ႏွစ္သက္မႈအသစ္မ်ားထပ္မံျဖည့္တင္းျခင္း

ေျဖရွင္းခ်က္

SiteWatch Telematics

SiteWatch အသံုးျပဳျခင္း

ေစာင့္ၾကည့္နည္းပညာ အသံုးျပဳျခင္း

CASE ေစာင့္ၾကည့္နည္းပညာသည္ CASE စက္နည္းပညာမ်ားထက္ အျခားေသာ ယာဥ္ ယႏၱရားတို႔၏အခ်က္အလက္၊ အေျဖမ်ားပို၍ ပါ၀င္သည္။ ယင္းစနစ္တြင္ စက္နည္းပညာ၏ အဓိက ၃ခုျဖစ္ေသာ ဟတ္၀ဲလ္၊ ေဆာ့ဖ္၀ဲလ္ႏွင့္ ကိုယ္စားလွယ္မွေထာက္ပ့ံေပးျခင္းတို႔ပါ၀င္သည္။

Download
SiteWatch Brochure
ဖိုင္အရြယ္အစား 1.72 Mb

ဟတ္၀ဲလ္

သတ္မွတ္ခ်က္ 40 မ်ိဳးအထိေစာင့္ၾကည့္ႏုိင္သည္။

တည္ေနရာ၊ စြမ္းေဆာင္ရည္၊ ဆီစားႏႈန္း၊ ျပဳျပင္ရန္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ စက္၏လက္ရွိအေျခအေန လုိအပ္ခ်က္မ်ားအျပင္၊ စက္သြားလာမႈအား ေျခရာခံမႈတို႔ကိုပါ မွတ္တမ္းတင္ထားႏိုင္သည္။

စက္၏ ေမာ္ဒယ္လ္ေပၚမူတည္၍ J1939 အခ်က္မ်ားအပါအ၀င္ သတ္မွတ္ခ်က္ ၄၀ မ်ိဳးအထိ ေစာင့္ၾကည့္ ႏိုင္သည္။ ယင္းသတ္မွတ္ခ်က္အမ်ားစုသည္ သင့္လိုအပ္ခ်က္တို႔အတြက္ အသံုး၀င္၊ အဖိုးတန္လွေပသည္။

Software

SiteWatch လုပ္ေဆာင္မႈကို ရယူရန္ အေျခခံႏွင့္ အဆင့္ျမင့္ဟူ၍ (၂)မ်ိဳးသတ္မွတ္ထားသည္။

အေျခခံလုပ္ေဆာင္ရယူမႈပံုစံ

  • စက္၏တည္ေနရာအား ညႊန္ျပ၍ စက္ေမာင္းနာရီကို သိရွိႏိုင္ျခင္း။
  • စက္ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္ကို အခ်ိန္ကိုက္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ျခင္း။
  • လုပ္ငန္းခြင္တခုျခင္းစီ၏ စက္အသြားအလာႏွင့္ တားျမစ္ခ်က္တို႔အား လံုျခံဳစြာထားရွိႏိုင္ျခင္း။
  • စက္၏အသံုးျပဳပံုအား သံုးသပ္တင္ျပေပးထားျခင္းျဖင့္ စက္ႏိႈးျခင္း၊ စက္သြားလာလႈပ္ရွားျခင္းႏွင့္ အေထြေထြ အသံုးျပဳမႈ႕တို႔တြင္ အေထာက္အကူျဖစ္ေစသည္။

**အဆင့္ျမင့္ တင္ျပခ်က္ပံုစံ **

  • စက္စြမ္းေဆာင္ရည္အေပၚ နားလည္ထားျခင္းသည္လည္း အင္ဂ်င္ႏွင့္ လုပ္ငန္းခြင္တို႔အေပၚလြယ္ကူစြာ သတ္မွတ္ေပးႏိုင္သည္။"
  • ဆီစားႏႈန္းကို သိရွိႏိုင္ၿပီး၊ ဆီအသံုးျပဳမႈတို႔ကိုလည္း ေျခရာခံလုိက္ရန္ စီမံေပးႏိုင္သည္။
  • တိက်ေသာ စက္အပူခ်ိန္၊ ဖိအား၊ လွ်ပ္စစ္ပတ္လမ္းႏွင့္ အျခားေသာ သတ္မွတ္ခ်က္တို႔ကိုလည္း သိရွိႏိုင္သည္။

ကိုယ္စားလွယ္ဘက္မွ ေထာက္ပံ့မႈေပးျခင္း

စက္ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းျခင္းအတြက္ သင္၏ CASE ကိုယ္စားလွယ္မ်ားမွ စီမံေဆာင္ရြက္ေပးပါမည္။

"ကၽြမ္းက်င္ အင္ဂ်င္နီယာမ်ား၏ နားလည္တတ္ကၽြမ္းမႈတို႔ျဖင့္ သင့္စက္အား ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းျခင္း၊ စက္၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ႏွင့္ လုပ္ငန္းတိုးတက္မႈ တို႔အတြက္ ေထာက္ခံခ်က္ေပးႏိုင္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ေပးႏိုင္ပါသည္။"

ဆက္သြယ္ေရးနည္းပညာမ်ား အသံုးျပဳျခင္း

ဗီဒီယိုဖိုင္ကိုၾကည့္ပါ။

လုပ္ငန္းခြင္ေစာင့္ၾကည့္နည္းပညာဗီဒီယို

အသံုးျပဳရလြယ္ကူေသာ လုပ္ငန္းခြင္ေစာင့္ၾကည့္နည္းပညာ၏ အက်ိဳးရလဒ္သည္ လုပ္ငန္းခြင္ျပင္ပမွသင့္အား စက္၏အခ်က္အလက္မ်ားေပးပို႔၍ ေထာက္ပံ့ေပးေနမည္ျဖစ္သည္။

ကိုယ္စားလွယ္ရံုးကို ရွာေဖြပါ။

CASE ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ CASE ထုတ္ကုန္မ်ားအေၾကာင္းအားလံုး သိရွိနားလည္ၾကသည္။

ရွာေဖြမႈစတင္ရန္ ေအာက္ပါအခ်က္အလက္မ်ားျဖည့္သြင္းပါ။

ယခုပဲရွာေဖြလိုက္ပါ။

သင္ရွာေဖြေနသာ အရာကို ရိုက္ႏွိပ္ရွာေဖြပါ။

ရလဒ္မ်ား ေတြ႔ရွိပါသည္။
အမ်ိဳးအစား
က႑အလိုက္ခြဲထုတ္ျခင္းအားျဖင့္

ရလဒ္မ်ား မေတြ႔ရွိပါ။

သင္ႏွစ္သက္ေသာ စာမ်က္ႏွာမ်ားျဖည့္ရန္ ဆိုဒ္တစ္ေလ်ာက္တြင္ ဤအမွတ္အသားေပၚတြင္ ကလစ္ႏွိပ္ပါ။

ကၽြႏ္ုပ္၏အႏွစ္သက္ဆံုးေသာ CASE ယႏၲရားမ်ား

ေတြ႔ရွိေသာရလဒ္