင္းအား ဖုန္းေခၚရန္ မလိုေတာ့ေပ။
 • လုပ္ငန္းခြင္ကုန္က်စရိတ္အား တိက်ျမန္ဆန္စြာ ေနာက္ေၾကာင္းေျခရာခံလိုက္ႏိုင္သည္။
 • စက္ေနရာသို႔မသြားခင္ လိုအပ္သည္မ်ာ ျပင္ဆင္၍ ျပည့္စံုေကာင္းမြန္ေသာ စစ္ေဆးခ်က္မ်ားျပဳလုပ္ႏိုင္သည္။
 • ႀကိဳတင္သိရွိထားေသာ အခ်က္အလက္ကို အသံုးျပဳ၍ သင္သည္ ပို၍ေကာင္းမြန္စြာ သံုးသပ္ခ်က္မ်ားအား ျပင္ဆင္ ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။
 • စက္အသံုးျပဳျခင္းလကၡဏာမ်ားႏွင့္ စက္ေမာင္းသူမ်ားနားလည္ေစမည့္ လမ္းေၾကာင္းကို အသံုးျပဳသင့္သည္။

ဗီဒီယိုဖိုင္ကိုၾကည့္ပါ။

လုပ္ငန္းခြင္ေစာင့္ၾကည့္နည္းပညာဗီဒီယို

အသံုးျပဳရလြယ္ကူေသာ လုပ္ငန္းခြင္ေစာင့္ၾကည့္နည္းပညာ၏ အက်ိဳးရလဒ္သည္ လုပ္ငန္းခြင္ျပင္ပမွသင့္အား စက္၏အခ်က္အလက္မ်ားေပးပို႔၍ ေထာက္ပံ့ေပးေနမည္ျဖစ္သည္။

ကိုယ္စားလွယ္ရံုးကို ရွာေဖြပါ။

CASE ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ CASE ထုတ္ကုန္မ်ားအေၾကာင္းအားလံုး သိရွိနားလည္ၾကသည္။

ရွာေဖြမႈစတင္ရန္ ေအာက္ပါအခ်က္အလက္မ်ားျဖည့္သြင္းပါ။

ယခုပဲရွာေဖြလိုက္ပါ။

သင္ရွာေဖြေနသာ အရာကို ရိုက္ႏွိပ္ရွာေဖြပါ။

ရလဒ္မ်ား ေတြ႔ရွိပါသည္။
အမ်ိဳးအစား
က႑အလိုက္ခြဲထုတ္ျခင္းအားျဖင့္

ရလဒ္မ်ား မေတြ႔ရွိပါ။

သင္ႏွစ္သက္ေသာ စာမ်က္ႏွာမ်ားျဖည့္ရန္ ဆိုဒ္တစ္ေလ်ာက္တြင္ ဤအမွတ္အသားေပၚတြင္ ကလစ္ႏွိပ္ပါ။

ကၽြႏ္ုပ္၏အႏွစ္သက္ဆံုးေသာ CASE ယႏၲရားမ်ား

ေတြ႔ရွိေသာရလဒ္