ႏွစ္သက္မႈအသစ္မ်ားထပ္မံျဖည့္တင္းျခင္း

ေျဖရွင္းခ်က္

SiteWatch Telematics

ရရွိႏိုင္ေသာ ကိရိယာတန္ဆာပလာမ်ား

လုပ္ငန္းခြင္ေစာင့္ၾကည့္နည္းပညာသံုး ယႏၱရားမ်ား

CASE SiteWatch စနစ္ျဖင့္စစ္ေဆးၾကည့္ရႈႏိုင္ေအာင္ ေအာက္ပါစက္ေမာ္ဒန္မ်ားကို စက္ရံုမွစံသတ္မွတ္ခ်က္ ထားရွိၿပီး ထုတ္လုပ္ထားပါသည္

Crawler Dozers

ဖြင့္သည္ ပိတ္သည္

650L

750M

850M

1150M

1650M

2050M

Backhoe Loaders

ဖြင့္သည္ ပိတ္သည္

580N EP

580N

580 Super N

580 Super N WT

590 Super N

Excavators

ဖြင့္သည္ ပိတ္သည္

CX130D

CX160D

CX210D

CX245D SR

CX250D

CX290D

CX300D

CX350D

CX490D

CX145C SR

CX235C SR

CX470C

CX700B

CX800B

Motor Graders

ဖြင့္သည္ ပိတ္သည္

Wheel Loaders

ဖြင့္သည္ ပိတ္သည္

CASE SiteWatch စနစ္ျဖင့္စစ္ေဆးၾကည့္ရႈႏိုင္ေအာင္ ေအာက္ပါစက္ေမာ္ဒန္မ်ားအေပၚတြင္လည္း စိတ္တုိင္းက် ေရြးခ်ယ္ႏိုင္ေအာင္ စက္ရံုမွထုတ္လုပ္ထားပါသည္

Forklifts

ဖြင့္သည္ ပိတ္သည္

586H

588H

Tractor Loaders

ဖြင့္သည္ ပိတ္သည္

570 EP

Single Drum Rollers

ဖြင့္သည္ ပိတ္သည္

SV208

SV210

SV212

SV216

Double Drum Rollers

ဖြင့္သည္ ပိတ္သည္

DV23

DV23CC

DV26

DV26CC

DV36

DV45

DV45CC

DV209C

DV209D

DV209CD

DV210C

DV210D

DV210CD

Pneumatic Rollers

ဖြင့္သည္ ပိတ္သည္

PT240

Skid Steer Loaders

ဖြင့္သည္ ပိတ္သည္

SR130

SV160

SV175

SV185

SR210

SR240C

SR270

SV280

SV300

SV340

Compact Track Loaders

ဖြင့္သည္ ပိတ္သည္

TR270

TR310

TR340

TV380

Compact Wheel Loaders

ဖြင့္သည္ ပိတ္သည္

21F

121F

221F

321F

ကိုယ္စားလွယ္ရံုးကို ရွာေဖြပါ။

CASE ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ CASE ထုတ္ကုန္မ်ားအေၾကာင္းအားလံုး သိရွိနားလည္ၾကသည္။

ရွာေဖြမႈစတင္ရန္ ေအာက္ပါအခ်က္အလက္မ်ားျဖည့္သြင္းပါ။

ယခုပဲရွာေဖြလိုက္ပါ။

သင္ရွာေဖြေနသာ အရာကို ရိုက္ႏွိပ္ရွာေဖြပါ။

ရလဒ္မ်ား ေတြ႔ရွိပါသည္။
အမ်ိဳးအစား
က႑အလိုက္ခြဲထုတ္ျခင္းအားျဖင့္

ရလဒ္မ်ား မေတြ႔ရွိပါ။

သင္ႏွစ္သက္ေသာ စာမ်က္ႏွာမ်ားျဖည့္ရန္ ဆိုဒ္တစ္ေလ်ာက္တြင္ ဤအမွတ္အသားေပၚတြင္ ကလစ္ႏွိပ္ပါ။

ကၽြႏ္ုပ္၏အႏွစ္သက္ဆံုးေသာ CASE ယႏၲရားမ်ား

ေတြ႔ရွိေသာရလဒ္